İcra Dairelerine Ait Tebliğ İşlemleri

İlgili Yasa

İcra tebliğleri

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 57- İcraya ait tebliğlerde tebligat kanunu hükümleri uygulanır. Ancak, borçlu kendilerine kanunen mümessil tâyin olunması icabeden şahıslardan ise icra müdürü kısa bir zamanda mümessil tâyin edilmesini ait olduğu makamdan ister.

Tebliğ, Medeni Kanunun 159 ve 396’ncı maddelerine göre mezun olanların meslek veya sanatına müteallik muamelelerden doğmuş bir borca dair ise kendilerine yapılır.

Açıklama

İcra dairesine ait tebliğler, tebligat yasasına göre yapılır. Ancak, borçlu kendilerine yasanın temsilci tâyin olunması gereken kişilerden olduğu takdirde, icra müdürü, bu kişilere temsilci atanmasını, (malıkemeden, C.Savcılığından) yetkili mercilerden isteyecektir.

Medeni yasanın 396’ncı maddelerine giren işlemlerden doğan borca ilişkin icra takiplerinin tebligatları bizzat kendilerine yapılacaktır.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat