İdare Mahkemesi Kararlarına Karşı Temyiz Süresi

4320 Sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun Gereği Tedbir Kararı İstemi

İdare Mahkemesi Kararlarına Karşı Temyiz Süresi

Danıştay 12. Daire Başkanlığı
Esas No : 2015/3730
Karar No : 2015/4988

İstemin Özeti : Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesince verilen 20/02/2015 tarihli ve E:2014/676, K:2015/248 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 14. maddesi uyarınca Tetkik Hakimi …’ın açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği düşünüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 46. maddesinin 2. fıkrasında, özel kanunlarında ayrı süre gösterilmeyen hallerde, Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen otuz gün içinde Danıştay’da temyiz yoluna başvurulabileceği, 48. maddenin 6. fıkrasında, temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapılması halinde, kararı veren mahkeme, ilk derece mahkemesi olarak davaya bakan Danıştay dairesince temyiz isteminin reddine karar verileceği Mahkemenin veya Danıştay dairesinin bu kararlarına karşı tebliğ tarihini izleyen günden itibaren yedi gun içinde temyiz yoluna başvurulabileceği, 7. fıkrasında ise temyizin kanuni süre geçtikten sonra yapıldığı hususlarının dosyanın gönderildiği Danıştayın ilgili dairesi ve kurulunca saptanması halinde de, 6 ncı fıkrada sözü edilen kararların daire ve kurulca verileceği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesince verilen 20/02/2015 tarihli ve E:2014/676, K:2015/248 sayılı kararın davacıya usulüne uygun olarak 06.04.2015 tarihinde tebliğ edildiği, davacının 15.05.2015 havale tarihli dilekçe ile bahsi geçen kararı temyiz ettiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davacının 06.04.2015 tarihinde tebliğ edilen karara karşı tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde temyiz etmesi gerekirken (en son gün 06.05.2015 çarşamba günü) yasal süresi geçtikten sonra 15.05.2015 havale tarihli dilekçe ile yapılan temyiz başvurusunda süreaşımı bulunduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin süreaşımı nedeniyle reddine, temyiz yargılama giderinin davalı idare üzerinde bırakılmasına, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 06/10/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat