T.C YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 18193

Karar: 2000 / 254

Karar Tarihi: 24.01.2000

ÖZET: Personel Müdürünün vaki hakareti üzerine davacı haklı olarak işyerini terk etmiştir.  Hizmet akdinin 1475 sayılı yasanın 16/11 nolu maddesi gereğince feshettiği anlaşıldığından kıdem tazminatı isteğinin kabulü doğrudur. Akdi fesheden haklı dahi olsa karşı taraftan ihbar tazminatı talep edemeyeceğinden, ihbar tazminatı isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hukuka aykırıdır.

(1475 S. K. m. 16)

Dava: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

İşçi Alacakları Davası

Hüküm, süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre,  davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

İhbar Tazminatı İsteminin Reddi Gereği

2- Dosya içeriğinden, Personel Müdürünün vaki hakareti üzerine davacının haklı olarak işyerini terk etmek suretiyle hizmet akdinin 1475 sayılı yasanın 16/11 nolu maddesi gereğince feshettiği anlaşıldığından kıdem tazminatı isteğinin kabulü doğru ise de, akdi fesheden haklı dahi olsa karşı taraftan ihbar tazminatı talep edemeyeceğinden, ihbar tazminatı isteğinin reddi gerekirken yazılı şekilde kabulü hatalıdır.

Kıdem Tazminatı İsteğinin Kabulü

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan   temyiz harcının istek halinde  ilgiliye iadesine 24.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat