Gümrük Memurunun Gerçeğe Aykırı Belge Düzenlemesi

(Dnş. 12. D.
05.07.2005 T.
E*.2002/1245,
K:2005/2795

ÖZETİ: Gerçeğe aykırı belge düzenleyen davacının 657 sayılı Yasanın 125/D- F maddesi uyarınca 3 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı hk.

Dava,… Gümrükler Başmüdürlüğü emrinde muhafaza memuru olan davacının üç yıl süre ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Erzurum İdare Mahkemesinin 29.11.2001 günlü, E:2001/985, K:2001/1539 sayılı kararıyla; dava dosyasının incelenmesinden, … Limitet Şirketi adına tescili giriş beyannamesi ile 13 Tır dolusu eşyanın cam mamulü şeklinde beyan edildiği, muayene aşamasından önce tırlardan birinin kaza yapması sonucu araçtan çay döküldüğünün tespit edildiği, mal sahibinin 21.7.2000 tarihli dilekçesi üzerine aynı beyanname kapsamında tek kalemde birlikte beyan edilen, kaza yapan araç haricindeki diğer 12 aracın 21.7.2000 tarihli tespit tutanağı düzenlenerek mahrecine iade edildiği, bu 12 aracın kaza yapan araçla birlikte soruşturma kapsamına alınmadığı ve tespit yapılmadığı halde yapılmış gibi gösterildiği böylece gerçeğe aykırı belge düzenlendiği gerekçesiyle dava konusu cezanın verildiğinin anlaşıldığı, aynı beyanname kapsamında tek kalemde beyan edilen 13 araçtan birinin kaza yapması ve taşıdığı eşyanın cam olarak beyan edilmesine rağmen araçtan çay dökülmesi nedeniyle diğer 12 araçtan da cam yerine çay bulunduğunun sübjektif olarak kabulünün hukuken düzenlendiğinin kabulü ile tesis edilen işlemde hukuki isabet görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare, işlemin hukuk ve usule uygun olarak tesis edildiğini öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Yasanın 125. maddesini (D) fıkrasının (f) bendinde; gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenleme bir yıldan üç yıla kadar kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren eylemler arasında sayılmıştır.

4458 sayılı Gümrük Kanununun 64. maddesinde; Gümrük idarelerini beyan sahibinin talebi üzerine ve eşyanın yanlışlıkla beyanname konusu gümrük rejimine tabi tutulmasına veya beyan edildiği rejime tabi tutulmasının özel nedenlerle mümkün olmadığına ilişkin kanıtlayıcı belgeleri ibraz etmesi halinde, tescil edilmiş bir beyannameyi iptal ederek gerektiğinde yeni bir rejim beyanında bulunulmasına izin verilebileceğini, muayenenin sonucu alınmadan beyannamenin iptaline ilişkin taleplerin kabul edilemeyeceği belirtilmektedir.

Mahrece iade işlemlerinin ne şekilde yapılacağına ilişkin düzenlemeleri içeren Mahrece İade Genel Tebliğinin 2/c maddesinde de; anılan Kanunun 64. maddesi dikkate alınarak işlem tesis edilerek ve gerekli belgeler ibraz edilmek suretiyle eşyanın giriş işlemi yapılan gümrükten mahrece iade edileceğinden bahsedilmektedir.

Dava dosyasının incelenmesinden; … Ltd. Şirketi adına tescili giriş beyannamesi ile 13 tır dolusu eşyanın cam mamulü olarak beyan edilmişken, muayene aşamasından önce tırlardan birinin kaza yapması sonucunda araçtan çay döküldüğünün tespit edildiği, mal sahibinin 21.7.2000 tarihli dilekçesi üzerine, aynı beyanname kapsamında tek kalemde birlikte beyan edilen, kaza yapan araç haricindeki diğer 12 aracın 21.7.2000 tarihli tespit tutanağı düzenlenerek mahrecine iade edildiği, bu 12 aracın mükellefin dilekçesi üzerine kanunsuz olarak mahrecine iade edildiği, konuya ilişkin olarak eşyanın mahrecine iadesi için düzenlenen 21.7.2000 tarihli tespit tutanağını araçları ve eşyayı görmeden imzaladıklarını davacı ve diğer tutanağı imzalayanların ifadelerinde belirttikleri anlaşılmaktadır.

Olayda, soruşturma kapsamında adı geçen davacı ve diğer şahısların ifadelerinden, mahrece iade, işlemine konu olan 12 adet aracın yurt dışı edildikten sonra 21.7.2000 günlü mahrece iade tutanağının düzenlendiği, dolayısıyla davacı ve tutanağı imzalayan diğer şahısların araçları görmedikleri halde, kaçakçılığı men, takip ve tahkik görevini suiistimal ederek tutanak düzenledikleri sonucuna varıldığından, davacının üzerine atılı gerçeğe aykırı belge düzenlemek fiilinden dolayı verilen dava konusu cezada hukuka aykırılık görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz talebinin kabulü ile Erzurum İdare Mahkemesince verilen 29.11.2001 günlü, E:2001/985, K:2001/1539 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 5.7.2005 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat