Genel Usulsüzlük Suçları ve Cezaları (v.u.k. 351, 352. Md.) Nedir?

Usulsüzlük suçları, vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine uyulmaması ile oluşmaktadır. (V.U.K. 351)

Genel Usulsüzlük, V.U.K.’da 1. derece ve 2. derece usulsüzlük olarak iki dereceye ayrılmış ve bunlara uygulanacak cezalar da bu kanunun ekinde yer alan cetvelde düzenlenmiştir.

Usulsüzlük fiilleri re’sen takdiri de gerektirirse iki kat ceza kesilir.

Birinci Derecede Genel Usulsüzlük Cezaları Nelerdir?

V.U.K.’nun 352’nci maddesi uyarınca 1 ‘nci derece usulsüzlükler;

1) Vergi ve harç beyannamelerinin süresinde verilmemiş olması,

V.U.K.’na göre tutulması zorunlu olan defterlerden herhangi birinin tutulmamış olması,

Defter kayıtları ve bunlarla ilgili vesikaların doğru bir vergi incelemesi yapılmasına imkan vermeyecek derecede noksan, karışık veya usulsüz olması,

V.U.K’nun 245. maddesi uyarınca muhtar veya ihtiyar heyetlerince yapılan ekim ve sayım beyanına veya düzeltme beyanına çiftçilerce uyulmaması,

Kayıt düzenine ilişkin(V.U.K.nun 215-219. Md.) hükümlerine uyulmamış olması,

İşe başlamanın (V.U.K. 168. Mad. uyarınca) zamanında bildirilmemesi,

Tasdiki zorunlu olan defterlerin (V.U.K. 220) herhangi birinin tasdik süresinin sonundan başlayarak bir ay geçtikten sonra tasdik ettirilmesi veya hiç tasdik ettirilmemesi,

Diğer ücretler üzerinden salınan gelir vergisinde; tarh zamanı geçtiği halde verginin tarh ettirilmemiş olması (V.U.K. 109);

Veraset ve intikal vergisi beyannamesinin V.U.K.’nun, 342/2. madde ve fıkrasında belirtilen süre içinde verilmiş olması;

Birinci derecede genel usulsüzlük suçunu oluşturmaktadır.

İkinci Derecede Genel Usulsüzlük Cezaları Nelerdir?

V.U.K.’nun 352’nci maddesinde sayılan ikinci derecede genel usulsüzlük suçlan şunlardır;

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin 342’nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde; Emlak Vergisinde beyannamenin V.U.K.’nun 27’nci maddesinde yazılı ek süre içinde verilmiş olması,

Ekim ve sayım beyanlannın süresi içinde veya kanunda istenen bilgileri ihtiva edecek biçimde (V.U.K. 243, 54) yapılmaması,

Vergi kanunlarında yazılı bildirmelerin (işe başlama dışında) zamanında yapılmaması,

Vergi karnesinin süresinin sonundan başlayarak 15 gün geçtiği halde alınmaması (V.U.K. 247)

Tasdiki mecburi defterlerden herhangi birisinin tasdikinin, süresinin sonundan itibaren bir ay içinde yaptırılmış olması (V.U.K. 221),

Vergi beyannameleri, bildirimler, evrak ve vesikaların kanunen belli şekil ve muhteviyatı ve ekleri ile bunlarla ilgili olarak yapılan düzenlemelere ilişkin hükümlere uyulmamış olması (V.U.K. 230, 353),

Hesap ve muamelelerin doğruluk veya açıklığını bozmamak şartıyla bazı evrak ve vesikaların bulunmaması veya ibraz edilmemesidir.

Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel Nedir? Nasıl Oluşturulur?

V.U.K.’nun 352’nci maddesi genel usulsüzlük suçlarının Kanuna bağlı cetvel uyarınca cezalandırılacağını öngörmüştür. Birinci ve ikinci derecede usulsüzlük fiilleri nedeniyle ceza kesilecek mükellefler 6 gruba ayrılmış ve bu sınıflandırmaya ilişkin cetvel Vergi Usul Kanununa eklenmiştir. Bu sınıflandırmalar;

Sermaye şirketleri,

Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı (V.U.K. 177),

İkinci sınıf tüccarlar (V.U.K. 177),

Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar,

Kazancı basit usulde tespit edilenler (G.V.K. 46),

Gelir Vergisinden muaf esnaf (G.V.K. 9)

V.U.K.’nun 352’nci maddesinde, genel usulsüzlük fiillerinin re’sen takdiri (V.U.K. 30. Md.) gerektirmesi durumunda cetvelde yer alan cezaların iki kat uygulanacağı da öngörülmüştür.

Usulsüzlük fiilinin işlendiği yıl ile tesbit edildiği yılın farklı olması durumunda, işlendiği yılda geçerli olan miktar nazara alınır.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat