Hırsızlık Suçunda Malın Değerinin Az Olması Durumunda Cezanın Miktarı

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

Hırsızlık Suçunda Malın Değerinin Az Olması Durumunda Cezanın Miktarı

MADDE 145- (1) Hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle, verile­cek cezada indirim yapılabileceği gibi, suçun işleniş şekli ve özellikleri de göz önünde bulundurularak, ceza vermekten de vazgeçilebilir.

Hırsızlık Suçunda Malın Değerinin Az Olması Açıklama

Madde metninde, hırsızlık suçunun konusunu oluşturan malın değerinin azlığı nedeniyle cezada indirim yapılması veya ceza vermekten sarfınazar edilmesi konu­sunda hâkime takdir yetkisi tanınmıştır.

Bu maddede çalman malın değerinin az olması nedeniyle öngörülen ceza indirimi ya da ceza verilmekten vazgeçilmesi, suçun hukuka aykırılığının az ya da çok olmasın­dan kaynaklanmamaktadır.

Hukuka aykırılığı ve ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran bir neden olarak TCK’nın 25/2. maddesinde öngörülen zorunluluk hali boyutuna ulaşmayan durumda bulunan bir kimse için, ağır ve acil bir ihtiyacını karşılamak amacıyla çaldığı ilaç nedeniyle faile ceza verilmemesi, ilacın değerinin azlığından değil, TCK’nın 147. maddesinde öngörülen ağır ve acil bir ihtiyacın karşılanması niteliğindeki zorunluluk halinde bulunmasmdandır. Bu madde uyarın­ca da, cezadan indirim yapılabileceği gibi, hakimin takdirine göre ceza da verilme­yebilir. Ancak, 25. maddede öngörülen koşullarda zorunluluk hali söz konusu ise, davranışın hukuka aykırılığından söz edilemez.453 25/2. maddede öngörülen hukuka uygunluk nedeni ve ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran zorunluluk hali gözetile­rek faile ceza verilmez. Buradaki zorunluluk ölçütünü belirleyecek de hakimdir.

Hukuka uygunluk nedenleri kapsamında değerlendirilememesi durumunda, fai­lin çaldığı ilacın değerinin azlığı nedeniyle cezadan indirim yapılabilir. Yine bunun gibi ceza vermekten de vazgeçilebilir. Bu durumda hakim, haksızlığın içeriği ile birlikte maddede öngörüldüğü üzere “suçun işleniş şekli ve özellikleri”ni de göz önünde bulundurmak zorundadır. Örneğin, açlıktan ölmekle karşı karşıya kalmış bir kimsenin ekmek çalması, içinde bulunduğu zorunluluk hali nedeniyle eylemi huku­ka uygun hale getirir. Ancak aynı kimsenin zorunluluk halinde bulunmamasına rağmen çaldığı ekmek, kalem, elma hırsızlık suçundan cezalandırılmasını gerektire­cek, ancak değer azlığı nedeniyle 145. madde uyarınca ceza indirimine gidilebile­cektir.

Çalınan malın değerinin azlığının derecelendirmeye ya da pek hafif veya hafif biçiminde sınıflandırmaya tabi tutulmasının olanağı bu madde uyarınca bulunma­maktadır. Değerin azlığı her olayda hakim tarafından takdir edilecektir. Hakim, maddenin 2. fıkrasında öngörülen “suçun işleniş şekli ve özellikleri” bağlamında suçun ve ortamın diğer özelliklerini göz önünde bulundurarak ceza da vermeyebile­cektir. Suçun işleniş şekli ve özellikleri, eylemin 141. maddede öngörülen temel hırsızlık suçunda ya da 142. ve 143. maddede öngörülen nitelikli hırsızlık hallerinde düzenlenen “haksızlığın gerçekleştirilme biçimleri” bakımından değerlendirilmeli­dir. Kararın gerekçesinde hakimin ceza vermemeyi ya da ceza indirimini hangi nedenle tercih ettiğini bildirmeden, soyut olarak “suçun işlenişi ve özellikleri” ifa­desini kullanması yeterli değildir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat