Hastanede Enfeksiyon Nedeniyle Ölüm Halinde Devletin Sorumluluğu

Hastanede Enfeksiyon Nedeniyle Ölüm Halinde Devletin Sorumluluğu

DANIŞTAY 15. DAİRE
ESAS: 2013/6205
KARAR: 2013/3357
TARİH: 9.5.2013

• HASTANEDE ENFEKSİYON NEDENİYLE ÖLÜME DAYALI MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİ ( Çocuğun Premetüre Doğduğu – Takdir Edilecek Manevi Tazminat Miktarının Aynı Zamanda İdarenin Kusurunun Ağırlığını Ortaya Koyacak Düzeyde Olması Gereği )

• MANEVİ TAZMİNATIN BELİRLENMESİ ( Prematüre Doğan Çocuğun Hastanede Enfeksiyon Kapması Nedeniyle Ölümü – Davacıların Ölüm Olayı Nedeniyle Duydukları Acı ve Izdırabı Kısmen de Olsa Karşılayabilmek Amacıyla Takdir Edileceği )

• İDARENİN HİZMET KUSURU ( Prematüre Doğan Çocuğun Hastanede Enfeksiyon Kapması Nedeniyle Ölümü/Manevi Tazminat Talebi – Takdir Edilecek Manevi Tazminat Miktarının Aynı Zamanda İdarenin Kusurunun Ağırlığını Ortaya Koyacak Düzeyde Olması Gereği )

• ÖLÜM NEDENİYLE TAZMİNAT TALEBİ ( Prematüre Doğan Çocuğun Hastanede Enfeksiyon Kapması Nedeniyle Ölümü/Manevi Tazminat Talebi -Davacıların Ölüm Olayı Nedeniyle Duydukları Acı ve Izdırabı Kısmen de Olsa Karşılayabilmek Amacıyla Takdir Edileceği )

818/m.47

ÖZET : Dava, prematüre doğan çocuğun hastane enfeksiyonu nedeniyle ölümü sonucu uğranıldığı ileri sürülen maddi ve manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte tazmini istemine ilişkindir. Takdir edilecek manevi tazminat miktarının aynı zamanda idarenin kusurunun ağırlığını ortaya koyacak düzeyde olması gerekir. Davacıların çocuğunun, davalı idarenin hizmet kusuru sebebiyle ölümü nedeniyle, ölüm olayı nedeniyle duydukları acı ve ızdırabı kısmen de olsa karşılayabilmek amacıyla davalı idarenin hizmet kusurunu da ortaya koyacak ve davacılar bakımından sebepsiz zenginleşmeye yol açmayacak şekilde anne ve baba için takdir edilen 20.000 TL manevi tazminat yetersiz, 100.000 TL normaldir.

İstemin Özeti : Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım ünitesinde prematüre olarak doğan, davacıların müşterek çocuğu …’ın, hizmetin kusurlu işletilmesi sonucunda hastane enfeksiyonu nedeniyle ölümü sonucu uğranıldığı ileri sürülen toplam 100.000 TL maddi, 400.000 TL manevi zararın yasal faiziyle birlikte tazmini istemiyle açılan dava sonucunda, Edirne İdare Mahkemesince; 6.240,25-TL maddi, 20.000-TL manevi olmak üzere toplam 26.240,25-TL tazminatın, davanın açıldığı tarihten itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi, kalan kısımlar yönünden davanın reddi yolunda verilen kararın, Danıştay Onuncu Dairesince; manevi tazminat isteminin kısmen reddine ilişkin kısmı ile hükmedilen tazminat miktarlarına dava tarihinden itibaren faiz işletilmesine ilişkin kısmının bozulduğu, diğer kısımlarının onandığı, anılan Mahkemece bozma kararına uyularak, manevi tazminatın, mal varlığında meydana gelen bir eksilmeyi karşılamaya yönelik bir tazmin aracı değil, tatmin aracı olduğu, olay nedeniyle duyulan elem ve ızdırabı kısmen de olsa hafifletmeyi amaçladığı, takdir edilecek miktarın aynı zamanda idarenin kusurunun ağırlığını ortaya koyacak düzeyde olması gerektiği, bu kapsamda, davacıların çocuğunun, davalı idarenin hizmet kusuru sebebiyle ölümü nedeniyle, ölüm olayı nedeniyle duydukları acı ve ızdırabı kısmen de olsa karşılayabilmek amacıyla davalı idarenin hizmet kusurunu da ortaya koyacak ve davacılar bakımından sebepsiz zenginleşmeye yol açmayacak şekilde anne … için 50.000,00 TL, baba … için 50.000,00 TL olmak üzere toplam 100.000,00 TL manevi tazminat ile anne için kabul edilip Danıştay Onuncu Dairesi’nin temyiz incelemesi sonucunda onanıp kesinleşen 6.240,250 TL maddi tazminatın idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte ödenmesi, fazlaya ilişkin manevi tazminat talebinin reddi yolunda verilen kararın hukuka aykırı olduğu ileri sürülüp temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi : Derya Beyazıtoğlu Melikoğlu

Düşüncesi : Temyize konu Mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbeşinci Dairesi’nce gereği görüşüldü:

KARAR : Edirne İdare Mahkemesi’nin, 15.06.2007 tarih ve E:2005/1873, K:2007/754 sayılı kararının, 6.240,25-TL maddi, 20.000-TL manevi olmak üzere toplam 26.240,25-TL tazminata hükmedilmesine ilişkin kısmı Danıştay Onuncu Dairesi’nin 11.02.2011 tarih ve E:2007/8114, K:2011/560 sayılı kararıyla onanıp kesinleştiğinden, mükerrer ödemeye mahal vermeyecek şekilde bu durumun dikkate alınması gerektiği açıktır.

İdare ve Vergi Mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

SONUÇ : Temyizen incelenen karar, usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, temyiz isteminin reddi ile Edirne İdare Mahkemesi’nin 05/10/2012 tarih ve E:2012/703; K:2012/822 sayılı kararının ONANMASINA, 09.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat