İdari Para Cezasına İlişkin Kararın İptali İstemi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

İdari Para Cezasına İlişkin Kararın İptali İstemi

Ankara BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
8. İdari Dava Dairesi
Esas: 2016 / 343
Karar: 2016 / 159
Karar Tarihi: 20.10.2016
(6112 S. K. m. 9)
 
İSTEMİN ÖZETİ: Davacı şirkete ait televizyon kanalında 11.09.2014 tarihinde yayınlanan programda yer alan tanıtım ve ifadelerin 6112 sayılı Kanunun 9. maddesinin 6. fıkrasının (c) ve (ç) bendine aykırı olduğundan bahisle davalı idarece verilen 12.353-TL tutarlı 30.12.2014 tarih ve 52 sayılı idari para cezasına ilişkin kararın; davalı idarenin reklamda aldatıcılık unsurunun tespiti yönteminin hatalı olduğu, Sağlık Bakanlığınca hiçbir tespit ve inceleme yapılmaksızın bildirilen kanaate dayanılarak idari yaptırım uygulanamayacağı, uyarı cezasına konu yayınlara ilişkin somut tespit bulunmadığı, hiçbir uyarıda bulunulmadan ceza verilemeyeceği ileri sürülerek iptali istemiyle açılan davada; dava dosyasında yer alan bilgi ve belgeler ile dosya içinde yer alan program görüntülerinin birlikte değerlendirilmesinden, bilimsel olarak tedavide etkinliği tam olarak kanıtlanmadığı halde bitkisel ürünlerin bel fıtığı hastalıklarını iyileştirici ve tedavi edici etkisinin olduğu iddia edilerek tanıtımı yapılan ürünlere ilişkin yapılan açıklama ve ifadelerle, 6112 sayılı Kanunun 9. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Yanıltıcı olmamak, tüketicinin çıkarlarına zarar vermemek” ilkesinin ihlal edildiği, diğer yandan çocukların ekran başında olduğu saatte yayınlanan tele- alışveriş kuşağında kadın-erkek partnerlerin görüntüleri ve ürün kutularının yakın plana alındığı ve cinsel içerikli ifadenin kullanıldığı, söz konusu ifadelerin ve program içeriğinde yer verilen görüntülerin çocukların fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimine zarar verecek nitelikte olduğu sonucuna varıldığından davacı şirkete, aynı hükmün ihlal edildiğinden bahisle daha önce verilen uyarı yaptırımı da dikkate alındığında 12.353-TL para cezası verilmesi yönünde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine ilişkin olarak Ankara 9. İdare Mahkemesi’nce verilen 19/02/2016 gün ve E: 2015/281, K 2016/341 sayılı kararın; hukuka aykırı olduğu ilen sürülerek, itırazen incelenip bozulması istenilmektedir.
 
SAVUNMANIN ÖZETİ: Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek itiraz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Davacı Şirkete Aynı Hükmün İhlal Edildiğinden Bahisle Daha Önce Verilen Uyarı Yaptırımı Da Dikkate Alındığında Para Cezası Verilmesi Yönünde Tesis Edilen İşlemde Hukuka Aykırılık Görülmediği

TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Hüküm veren Ankara Bölge İdare Mahkemesi 8. İdari Dava Dairesince dava dosyası incelenerek gereği görüşüldü:
 
Ankara 9. İdare Mahkemesi’nce verilen 19/02/2016 gün ve E:2015/281, K:2016/341 sayılı karar usul ve hukuka uygun olup bozulmasını gerektiren bir neden bulunmadığından, itiraz isteminin reddi ile anılan kararın ONANMASINA, yargılama giderlerinin itiraz edenin üzerinde bırakılmasına, posta gideri avansında artan miktarın istenilmesi halinde itiraz edene iadesine, 20.10.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat