İcra Ve İflas Kanununda Süreler

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

İcra Ve İflas Kanununda Süreler

*** Tabloda, 05.07.2012 tarih ve 28344 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava Ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun ile 2004 sayılı İcra Ve İflas Kanunu’nda yapılan değişikliklerden, 05.01.2013 tarihinde yürürlüğe girecek olanlarına da yer verilmiştir.

MADDEKONUSÜRE
7devlet aleyhine tazminat davası açma süresiöğrenme tarihinden itibaren 1 yıl, herhalde fiilin vuku bulduğu tarihten itibaren 10 YIL
8/AElektronik ortamda yapılan işlemlerde bitiş süresiGÜN SONU
9Haciz sırasında, borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılan ödeme nedeniyle tahsil edilen paraların banka hesabına yatırılmak üzere icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edileceği süreen geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk iş günü çalışma saati sonuna kadar
9Talimatın verileceği süreparanın icra ve iflas dairesi hesabına yatırılmasını takip eden en geç 3 iş günü sonuna kadar
16şikayet süresimuamelelerin öğrenildiği tarihten itibaren 7 GÜN
18tetkik merciinde duruşma yapılmayan işlerde karar verme süresi10 GÜN
18tetkik merciindeki duruşmaların -en fazla- ertelenme süresi30 GÜN
24ilamda hükmolunan menkulü teslim süresiİcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
25ilamda hükmolunan çocuğu teslim süresiİcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
26ilamda hükmolunan gayrımenkulü teslim süresiİcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
26taşınmazların tahliye ve tesliminde, taşınmaz içinde bulunup da, ilama dahil
olmayan eşyanın borçlu tarafından, icra dairesinin teslim ettiği yerden ve
alacaklıdan alınma süresi
borçlu eşyanın bulunduğu mahalde ise 5 değil ise 30 GÜN
29gemi veya gayrimenkulde bulunan 3. kişiye tanınan dava açma süresiİcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
31Bir irtifak hakkının kaldırılmasına yahut böyle bir hakkın tahmiline mütedair ilam icra dairesine verilince icra müdürü tarafından gönderilecek icra emri süresi7 GÜN
31/ABayrağına ve sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın bir geminin tahliye ve teslimine ilişkin ilam, icra dairesine verilince icra müdürü, bir icra emri tebliği suretiyle borçluya o geminin teslimini emredeceği süre7 GÜN
31/AMezkûr eşya, masrafı ileride borçluya ödetilmek üzere peşin olarak alacaklıdan alınıp emin bir yerde veya alacaklının yedinde hıfzettirilir ve icra dairesince hemen yapılacak tebligat üzerine, eşyayı almaktan veya masrafı ödemekten kaçınırsa yahut gerek görülürse, icra müdürünün, icra mahkemesinin kararıyla bunları satıp tutarından masrafı ödeyeceği süreBorçlu eşyanın bulunduğu mahalde ise 5 GÜN
Borçlu eşyanın bulunduğu mahalde değil ise30 GÜN içinde
31/ASicile kayıtlı Türk gemileri üzerinde ipotek veya intifa hakkının kurulmasına veya kaldırılmasına ilişkin ilam, icra dairesine verilince, icra müdürünün icra emri göndereceği süre7 GÜN
32para ve teminat verilmesi hakkındaki ilamlarda; borcun ödenme ve teminatın
verilme süresi
İcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
33ilamlı takiplerde icranın geri bırakılmasını isteme süresiİcra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
33/ailamın zamanaşımına uğramadığı konusunda genel mahkemede dava açma
süresi
icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğinden sonra 7 GÜN
39ilama dayalı takiplerin zamanaşımı süresison muameleden itibaren 10 YIL
44ticareti terk eden tacirler hakkında iflas yoluyla takipte bulunma süresiilan tarihinden itibaren 1 YIL
44ticareti terk eden tacirlerin haczi kabil malları üzerinde tasarrufta bulunmama
süresi
mal beyanının tevdii tarihinden itibaren 2 AY
44ticareti terk eden tacirlerin temlik hakkının sınırlanması konusunda sicile
verilen şerh süresi
mal beyanının tevdii tarihinden itibaren 2 AY
44Ticareti terk edenlerin durumu ticaret siciline bildirim zorunluluğu süresiterk tarihinden itibaren 15 GÜN
52borçlunun ailesinden birinin ölmesi halinde takibin tatili süresiölüm günü ile beraber 3 GÜN
53terekenin borçlarında -ölüm nedeniyle- takibin tatili süresiölüm günü ile beraber 3 GÜN
56sürenin sonunun talik gününe rastlaması halinde ek süretalikin bitiminden sonra 1 GÜN
60genel haciz yoluyla takiplerde; borcun ödenme süresiödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
60genel haciz yoluyla takiplerde; imza itirazında bulunma süresiödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
60genel haciz yoluyla takiplerde; mal beyanında bulunma süresiödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
61borçluya ödeme emri gönderme süresitakip talebinden itibaren 3 GÜN
62genel haciz yoluyla takiplerde; ödeme emrine itiraz süresiödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 7 GÜN
62alacaklıya, takibe itiraz edildiğinin bildirilme süresiitirazdan itibaren 3 GÜN
65gecikmiş itirazda bulunma süresimaninin kalktığı günden itibaren 3 GÜN
65gecikmiş itirazda; mazeretin kabulü kararından itibaren itirazın kaldırılmasını
veya itirazın iptalini isteme süresi
mazeretin kabulü kararının tefhim veya tebliği tarihinden itibaren 7 GÜN
66imzaya itiraz halinde, alacaklının icra dairesinden, tatbike medar imzaların
celbini isteme süresi
DERHAL
67itirazın iptali davası açma süresiitirazın tebliği tarihinden itibaren 1 YIL
68itirazın kesin olarak kaldırılmasını isteme süresiitirazın tebliği tarihinden itibaren 6 AY
68/aitirazın geçici olarak kaldırılmasını isteme süresiitirazın tebliği tarihinden itibaren 6 AY
68/bborçluya hesap özetini noter aracılığıyla gönderme süresifaiz tahakkuk döneminden itibaren 15 GÜN
68/bhesap özetine itiraz süresihesap özetinin alındığı tarihten itibaren 1 AY
69borçtan kurtulma davası açma süresiİtirazın muvakkaten kaldırılması kararının tefhim veya tebliğinden itibaren 7 GÜN
72istirdat davası açma süresiödeme tarihinden itibaren 1 YIL
75 
İtirazının iptaline veya kat’i veya muvakkat surette kaldırılmasına karar verilen borçlunun mal beyanında bulunma süresi
 
Kararın kendisine tebliğinden itibaren 3 GÜN İÇİNDE
77sonradan kazanılan malları beyan süresikazanma tarihinden itibaren 7 GÜN
78haciz isteme hakkının düşme süresiödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 1 YIL
79İcra dairesinin haczi yapacağı süretalepten itibaren 3 GÜN
84yetişmemiş mahsullerin haczedilebilme süresiyetişme zamanından en çok 2 AY önce
88İcra müdürlüklerinin talebi üzerine kolluk kuvvetleri tarafından yakalanan araçların en yakın icra müdürlüğüne teslim edileceği süreEn geç 3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE
891. haciz ihbarnamesine itiraz süresihaciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
892. haciz ihbarnamesine itiraz süresihaciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
893. haciz ihbarnamesi üzerine menfi tespit davası açma süresibildirimin alındığı tarihten itibaren 15 GÜN
893. kişinin, üçüncü haciz ihbarnamesi üzerine menfi tespit davası açtığına dair
belgeyi icra dairesine teslim etme süresi
bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 20 GÜN
94borçlunun zilyet olduğu ve olağanüstü zamanaşımı ile iktisap ettiği
gayrimenkul hakkında tescil davası açmak üzere alacaklıya verilen süre
hacizden itibaren 1 AY
96borçlu veya 3. kişinin istihkak iddiasında bulunma süresihaczin öğrenilmesi tarihinden itibaren 7 GÜN
96istihkak iddiasına itiraz süresiicra dairesinin bildiriminden itibaren 3 GÜN
973. kişinin tetkik merciinde istihkak davası açma süresimercii kararının tefhim veya tebliğinden itibaren 7 GÜN
973. kişinin zilyetliği halinde, alacaklının üçüncü kişi hakkında istihkak davası
açma süresi
haczin öğrenilmesi tarihinden itibaren 7 GÜN
993. kişinin zilyetliği halinde, alacaklının üçüncü kişi hakkında istihkak davası
açma süresi
icra memurunca verilen mühlet 7 GÜN
101hacze iştirak taleplerine itiraz süresiicra memurunca verilen mühlet 7 GÜN
101hacze iştirak taleplerine itiraz halinde dava açma süresiiştirake itirazdan itibaren 7 GÜN
103haciz tutanağını -davet üzerine- inceleme süresidavet üzerine 3 GÜN
104hacze iştirak halinde davet süresi3 GÜN
106haczedilen menkul malların satışını isteme süresihacizden itibaren 6 AY
106haczedilen gayrimenkullerin satışını isteme süresihacizden itibaren 1 YIL
110Bir malın satılması konusunda icra müdürü tarafından verilecek karar gereği gerekli giderin depo edilme süresi15 GÜN
111borcun taksitle ödenme teklifinde; 1. taksitin yatırılma süresiDERHAL
111borcun taksitle ödenme süresiazami 3 AY
111borcun taksitle ödenmesi için yapılacak sözleşmenin satış isteme sürelerine azami etki süresi10 YIL
112taşınır malların satılma süresisatış talebinden itibaren 2 AY
118menkullerde satış bedelinin ödenme süresi7 GÜN
118Daire dışında tahsil edilen paraların  banka hesabına yatırılmak üzere, icra veya mahkeme kasalarında muhafaza edileceği süreEn geç tahsilatın yapıldığı günü takip eden ilk iş günü çalışma saati sonuna kadar
123satışı talep edilen gayrimenkullerin satışını yapma süresisatış talebinden itibaren 3 AY
124gayrimenkul satışlarında şartnamenin açık bulundurulma süresiartırmadan önce en az 10 GÜN
125ipotekli borçlarda alacaklıların müracaat hakkının mahfuz tutulduğunu bildirim süresiihaleden itibaren 1 YIL
126gayrimenkul satışlarında artırma ilan süresisatıştan en az 1 AY önce
126ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbiteleri ile icra dairesine bildirmeleri gereken süre15 GÜN
126Elektronik ortamda teklif verme süresinin başlayacağı sürebirinci ihale tarihinden 20 GÜN önce
126Elektronik ortamda teklif verme süresinin
sona ereceği süre
ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda
126ikinci ihalede elektronik ortamda teklif verme süresinin başlangıcıbirinci ihaleden sonraki 5.GÜN
126ikinci ihalede elektronik ortamda teklif verme süresinin sona ereceği süre 
en az yirmi gün sonrası için belirlenecek ikinci ihalenin tamamlanacağı günden önceki gün sonunda
128mükellefiyet listesine itiraz süresilistenin tebliğinden itibaren 3 GÜN
128/akıymet takdirine şikayet süresi-şikayet tarihinden itibaren yapılacak bilirkişi incelemesi için gerekli masraf veücretin merci dosyasına yatırılma süresişikayet tarihinden itibaren 7 GÜN
128/akıymet takdirine yönelik şikayetlerde, tetkik merciince yetkisizlik kararı
verilme süresi
başvuru tarihinden itibaren 10 GÜN
128/akesinleşmiş kıymet takdirinin geçerlilik süresi2 YIL
130gayrımenkul satışlarında satış bedelini ödeme süresi10 GÜN
133taşınmaz ihale bedelinin yatırılma süresiDERHAL veya VERİLEN SÜRE İÇİNDE
133kendisine taşınmaz ihale olunan kimsenin ihale bedelini yatırmaması üzerine, bu kişiden önce en yüksek teklifte bulunan kimseye taşınmazı teklif ettiği bedelle alıp almayacağını bildirmesi için tanınan süre3 GÜN
133ihale bedelinin yatırılmaması nedeniyle ihalenin feshinden sonra en yüksek
teklifte bulunan kimsenin taşınmazı almayı kabul etmemesi halinde yeniden yapılacak ihalenin ilan süresi
7 GÜN
134ihalenin feshini isteme süresiihale tarihinden itibaren (Satış ilanı tebliğ edilmemiş veya satılan malın esaslı vasıflarındaki hataya veya ihalede fesada bilahare vakıf olunmuşsa ıttıla tarihinden itibaren) 7 GÜN, HER HALDE 1 YIL
134ihalenin feshine ilişkin şikayetlerde görevsizlik veya yetkisizlik kararı verme
süresi
başvuru tarihinden itibaren 10 GÜN
134ihalenin feshine ait ilk duruşmanın yapılma süresitalep tarihinden itibaren 20 GÜN
135ihale edilen taşınmazın alıcı adına tapuya tescil süresiihale tarihinden itibaren 7 GÜN
135ihale edilen taşınmazda bulunan kişilerin tahliye süresitebliğ tarihinden itibaren 15 GÜN
142sıra cetveline itiraz davası açma süresicetvel suretinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
143aciz vesikasına dayalı takipte bulunma süresiaciz vesikasının alındığı tarihten itibaren 1 YIL
143borçlunun mirasçılarının, ‘aciz belgesine bağlanmış borcun zamanaşımına
uğradığını’ ileri sürme süresi
mirasın açılmasından itibaren 1 YIL takip yapılmamışsa
143aciz belgesine bağlanmış borçların zamanaşımına uğrama süresi20 YIL
146menkul rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde ödeme süresi15 GÜN
147menkul rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde itiraz süresiödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren  7 GÜN
147menkul rehninin paraya çevrilmesi yoluyla takiplerde; mal beyanında bulunma süresi7 GÜN
149/aipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takiplerde; icranın geri bırakılmasını isteme süresiicra emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
149/bipoteğin paraya çevrilme yolu ile ilamsız takiplerde; ödeme süresi30 GÜN
149/b,150ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takiplerde; ödeme emrine itiraz süresiödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
150/emenkul rehninin satışını isteme süresiödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren  6 AY
150/eipotekli gayrimenkullerin satışını isteme süresiödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren   1 YIL
152rehin açığı belgesine dayalı, takipte bulunma süresisatış yapılmamışsa artırma gününden, satış yapılması halinde satışın kesinleşmesi tarihinden itibaren 1 YIL
153ipotekli alacaklının gaip olması veya borcu almaktan kaçınması halinde,
ipotek bedelini icra dairesinden alması ve ipoteği çözmesi için kendisine
verilen süre
15 GÜN
155iflas yoluyla takiplerde ödeme süresiödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
156iflas yoluyla adi takipte; iflas isteme hakkının bağlı olduğu hak düşürücü süreödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren  1 YIL
157geri alınan iflas talebinin yenilenme süresigeri alma tarihinden itibaren 1 AY geçtikten sonra
158genel iflas yolu ile takiplerde; iflas talebine diğer alacaklıların itiraz süresi15 GÜN
158depo kararının yerine getirilme süresi7 GÜN
163iflas defterinin hüküm süresiyapıldığı tarihten itibaren 4 AY
164iflas kararının temyiz süresitebliğ tarihinden itibaren 10 GÜN
164iflas kararına karşı istinafa başvurma süresitebliğ tarihinden itibaren 10 gün
168kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde; borçluya senet sureti ile birlikte ödeme emri gönderilme süresiDERHAL
168kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde; borcu ödeme süresiödeme emrinin tebliğinden itibaren 10 GÜN
168kambiyo senetlerinde mahsus haciz yolu ile takiplerde; mal beyanında bulunma süresiİtiraz edilmediği ve borç ödenmediği takdirde  10 GÜN
itiraz edilip de reddedildiği takdirde 3 GÜN
168kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde; takip dayanağı senedin kambiyo senedi niteliğinde olmaması halinde, şikayet süresiödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 GÜN
168kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde; imzaya itiraz süresiödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 GÜN
168kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde; borca itiraz süresiödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 GÜN
169/akambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde; borca itirazın
incelenmesi için yapılacak duruşmaya çağırma süresi
30 GÜN
169/akambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takiplerde; borca itirazın incelenmesi sırasında tetkik merciince “icranın muvakkatten durdurulmasına”  karar verilmesi üzerine, alacaklının tekrar tetkik merciinde dava açma süresi6 AY
170/akambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takiplerde; takip dayanağı senedin kambiyo senedi niteliğinde olmaması halinde şikayet süresi5 GÜN
171kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takiplerde ödeme süresiödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 GÜN
171kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takiplerde; itiraz ve şikayet süresiödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 GÜN
171kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takiplerde; borçlunun iflasının
istenme süresi
ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 GÜN
172kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takiplerde; itiraz ve şikayet süresiödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 GÜN
173kambiyo senetlerine mahsus iflas yoluyla takiplerde; itiraz ve şikayetlerin icra dairesine bildirilme süresiödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 GÜN
173iflas davasında; borcun yatırılması ‘depo edilmesi’ için borçluya tanınan süre7 GÜN
173kambiyo senedine mahsus iflas yolu ile takiplerde; iflas talebine diğer alacaklıların müdahale ve itiraz süresiİflas talebinin ilanından itibaren 15 GÜN
178borçlunun doğrudan doğruya iflas talebine alacaklıların itiraz süresiİflas talebinin ilanından itibaren 15 GÜN
178borçlunun, aczini bildirerek iflasını isteme süresiDERHAL
182İflâsın kaldırılması hakkında verilen hükme karşı istinaf yoluna başvurulma süresitebliğ tarihinden itibaren 10 GÜN
182İflâsın kaldırılması hakkında verilen Bölge adliye mahkemesi kararına karşı temyiz yoluna başvurulma süresitebliğ tarihinden itibaren 10 GÜN
194iflasta; hukuk davalarının durma süresialacaklıların ikinci toplanmasının 10 GÜNsonrasına kadar
208iflas idaresince; iflas tasfiyesinin yapılma şekli hakkında karar verme süresiiflas kararının  tebliğinden itibaren en geç  2 AY
217tasfiyenin tatili ilanında yer alan süre30 GÜN
218iflasın basit tasfiyesinde alacakların -azami- bildirilme süresi2 AY
218iflasın basit tasfiyesinden alacakların -asgari- bildirilme süresi20 GÜN
219adi tasfiyenin ilan süresikarar tarihinden itibaren en geç 10 GÜN
219iflasın adi tasfiyesinden ilk alacaklılar toplantısının yapılacağı süreİlandan nihayet 10 GÜN
220reddedilen miraslarda alacaklıların kayıt süresi10 GÜN
221iflas bürosunun işlemlerine karşı şikayet süresitoplantı tarihinden itibaren 7 GÜN
223iflas idaresi toplantıları için çağrı süresi7 GÜN
223iflas idaresinin, alacaklılar toplantısının kararlarına karşı, tetkik merciine şikayet süresi7 GÜN
225iflasta alacaklılar toplantısının kararlarına karşı şikayet süresi7 GÜN
228iflas idaresinin üçüncü kişinin istihkak iddialarını reddetmesi halinde, istihkak davası açması için 3. kişiye verdiği süre7 GÜN
232iflas idaresi tarafından, sıra cetvelinin düzenlenme süresiiflas idaresinin seçilmesinden itibaren en geç   2 AY
235iflas sıra cetveline itiraz davasının açılma süresicetvelin ilanından itibaren 15 GÜN
2372. alacaklılar toplantısının yapılacağı tarihin önceden ilan süresi20 GÜN
242iflasın tasfiyesi sırasında satılacak gayrimenkullerin ilan süresi1 AY
249pay cetveli ile son hesabın iflas dairesine bırakılma süresi10 GÜN
256iflasın tasfiye süresi6 AY
261ihtiyati haciz kararının infazını isteme süresiihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren   10 GÜN
262ihtiyati haciz tutanağının tebliğ süresi3 GÜN
264ihtiyati haczi tamamlayan merasim (dava veya takip) süresihaczin tatbikinden, haciz gıyabında yapılmışsa haciz zabıt varakasının  tebliğinden itibaren     7 GÜN
264ihtiyati haciz kararının uygulanmasından sonra gönderilen ödeme emrine itiraz edilmesi halinde, itirazın kaldırılmasını isteme veya itirazın iptali davası açma süresiödeme emrine yapılan itirazın tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN
264ihtiyati haciz kararına dayalı haciz yoluyla takiplerde; itirazın alacaklıya tebliğ süresiDERHAL
264İhtiyati haciz, alacak davasının mahkemede görüldüğü sırada konulmuş veya alacaklı birinci fıkraya göre mahkemede dava açmış ise, alacaklının takip talebinde bulunmaya mecbur olduğu süreesas hakkında verilecek hükmün mahkemece tebliğinden itibaren 1 AY
265ihtiyati haciz kararına itiraz süresihaciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren 7 GÜN
2653. kişilerin, ihtiyati haciz kararına itiraz süresiöğrenme tarihinden itibaren 7 GÜN
267ihtiyati haciz kararına dayalı iflas yoluyla takiplerde; itirazın alacaklıya tebliğ
süresi
DERHAL
267ihtiyati haciz kararından sonra iflas yolu ile takibe başvurulması halinde itirazın kaldırılmasını isteme süresitebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN
267ihtiyati haciz kararından sonra iflas yolu ile takibe başvurulması ve ödeme emrine itiraz edilmemesi halinde iflas davası açma süresitebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN
269temerrüt nedeniyle tahliye takiplerinde itirazın kaldırılmasını isteme süresiİtirazın tebliği tarihinden itibaren 6 AY
269temerrüt nedenine dayalı ilamsız tahliye takiplerinde ödeme emrine itiraz süresitebliğden itibaren 7 GÜN
269/atemerrüt nedeniyle tahliye takiplerinde, tahliye isteme süresiihtar müddetinin bitim tarihini takip eden 6 AY
269/ctemerrüt nedenine dayalı tahliye takiplerinde tahliye kararının infazı için
geçmesi gereken süre
kararın borçluya tefhimi veya tebliği tarihinden itibaren 10 GÜN
270hapis hakkı için defter tutturmuş olan kiralayana, rehnin paraya çevrilmesi
yoluyla takip yapması için verilecek süre
15 GÜN
271kiralanandan kaçırılan eşyayı geri isteme süresieşyanın götürülmesinden itibaren 10 GÜN
272tahliye emrine itiraz süresitebliğden itibaren 7 GÜN
272kira süresi sona eren taşınmazları tahliye ve teslim süresi15 GÜN
272tahliye emri göndererek takipte bulunma süresisürenin bitiminden itibaren 1 AY
274tahliye emrine itiraz süresitahliye emrinin tebliğinden itibaren 7 GÜN
276tahliye takiplerinde tetkik merciinin tahliye isteyene veya 3. kişiye mahkemeye müracaat için verdiği süre7 GÜN
276kiralanan taşınmazda tahliye sırasında üçüncü kişi ile karşılaşılması halinde
tahliyeyi erteleme süresi
3 GÜN
280zarar verme kastından dolayı iptalde, borçlu aleyhine haciz veya iflas yoluyla
takipte bulunma süresi
işlemin gerçekleştiği tarihten itibaren 5 YIL
284tasarrufun iptali davasında hak düşürücü sürebatıl tasarrufun vukuu tarihinden itibaren  5 YIL
285konkordatonun feshi halinde; konkordato bilançosunda yazılı mal ve
kıymetleri gösterme süresi
feshin kesinleşmesinden itibaren 6 AY
287konkordato mühlet süresien fazla 3 AY
287Geçici mühlet süresi 3 AY
287Mahkeme üç aylık süre dolmadan borçlunun veya geçici komiserin yapacağı talep üzerine geçici mühleti uzatabileceği süreen fazla iki ay daha
299konkordato hakkında verilen kararın temyiz süresitebliğ tarihinden itibaren 10 GÜN
299Alacaklıların komiser tarafından 288 inci madde uyarınca yapılacak ilânla,alacaklarını bildirmeye davet olunacağı süre ilân tarihinden itibaren onbeş gün içinde
301Toplantı gününün olmak zorunda olduğu süreilândan en az on beş gün sonra
303Konkordatoya muvafakat eden alacaklı da kendi haklarını, borçtan birlikte sorumlu olan kişilere ödeme mukabilinde devir teklif etmek ve onlara toplantıların günü ile yerini bu hükümden yararlanmak adına bildirefceği süreen az on gün önce haber vermek şartıyla
309/çKonkordato tasfiye memurlarının malvarlığının paraya çevrilmesine ilişkin kararlarına itiraz süresiöğrenilmesinden itibaren 7 GÜN
309/hkonkordato tasfiye memurlarının hazırladığı pay cetvelinin, iflas dairesinde
incelenmek için hazır bulundurulma süresi
10 GÜN
309/imalvarlığının terki suretiyle konkordatoda; hak sahipleri tarafından tahsil edilme süresi5 YIL
318fevkalade mühlet süresi6 AY
320fevkalade mühlet kararının temyiz süresitebliğ tarihinden itibaren 10 GÜN
322kesinleşmiş fevkalade mühlet kararının ilanı süresiDERHAL
327fevkalade mühletin uzatılma süresi4 AY
329fevkalade mühletin bitmesinden itibaren, yeniden fevkalade mühlet
verilemeyecek süre
 6 AY
336iflasın açıldığına dair ilandan sonra müflisin mallarını iflas idaresi emrine
verme veya müflise olan borçları bildirme süresi
iflasın açıldığına dair ilana ıttıla tarihinden itibaren  1 AY
339mal beyanından sonra kazanılan malları ve kazanç ile gelirde meydana gelen artışları icra dairesine bildirme süresi7 GÜN
347icra mahkemesince bakılan suçlarda şikayet süresifiilin öğrenildiği tarihten itibaren 3 AY ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren 1 YIL
352icra tetkik merciinin, duruşma yaptığı durumlarda, icra suçları hakkında karar
verme süresi
5 GÜN
353İcra mahkemesinin verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı itiraz etme süresitefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 7 GÜN
355borçlu memur ve müstahdemlerin maaş ve ücretlerinin haczedildiği hususunun, ilgili icra dairesine bildirilme süresi1 HAFTA
357ilgililerin, icra dairesince yapılan tebliğ ve emirleri yerine getirme süresiDERHAL
358yedieminlerin, icra dairesinin tazmin kararına karşı tetkik merciine şikayet süresi7 GÜN
362icra dairesince saklanmakta olan para ve eşyaları talep hakkının bağlı olduğu
zamanaşımı süresi
tevdi veya tahsil yahut hıfız tarihinden itibaren  10 YIL
363icra mahkemesi kararlarının temyiz süresitefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 10 GÜN
366temyiz incelemesinin yapılma süresi15 GÜN
GEÇİCİ MADDE 9Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası gereği ödeme yapılabilmesi için ilgilisi tarafından, banka hesap numarasının bildirilmesi geren süremaddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 AY
GEÇİCİ MADDE 11Mevcut depo ve garajlarda muhafaza edilen ancak hukuken muhafazasına gerek kalmayan malların, teslim alınması için icra müdürü tarafından ilgilisine resen bildirim yapılacağı süremaddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 AY içinde
GEÇİCİ MADDE 11İlgilisine tebligat yapılamazsa veya verilen süre içinde mal geri alınmazsa, 88 inci maddenin altıncı fıkrası hükmü uyarınca satış işleminin yapılacağı süre3 AY
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat