İdari Yargıda Yargılamanın Yenilenmesi

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

İdari Yargıda Yargılamanın Yenilenmesi

Danıştay 15. Daire Başkanlığı
Esas No : 2016/4049
Karar No : 2016/3121

GÖNDERME KARARI

Yetkilendirilmiş gümrük müşaviri olan davacının, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun geçici 6/3 ve geçici 6/2-c bendi uyarınca 6 ay süreyle mesleki faaliyetten alıkoyma cezası ile cezalandırılmasına ilişkin 19.07.2012 tarih ve 2012/27 sayılı Merkez Disiplin Kurulu kararının; soruşturma raporunda yetkilendirilmiş gümrük müşavirlerinin antrepolardaki eşyaları değiştirdiklerine veya kaçakçılık eylemine iştirak ettikleri hususunda en küçük bir emare ve delilin tespit edilemediği, Yasa hükümlerinde belirtildiği üzere, gümrük müşavirlerinin, işini takip ettiği firmaca ibraz edilen fatura ve ilgili belgelere uygun şekilde gümrük beyannamelerini düzenleyerek iş takibi yapma yetkisine sahip olduğu, faturaların ve diğer ilgili belgelerin sıhhati konusunda herhangi bir şüphe, ihbar veya şikayet olmadan gümrük işlemlerinde kullandığı belgelerin gerçek olup olmadığını araştırmakla yükümlü bulunmadığı iddialarıyla iptali istemiyle ‘na karşı açılan dava sonucunda Ankara 14. İdare Mahkemesince, davanın reddi yolunda verilen 10/11/2014 tarih ve E:2014/782, K:2014/1285 sayılı kararın temyizen incelenip onanmasına ilişkin Dairemizin 23/06/2015 tarih ve E:2015/3312, K:2015/4371 sayılı kararının düzeltilmesine ilişkin yapılan karar düzeltme başvurusunun Dairemizin 16/02/2016 tarih ve E:2015/9326, K:2016/917 sayılı karar düzeltme red kararı ile sonuçlanmış olan davada, davacı tarafından yargılamanın yenilenmesi istemi üzerine oluşturulan dosya incelenerek gereği görüşüldü;

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 3611 sayılı Kanunun 22. maddesi ile değişik 53. Maddesinin 1. fıkrasında; Danıştay ile bölge idare, idare ve vergi mahkemelerinde verilen kararlar hakkında, maddede yazılı sebepler dolayısıyla yargılamanın yenilenmesinin istenebileceği; aynı maddenin 2. fıkrasında da, yargılamanın yenilenmesi isteklerinin davanın esası hakkında karar vermiş olan mahkemece karara bağlanacağı düzenlemesi yer almaktadır.

Bu durumda, yukarıda anılan madde uyarınca, Danıştay dava dairelerinin, sadece ilk derece mahkemesi olarak baktığı davalarda verdiği kararlara ilişkin yargılamanın yenilenmesi istemlerini inceleyebileceğinden; Danıştay dava dairelerince temyizen incelenen idare ve vergi mahkemelerinin kararları hakkındaki yargılamanın yenilenmesi istemlerinin, davanın esası hakkında karar veren mahkemece incelenmesi gerekmekte olup; her ne kadar yargılamanın yenilenmesi Dairemizce verilen temyiz isteminin reddine ilişkin karara yönelik olarak yapılmış ise de; istemin Ankara 14. İdare Mahkemesinin 10/11/2014 tarih ve E:2014/782, K:2014/1285 sayılı kararına yönelik yargılamanın yenilenmesi istemi olarak değerlendirilip anılan idare mahkemesince karara bağlanacağı açıktır.

Açıklanan nedenlerle, dosyanın esas kaydının kapatılarak, dosyanın yargılamanın yenilenmesi istemi hakkında karar verilmek üzere, Ankara 14. İdare Mahkemesi’ne gönderilmesine, 04/05/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat