İş Hukukunda Ücret Ne Demektir? Ücret Neye Göre Belirlenir?

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

İş Hukukunda Ücret Ne Demektir? Ücret Neye Göre Belirlenir?

İş Hukukunda ücret, iş sözleşmesinin temel unsuru olması, işçinin genellikle tek geçim kaynağı olması gibi sosyal bir yanının da bulunması nedeniyle önemli bir yere sahiptir. Ücret, iş sözleşmesinin bir diğer tarafı olan işveren açısından da asli borç doğurması nedeniyle önemlidir.

4857 sayılı İş Kanununun 32. Maddesinde ücret, bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para olarak ödenen tutardır, şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre ücret; bir işin karşılığıdır, nakdi ve dönemsel bir ödemedir. Yukarıda ifade edilen üc­ret, temel (çıplak) ücrettir ve bu ücrete ikramiye, prim, sosyal yardımlar ve diğer ücret ekleri dahil değildir.

İK. 32. Madde de tanımlanan ücretle ilgili bir diğer önemli husus da anılan kanunun 50. Maddesi ile 57. Maddesinde geçen hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatiller ile yıllık izin ücretlerinin temel ücret üzerinden ödeneceğidir. Ancak sözleşmeyle ücret eklerinin tümünün veya bir bö­lümünün işçilik alacaklarının hesaplanmasında göz Önünde bulunduru­lacağı kararlaştırılabilir. Buna karşılık kıdem ve ihbar tazminatları ile iş kazasından veya meslek hastalığından doğan tazminatlar geniş an­lamda ücret (giydirilmiş ücret) üzerinden ödenir. Hemen belirtmekte fayda var ki bu tazminatlara eklenecek ücretin devamlılık niteliğinin bulunması zorunludur.

Ücret, eğer yabancı para ile kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası olarak ödenir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat