Hacze İştirak Derecelerinin Teşkili

İlgili Yasa

Hacze iştirak derecelerinin teşkili:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 100- İlk haciz üzerine satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar aynı derecede hacze iştirak edebilecek alacaklılar:

 1. İlk haciz ilamsız takibe müstenitse takip talebinden ve ilâma istinat ediyorsa dâva ikamesinden mukaddem yapılmış bir takip üzerine alman aciz vesikasına,
 2. Yukarıdaki fıkrada yazılı tarihlerden önce açılmış bir dâva üzerine alınan ilâma,
 3. Aynı tarihlerden mukaddem tarihli resmî veya tarih ve imzası tasdikli bir senede,
 4. Aynı tarihlerden mukaddem tarihli resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri makbuz veya vesikaya istinat eden alacaklılardır.

Bu suretle iştirak halinde icra dairesi müracaat üzerine aynı derecedeki alacaklıların bütün alacaklarına yetecek nispette ilâve suretiyle hacizler yapar.

Bunların haricindeki alacaklılar ancak, evvelki dereceden artacak bedeller için hacze iştirak edebilirler.

Önce icrası lâzım gelen merasime lüzum olmaksızın iştirak:

MADDE 101- Borçlunun eşi ve çocukları ve vasi veya kayyımı olduğu şahıslar evlenme, velayet veya vesayetten mütevellit alacaklar için önce icrası lâzım gelen takip merasimine lüzum olmaksızın ilk haciz üzerine satılan malın tutarı vezneye girinceye kadar aynı derecede hacze iştirak edebilirler. Şu kadar ki bu hak ancak haciz, vesayetin veya velayetin veya evliliğin devamı esnasında veya zevalini takip eden sene içinde yapıldığı takdirde istimal olunabilir. Bir dâva veya takibin devam ettiği müddet hesaba katılmaz. Borçlunun reşit çocukları Kanunu Medeninin 321 ‘nci maddesine müstenit alacaklarından dolayı önce icrası lâzım gelen takip merasimine hacet kalmaksızın her zaman aynı derecede hacze iştirak edebilirler. Sulh mahkemesi dahi küçükler, vesayet ahunda bulunanlar veya kendilerine kayyım tâyin edilmiş olanlar namına aynı suretle hacze iştirak edebilirler.

(Değişik: 18.02.1965 – 538/56 md.) İcra dairesi iştirak taleplerini borçlu ve alacaklılara bildirir. Onlara, itiraz etmeleri için yedi günlük bir mühlet verir. İtiraz halinde iştirak talebinde bulunan kimsenin hacze iştiraki muvakkaten kabul olunur ve yedi gün içinde dâva açması lüzumu bildirilir. Bu süre içinde dâva açmazsa iştirak hakkı düşer. Açılacak dâvaya basit yargılama usulüne göre bakılır.

Nafaka ilâmına istinat eden alacaklı önce takip merasiminin icrasına lüzum olmaksızın her zaman aynı derecede hacze iştirak edebilir. Suiiniyet hali müstesnadır.

Hacze İştirak Derecelerinin Teşkili Açıklama

Yukarıda açıklanan İİY’sınm 100’ncü maddesinde; ilk haciz özerine satılan malın, eşyanın tutan icra veznesine girinceye kadar, aynı derecede hacze iştirak edebilecek (katılabilecek) alacaklılar sıralanmıştır. Bunlar;

 1. İlk haciz ilamsız icra takibine dayanıyorsa, takip isteminden önce yapılmış bir takipte alman aciz belgesine.
 2. İlk haciz ilamlı icra takibine dayanıyorsa dâva açılmasından önce bir takipten dolayı alman aciz belgesine,
 3. Yukarda açıklanan günlerden önce açılan dâva ile alman ilâma (kesinleşmiş mahkeme kararma).
 4. Bu günlerden önce resmî veya tarih ve imzası onanmış bir senede,
 5. Yine açıklanan günlerden önceki günlü Resmî Dairelerin veya yetkili mercilerin yetkileri içinde ve yöntemine uygun verdikleri makbuz veya belgeye,

dayanan alacaklılardır.

Açıkladığımız suretle iştirak durumunda (katılımda) İcra Müdürlüğü, başvuru üzerine aynı derecedeki alacaklıların bütün alacaklarına yetecek oranda ek (ilâve) suretiyle hacizler yapacaktır. Bunlann dışındaki alacaklılar, ancak; önceki dereceden artacak (kalacak) bedeller için hacze katılabilirler.

Borçlunun eşiyle çocuklan ve vasi yahut kayyumu olduğu kişileri;

 1. Evlenme,
 2. Velayet veya,
 3. Vesayetten

doğan alacaklar için önce yapılması gereken takip (merasimi) törenine gerek kalmaksızın ilk haciz üzerine satılan malın bedeli icra veznesine yatırılıncaya kadar aynı derecede hacze katılabileceklerdir. Ancak bu hak, haciz, vesayetin, veya velayetin yahut evliliğin durumu sırasında veya bozulmasını takip eden 1 yıl içinde. yapıldığı takdirde (geçerli olabilir) kullanılabilir. Dâva veya icra takibinin devamı süresince bu müddet hesaba katılmayacaktır.

Borçlunun ergin (reşit) çocuklar MY’nın 321’nci maddesi uyarınca bu maddeye dayanan alacaklardan dolayı önceden yapılması gereken işlemlere (takip işlemlerine) gerek kalmadan her zaman aym derecede hacze iştirak edebilirler. Sulh Mahkemesi de, küçükler, mahcuzlar veya kendilerine kayyım atanmış olanlar adına aynı biçimde hacze katılabileceklerdir.

İcra Müdürlüğü katılım isteklerini borçlu ve alacaklılara bildirecek ve onlara itiraz etmeleri için 7 günlük bir süre verecektir. İtiraz halinde katılım talebinde bulunan kişinin hacze katılımı geçici kabul olunacak ve 7 gün içinde dâva açması gerektiği bildirilecektir.  Bu süre içinde dâva açmadığı takdirde katılım hakkı düşecektir. Açılacak dâva basit yargılama usulüne bağlıdır.

Nafaka ilâmına dayanan alacaklı her zaman aynı derecede hacze katılabilecektir. Ayrıca önce takip işlemi yapması gerekmiyecektir. Kötü niyet hali bunun dışındadır.

CategoryMakale
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat