İdari Yargıda Eksik Posta Ücreti Nedeniyle Davanın Açılmamış Sayılması

Danıştay 15. Daire Başkanlığı
Esas No : 2013/2922
Karar No : 2016/2334

DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI KARARI

Davacılar ve .. tarafından, 12.05.2003 günlü, 25106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güzellik ve Estetik Amaçlı Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik”in bazı maddelerinin iptali yolunda verilen Danıştay Onuncu Dairesi’nin 05.02.2008 günlü, E:2005/7831, K:2008/403 sayılı kararı dayanak alınarak tesis edilen güzellik merkezlerinde bazı tıbbi işlem ve faaliyetlerin yapılamayacağı yolundaki ‘nın 18.09.2008 günlü, 36190 sayılı Genelgesi ile ‘nin anılan Genelge’nin ilgililere duyurulmasına ve uygulanmasına ilişkin olarak ilçe kaymakamlıklarına gönderdiği 21.10.2008 günlü, 14535 sayılı işleminin iptali istemiyle ve ‘ne karşı açılan davaya ilişkin dosya incelenerek gereği görüşüldü;

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6/5. maddesinde; “Dava açıldıktan sonra posta ücretinde tebliğ işlemlerinin yapılmasını engelleyecek şekilde azalma olması hâlinde, otuz gün içinde posta ücretinin tamamlanması daire başkanı veya görevlendireceği tetkik hâkimi, mahkeme başkanı veya hâkim tarafından ilgiliye tebliğ olunur. Tebligata rağmen gereği yerine getirilmediği takdirde bildirim aynı şekilde bir daha tekrarlanır. Posta ücreti süresi içinde tamamlanmazsa dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir. Bu kararın tebliği tarihinden başlayarak üç ay içinde, noksanı tamamlanmak suretiyle yeniden işleme konulması istenmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir ve davacıya tebliğ olunur” hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelemesinden; posta ücreti eksikliğini içeren Dairemiz yazılarının 02.10.2014 ve 17.02.2015 tarihlerinde ilgiliye tebliğ edilmiş olmasına karşın, verilen süreler içinde söz konusu eksikliğin yerine getirilmemesi üzerine 11.09.2015 tarihinde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verildiği ve dosyanın işlemden kaldırma kararının tebliğ edildiği 19.11.2015 tarihinden itibaren üç ay içinde noksanı tamamlanmak suretiyle yeniden işleme konulmasının istenmediği anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı Kanun’un 6. maddesinin 5. fıkrası uyarınca DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA, aşağıda dökümü yapılan toplam yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 30 (otuz) gün içerisinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na temyiz yolu açık olmak üzere, 06.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat