İcra Yolu İle Satılan Araç Üzerinde Tedbir Bulunması

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

İcra Yolu İle Satılan Araç Üzerinde Tedbir Bulunması

T.C.
DANIŞTAY
15. DAİRE BAŞKANLIĞI
ESAS NO: 2013/1953
KARAR NO: 2016/751
KARAR TARİHİ. 09/02/2016

İstemin Özeti : Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin 29/02/2012 tarih ve E:2011/75; K:2012/274 sayılı kararının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Mahkeme kararının hukuka uygun olduğu, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Düşüncesi : Temyize konu İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbeşinci Dairesi’nce, gereği görüşüldü:

Dava, davacı şirketin Antalya 12. İcra Müdürlüğünün 2010/23212 E. sayılı dosyasında yapılan ihalede satın aldığı 07 …4355 plakalı aracın, kendi adına tescili istemiyle yaptığı başvurunun araç üzerinde ihtiyati tedbir şerhi bulunduğundan bahisle reddine ilişkin 21.01.2011 tarih ve 64008 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Antalya 3. İdare Mahkemesince; davacının 07 …4355 plakalı aracı Antalya 12. İcra Müdürlüğünce cebri icra suretiyle yapılan ihalede satın aldığı, ihale bedeli ve diğer bedellerin davacı tarafından yatırıldığı, araç üzerindeki ihtiyati tedbir kararının aracın üçüncü şahıslara devir ve temlikinin önlenmesine yönelik olduğu, o davanın alacaklısı konumunda olan kişilerden mal kaçırmanın engellenmesinin amaçlandığı, cebri icra ile yapılacak satışları kapsamadığı, İcra Müdürlüğünce yapılan cebri icra suretiyle satım ihalesinde aracı satın alan davacı şirket adına kayıt ve tescil işlemi yapılması gerektiği, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare tarafından anılan Mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
İşlem tarihinde yürürlükte bulunan 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 101.maddesinde; hakimin iki taraftan birinin talebiyle davanın ikamesinden evvel veya sonra menkul ve gayrimenkul malların ayni münazaalı ise bunun haciz veya yeddiadle tevdiine, münazaalı şeyin muhafazası için lazımgelen her türlü tedbirlerin ittihazına, Kanunu Medeni ile muayyen hallerde nafaka alınmasına, ayrılık veya boşanma davası üzerine Kanunu Medeni mucibince icap eden muvakkat tedbirlerin ittihazına karar verebileceği; 103.maddesinde; 101 ve 102’nci maddelerde gösterilen hallerden başka tehirinde tehlike olan veya mühim bir zarar
olacağı anlaşılan hallerde tehlike veya zararı defi için hakim icap eden ihtiyati tedbirlerin icrasına karar verebileceği; 104.maddesinde dava ikamesinden sonra bilümum ihtiyati tedbirlere tahkikata memur hakim tarafından karar verileceği, 107.maddesinde gıyaben verilmiş olan ihtiyatı tedbir kararlarına itirazın caiz olduğu, işbu itiraz icranın tehirine karar verilmedikçe icranın tehirini müstelzim olmadığı, 111.maddesinde aleyhine ihtiyati bir tedbire karar verilmiş olan taraf teminat gösterirse icap vaziyete göre bu tedbir tebdil veya refi olunabileceği gibi vaziyet ve şeraitin tebeddülü sabit olursa ihtiyati tedbirin teminatsız tadil veya ref’i de caiz olduğu, 112.maddesinde esas hakkında mahkeme tarafından verilen kararın tefhim veya tebliğ olunmasını mütaakıp ihtiyaten icra kılınmış olan tedbirin mürtefi olacağı, mahkemenin hükmün icrasını temin için işbu tedbirin tayin edeceği müddet zarfında devamına karar verebileceği hüküm altına alınmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden; 07 …4355 plakalı aracın dava dışı S… Tur Turizm Sey. Taş. İnş. Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı olduğu ve araç üzerinde Antalya 2. İş Mahkemesi’nin 06.07.2010 tarih ve 2010/404 sayılı kararıyla, aracın üçüncü kişilere devir ve temlikinin önlenmesi amacıyla ihtiyati tedbir şerhinin konulduğu, söz konusu aracın rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip sonucunda Antalya 12. İcra Müdürlüğünün 2010/23212 E. sayılı dosyasında yapılan ihalede 01.12.2010 tarihinde davacı şirket tarafından satın alındığı, Antalya 12. İcra Müdürlüğü’nün 15.12.2010 tarih ve 2010/23212 E. Sayılı yazısıyla Antalya Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü’nden araç kaydındaki haciz, ihtiyati haciz, rehin, yakalama şerhi gibi tüm takyidatların kaldırılarak, ilişiksiz bir şekilde ihale alıcısı adına kayıt ve tescil işlemlerinin yapılmasının istenildiği, davalı idare tarafından araç üzerinde tedbir şerhi bulunduğundan bahisle tescil işleminin yapılmaması üzerine dava açıldığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davalı idare tarafından dava konusu işlem tesis edilmeden önce; 18.01.2011 tarihinde Antalya 2. İş Mahkemesi’ne, araç üzerindeki tedbir şerhi kaldırılarak alıcı adına tescil yapılmasında sakınca olup olmadığının sorulduğu, Mahkemece 19.01.2011 tarihinde verilen cevapta; 07 … 4355 plakalı araç üzerinde aracın üçüncü kişilere devir ve temlikinin önlenmesi açısından verilen ihtiyati tedbir kararının devam ettiğinin bildirildiği, bunun üzerine davacının tescil talebinin reddedildiği görülmektedir. Bu durumda söz konusu aracın icra müdürlüğü tarafından yapılan satış tarihinde de dava konusu işlemin tesis edildiği tarihte de İş Mahkemesince üzerine konulan tedbir şerhinin bulunduğu ve bu hususun tescile engel olduğu sonucuna varılmaktadır.

Ayrıca İş Mahkemesinde görülen tazminat/alacak davasının davacılarının haklarına hukuki koruma sağlayan ihtiyati tedbirin,
aracın satışı esnasında devam ettiği göz önüne alındığında; satışın 25.05.2016 İcra Yoluyla Satılan Araç Üzerinde İhtiyati Tedbir Bulunması, Tescilinin Mümkün Olmaması icra müdürlüğü tarafından yapılmasının da sonucu değiştirmeyeceği kanaatine ulaşılmaktadır.
Bu nedenle davanın reddine karar verilmesi gerekirken dava konusu işlemin iptaline karar veren İdare Mahkemesi kararında hukuka
uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyiz isteminin kabulü ile Antalya 3. İdare
Mahkemesi’nin 29/02/2012 tarih ve E:2011/75; K:2012/274 sayılı kararının BOZULMASINA, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/02/2016 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI OY :
Temyize konu Mahkeme kararının onanması gerektiği görüşüyle aksi yönde oluşan çoğunluk kararına katılmıyorum.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat