Hacizlerin Kaldırılması Talebi

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Hacizlerin Kaldırılması Talebi

T.C YARGITAY

12.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 17211

Karar: 2000 / 457

Karar Tarihi: 21.01.2000

ÖZET: Merciin şikayeti borçlu elinde haczedilen mal üzerinde istihkak iddiası şeklinde yorumlanarak olayda uygulama yeri bulunmayan 6183 Sayılı Kanunun 66 ve 68. maddeleri gereğince görevsizlik kararı vermesi yerinde değildir.(2004 S. K. m. 193)  (6183 S. K. m. 66, 68, 100)

Merciin Şikayeti Borçlu Elinde Haczedilen Mal Üzerinde İstihkak İddiası Şeklinde Yorumlamaması Gereği

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 16.12.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Müşteki alıcı banka vekili 25.4.1996 tarihinde ihalede ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile yaptığı takip sonucu alacağına mahsuben satın aldığı taşınmaz üzerine 29.6.1995 iflas tarihinden sonra konulan 14.9.1995 ve 30.10.1995 tarihli hacizlerden İİK.nun 193. maddesi hükmü gereği taşınmazın sorumlu olmayacağından bahisle hacizlerin kaldırılmasını merciden talep etmiştir.

Uygulama Yeri Olmayan Yasa Maddeleri İle Hüküm Kurulamayacak Olması

Merciin şikayeti borçlu elinde haczedilen mal üzerinde istihkak iddiası şeklinde yorumlanarak olayda uygulama yeri bulunmayan 6183 Sayılı Kanunun 66 ve 68. maddeleri gereğince görevsizlik kararı vermesi yerinde değildir.

Kaldı ki, 6183 Sayılı Kanunun 100. maddesinde açıklandığı gibi amme alacaklarının tahsili için iflas yolu ile takipde İcra İflas Kanunu Hükümleri uygulanır. Mercice yapılacak iş şikayetin İİK.nu hükümleri çerçevesinde değerlendirilip hasıl olacak sonuca göre bir karar vermekten ibarettir. Aksine düşüncelerle görevsizlik kararı verilmesi isabetsiz olup merci kararının bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Muteriz banka vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda açıklanan nedenle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA) 21.1.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat