Haksız Rekabetinin Önlenmesi Davası

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Haksız Rekabetinin Önlenmesi Davası

T.C YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 6877

Karar: 2000 / 381

Karar Tarihi: 27.01.2000

ÖZET: Oval oluşum, geometrik biçim olduğundan hiç kimsenin tekeline verilmesinin mümkün olmamasına,  davalının, davacı tarafından kullanılan dizaynı bire bir ölçülerde taklit etmemek üzere ovallik unsurunu üretimlerinde kullanabileceğine göre, yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazların reddi ile hükmün onanmasına karar vermek gerekir.(6762 S. K. m. 56, 57) (554 S. KHK. m. 48, 49)

Kapı Ve Pencere Profillerinin Takliti

Dava: Taraflar arasındaki davanın Ankara 4.Asliye Ticaret Mahkemesince görülerek verilen 14.04.1999 tarih ve 1998/877-1999/162 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi duruşmalı olarak davalı Erpen Plastik AŞ. vekili tarafından istenmiş olmakla duruşma için belirlenen 25.01.2000 günde davacılar avukatı Teoman Seyithanoğlu ile davalılar avukatları Ömer Teoman, Hasan Fehmi Demir gelip, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraflar avukatları dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Harun Kara tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, müvekkillerinin özgün bir tasarım ile Türkiye’de ilk defa üretip, piyasaya sundukları kapı ve pencere profillerinin, teknik bir zorunluluk olmaksızın, tip, şekil, dizayn ve diğer özellikleri ile aynen taklit edilerek davalılarca üretilip imalatta kullanıldığını, bu hususun haksız rekabet olduğunu ileri sürerek, haksız rekabetin önlenmesini talep ve dava etmiştir.

Ovallik Unsurunu Üretimlerinde Kullanabileceği

Davalı Erpen AŞ. vekili cevabında, davacı taraf ürünlerinde özgün endüstriyel tasarım ve sınai model niteliği bulunmadığını, ürünler oranında iltibasa sebep olacak taklit olgusunun bulunmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Diğer davalı vekili, müvekkilinin üretici olmayıp, uygun gördüğü profilleri alarak müşterilerine sattığını, haksız rekabetin sözkonusu olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Bozma ilamına uyan mahkemece, iddia ve savunmaya, toplanan delillere, bilirkişi raporuna nazaran, davaya konu oval ve seri profillerin tasarım açısından yeni ve özgün oldukları, daha önceden yurt dışında üretildiğinin ve ovallik nitelikleri ile bu ovalliği eğimi ile genel görünüm ve öteki geometrik özellikler açısından başkasınca geliştirildiğinin davalı tarafından kanıtlanamadığı, davalının bu tasarımı milimetrik olarak taklit ederek üretip satışa sunduğu gerekçesi ile, davanın kabulüne, davalıların <Pakpenoval Seri> PVC kapı ve pencere profilleri sistemleri ile iltibasa mahal verecek şekilde profil üretim ve satışlarına ilişkin haksız rekabetlerinin önlenmesine, üretilen profillerin toplanmasına, kalıplarının zoralımına, ilana karar verilmiştir.

Davanın Kabulü

Karar, davalılardan Erpen AŞ. vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve davacı ürünlerinin dizaynı tescilsiz dahi olsa, davalının milimetrik ölçülerde ve teknik bir zorunluluk olmadığı halde davacı ürünlerini aynen taklit etmesinin haksız rekabet oluşturacağının kabulünün zorunlu olması ve her ne kadar, mahkemenin hüküm fıkrasında çok açık belirtilmemiş ise de, Dairemizin 30.04.1998 tarih ve 1998/2402-2984 sayılı bozma ilamında da belirtildiği üzere, oval oluşum, geometrik biçim olduğundan hiç kimsenin tekeline verilmesinin mümkün olmamasına, bir başka anlatım ile, davalının, davacı tarafından kullanılan dizaynı bire bir ölçülerde taklit etmemek üzere ovallik unsurunu üretimlerinde kullanabileceğine göre, yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazların reddi ile hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir.

Hükmün Onanması Gereği

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile kararın ONANMASINA, duruşmada vekil ile temsil olunan davalı yararına takdir olunan 65.000.000.- lira vekillik ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine, aşağıda yazılı bakiye 710.000.- lira temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 27.01.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat