HAKARET-GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME

TCK m. 136 nedir?

HAKARET-GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME

T.C.
YARGITAY
18. CEZA DAİRESİ
E. 2015/37354
K. 2017/9511
T. 25.9.2017
HAKARET 

Suçun Kamu Görevlisine Karşı Görevinden Dolayı İşlendiği/Cezanın Alt Sınırının Bir Yıldan Az Olamayacağı – Zincirleme Suç/Sanığın Hakaret Suçunu Birden Fazla Kişiye Karşı Tek Bir Fiille İşlemiş Olması Sebebiyle TCK’nın 43/2. Maddesi Uyarınca Arttırım Yapılması Gerekirken Sanık Hakkında Dört Ayrı Hakaret Suçundan Hüküm Kurulmak Suretiyle Fazla Cezaya Hükmedilmesinin İsabetsiz Olduğu )* GÖREVİ YAPTIRMAMAK İÇİN DİRENME ( Hareketin “Cebir veya Tehdit” Şeklindeki İcrai Davranışlarla İşlenebileceğinin Öngörüldüğü ve Belirtilen Tipik Hareketleri İçermeyen Pasif Direnme Fiillerinin Suçu Oluşturmayacağı – Sanığın Kendisine Müdahale Eden Mağdur Polis Memuruna Yönelik Eyleminde Tehdit ve Cebir Unsurlarının Ne Şekilde Gerçekleştiği ve Sanığın Polis Memuruna Karşı Ne Şekilde Direndiği Kanıtlara Dayalı Olarak Açıklanıp Tartışılmadan Hüküm Kurulmasının Bozmayı Gerektirdiği )

* ZİNCİRLEME SUÇ ( Aynı Suçun Birden Fazla Kişiye Karşı Tek Bir Fiille İşlenmesi Durumunda Hükmedilecek Cezanın Dörtte Birinden Dörtte Üçüne Kadar Artırılacağı/Bir Suçun Temel Şekli İle Daha Ağır veya Daha Az Cezayı Gerektiren Nitelikli Şekillerinin Aynı Suç Sayılacağı – Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçunun Birden Fazla Mağdura Karşı Aynı Eylemle Gerçekleştirilmesine Rağmen TCK’nın 43/2. Maddesinin Uygulanmamasının İsabetsiz Olduğu )
5237/m. 43/2, 58, 125/3-a, 265

ÖZET : Dava, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarına ilişkindir.

Sanığın hakaret suçunu birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlemiş olması sebebiyle TCK’nın 125/3-a maddesiyle belirlenecek cezada, anılan Kanunun 43/2. maddesi uyarınca artırım yapılması gerekirken, sanık hakkında dört ayrı hakaret suçundan hüküm kurulmak suretiyle fazla cezaya hükmedilmesi,

Görevi yaptırmamak için direnme suç tipinde, hareketin “cebir veya tehdit” şeklindeki icrai davranışlarla işlenebileceğinin öngörüldüğü ve belirtilen tipik hareketleri içermeyen pasif direnme fiillerinin bu suçu oluşturmayacağı göz önüne alındığında; sanığın, kendisine müdahale eden mağdur polis memuruna yönelik eyleminde tehdit ve cebir unsurlarının ne şekilde gerçekleştiği ve sanığın polis memuruna karşı ne şekilde direndiği kanıtlara dayalı olarak açıklanıp, yeterince tartışılmadan hüküm kurulması,

Görevi yaptırmamak için direnme suçunun, birden fazla mağdura karşı aynı eylemle gerçekleştirmesine rağmen TCK’nın 43/2. maddesinin uygulanmaması bozmayı gerektirmiştir.

DAVA : Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi, kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

KARAR : Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:

Tekerrüre esas sabıkası bulunan sanık hakkında TCK’nın 58. maddesi uygulanmamış ise de, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamış, başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

1-)Sanığın, hakaret suçunu birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlemiş olması sebebiyle TCK’nın 125/3-a maddesiyle belirlenecek cezada, anılan Kanunun 43/2. maddesi uyarınca artırım yapılması gerekirken, sanık hakkında dört ayrı hakaret suçundan hüküm kurulmak suretiyle fazla cezaya hükmedilmesi,

2-) TCK’nın 265. maddesinde düzenlenen görevi yaptırmamak için direnme suç tipinde; hareketin “cebir veya tehdit” şeklindeki icrai davranışlarla işlenebileceğinin öngörüldüğü ve belirtilen tipik hareketleri içermeyen pasif direnme fiillerinin bu suçu oluşturmayacağı göz önüne alındığında; sanığın, kendisine müdahale eden mağdur polis memuruna yönelik eyleminde tehdit ve cebir unsurlarının ne şekilde gerçekleştiği ve sanığın polis memuruna karşı ne şekilde direndiği kanıtlara dayalı olarak açıklanıp, yeterince tartışılmadan hüküm kurulması,

3-) Kabule göre de;

Görevi yaptırmamak için direnme suçunun, birden fazla mağdura karşı aynı eylemle gerçekleştirmesine rağmen TCK’nın 43/2. maddesinin uygulanmaması,

SONUÇ : Kanuna aykırı ve sanığın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken 5320 Sayılı Kanun’un 8. maddesi gereğince yürürlükte olan 1412 Sayılı CMUK’nın 326/son maddesi uyarınca kazanılmış hakkın saklı tutulmasına, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 25.09.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat