Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçunun Cezası Nedir?

Ceza Hukukunda Suçların İçtimaı Nedir?

Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçunun Cezası Nedir?

MADDE 171- (1) Taksirle;

  1. Yangına,
  2. Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına,

neden olan kişi, fiilin başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehli­keli olması hâlinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçunun Koruduğu Hukuki Değer

Madde metninde, genel güvenliğin taksirle tehlikeye sokulması, suç olarak ta­nımlanmıştır. Korunan hukuki değer toplumun genel güvenliğidir.

Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması  Suçunun Maddi Öğesi

Herkes bu suçun faili olabilir.

Suçun mağduru, taksirle oluşturulan yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın sonucunda hayatı, sağlığı veya malvarlığı tehlikeye giren kişi ya da kişilerdir.

Madde metninde suçun varlığı “başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakı­mından tehlike oluşturması” koşuluna bağlandığından, taksirle oluşturulan yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkının belli kimseleri ya da toplumun bir kesimini tehlikeye düşürmemesi halinde suç oluştuğundan da söz edilemez.

Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçunun Hareket ve Neticesi

Maddede öngörülen suç bir somut tehlike suçu niteliği taşır.

Failin taksirle yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taş­kın neden olan eyleminin, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli oluşturması halinde suç oluşur. Taksirle gerçekleştirilen eylem nedeniyle oluşan yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkının, somut olarak başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlike oluşturma­ması durumunda suçun oluştuğundan da söz edilemez.Somut tehlike suçlarında, suçun kanuni tarifinde belirtilen eylemin gerçekleşti­rilmesinin yanı sıra, bu eylemin suçun konusu bakımından belirlenebilir, algılanabi­len ve somut bir tehlikeye yol açıp açmadığının hakim tarafından araştırılması ve saptanması gerekir. Ayrıca bu tehlikenin failin eylemi sonucunda oluştuğunun belirlenmesi, bir diğer deyişle tehlike sonucu ile failin eylemi arasında illiyet bağının bulunması da gereklidir.

Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçunun Manevi Öğesi

Maddede öngörülen suç taksirle işlenebilir. TCK’nın 22/1. maddesi uyarınca taksirle işlenen fiiller, ancak kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır. Failin, dikkat ve özen yükümüne aykırı davranması nedeniyle neticeyi öngörememesi so­nucu, icra veya ihmal şeklinde gerçekleşebilen bir eylemi iradi olarak işlemesi ile suç oluşur.

Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçunun Yaptırımı

Maddenin 2. fıkrasında öngörülen suçu işleyen fail, üç aydan bir yıla kadar ha­pis cezası ile cezalandırılır.

Fail hakkında verilen hapis cezası, kısa süreli olduğundan TCK’nın 50/1. maddesi uyarınca adli para cezası ya da diğer bir tedbire çevrilebilir. Hapis cezası­nın adli para cezasına çevrilmesi halinde, TCK’nın 51/1. maddesi hükmüne göre ertelenmesi olanağı kalmaz. Hapsin, TCK’nın 50/1. maddesinde öngörülen adli para cezasına ya da tedbire çevrilmemesi durumunda ise, ertelenmesi olanaklıdır. Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkumiyetin kanuni so­nucu olarak TCK’nın 53/1. maddesinde öngörülen haklan kullanmaktan yoksun bırakılır. 53. maddenin 2. fıkrası uyarınca ise, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkum olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullana­maz.

Genel Güvenliğin Taksirle Tehlikeye Sokulması Suçunda Kovuşturma Ve Görevli Mahkeme

Suçun kovuşturulması şikayet koşuluna bağlı değildir, soruşturma ve kovuş­turma işlemleri doğrudan C.Savcılığı tarafından yapılır.

Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 10. maddesi uyarınca sulh Ceza mahkemesi suçun yargılanması ile görevlidir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat