İdarenin davalı İşçinin Kullandığı Araç İle Meydana Getirdiği Zararın Tazminini İstemesi

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

İdarenin davalı İşçinin Kullandığı Araç İle Meydana Getirdiği Zararın Tazminini İstemesi

T.C YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

Esas: 2000 / 18207

Karar: 2000 / 310

Karar Tarihi: 24.01.2000

ÖZET: Davacı idare elektronik giriş-çıkış bariyerinde meydana getirilen hasar bedelinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. İdare işçisi davalının kullandığı araç ile meydana getirdiği zararın tazmini isteği ile açtığı davanın yargılaması sonunda mahkemece zarar takdir komisyonu kurulmadan ve zarar tespit edilmeden zarara sebebiyet verdiği iddia olunan işçiye hiçbir şekilde zarar tazmin ettirilemez kuralına dayanarak davanın reddine karar verilmiştir. Mahkemenin tüm dosya içeriğini incelemeye tabi tutması ve tarafların delilleri de toplanarak değerlendirilmek suretiyle sonuca gidilmesi gerekirdi. Eksik inceleme ile davadan önceki prosedüre uyulmaması nedeni ile isteğin reddine karar verilmiş olması bozmayı gerektirmiştir.(818 S. K. m. 41)

Tazminat Davası

Dava: Davacı, elektronik giriş-çıkış bariyerinde meydana getirilen hasar bedelinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, davayı reddetmiştir.

Karar: Hüküm, süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı işveren idare, işçisi davalının kullandığı araç ile meydana getirdiği zararın tazmini isteği ile açtığı bu davanın yargılaması sonunda mahkemece işyerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinin 155. maddesinde öngörülen <zarar takdir komisyonu kurulmadan ve zarar tespit edilmeden zarara sebebiyet verdiği iddia olunan işçiye hiçbir şekilde zarar tazmin ettirilemez> biçimindeki kurala dayanarak davanın reddine karar verilmiştir.

Zarar Tespit Edilmeden İşçiye Zarar Tazmin Ettirilemez Diyerek Davanın Reddine Karar Verilmesi

01.03.1997 – 28.02.1999 yürürlük süreli 7. dönem toplu iş sözleşmesi <hasar ve zararın tazmini> başlıklı X. Bölümünde ilgililer tarafından meydana getirilen zararın tahkik ve tespiti ile ilgili <zarar takdir komisyonu> kurulmasını öngörmüş ve bu komisyonun kuruluşu ve çalışmaları ile ilgili ayrıntılı düzenlemelere yer vermiştir. Bu düzenleme ile güdülen amaç işin mahkemeye intikalinden önce olayla ilgili veriler belirlenerek bir yandan işçilerin mağdur edilmemeleri diğer yandan da zaman ve masraf kaybının önlenmesi için özen gösterilerek uyuşmazlıkların olabildiğince gerçeğe uygun şekilde çözümlenebilmesinin sağlanmasıdır. Davacı idare başlangıçta bu kurallar gereğini yerine getirmeksizin doğrudan doğruya mahkemede işçi hakkında bu davayı açma yolunu tercih etmiştir. Ne var ki, olayın vukuundan yaklaşık 7 ay sonra bu davanın açılması ile yetinmemiş daha sonraki yargılama aşamasında anılan <zarar takdir komisyonu>nu oluşturarak yine de dava dışından zarar miktarının hesaplanmasını sağlamıştır. Bu durumda dava sonuçlanmadan toplu iş sözleşmesi hükümleri uyarınca prosedür işletilmiş ve sonucu mahkemeye ulaştırılmıştır.

Eksik İncelemeyle Karar Verilmesi

Böyle olunca mahkemenin tüm dosya içeriğini incelemeye tabi tutması ve tarafların delilleri de toplanarak değerlendirilmek suretiyle sonuca gidilmesi gerekirdi. Gerçekten böylelikle mükerrer davaların da açılması önlenmiş olurdu.

Eksik inceleme ile davadan önceki prosedüre uyulmaması nedeni ile isteğin reddine karar verilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir.

Bozma Nedeni

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 24.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat