Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçunun Cezası Nedir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçunun Cezası Nedir?

MADDE 170- (1) Kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli ola­cak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda;

  1. Yangın çıkaran,
  2. Bina çökmesine, toprak kaymasına, çığ düşmesine, sel veya taşkına neden olan,
  3. Silâhla ateş eden veya padayıcı madde kullanan,

kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine neden olan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçunun Koruduğu Hukuki Değer

Madde metninde, genel güvenliği kasten tehlikeye sokan fiiller, suç olarak ta­nımlanmıştır.

Korunan hukuki değer toplumun genel güvenliğidir.

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçunun  Maddi Öğesi

Herkes bu suçun faili olabilir.

Suçun mağduru yoktur. Suçtan zarar gören ise bütün toplumdur. Tehlike zarara dönüşmüş ise zarar gören kişi ya da kişilerin suçun mağduru olduğu kabul edilir.

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçunun  Hareket ve Neticesi

Maddenin 2. fıkrasında öngörülen hüküm sulh cezalıktır.

Bu hüküm uyarınca yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın tehlikesine neden olan kişi, cezalandırılır.

Maddede öngörülen tehlike sonucunu doğurabilecek her eylem suçun hareket öğesini oluşturur. Serbest hareketli bir suçtur.

Maddede öngörülen suç bir somut tehlike suçu niteliği taşır.

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçunun  Manevi Öğesi

Suçun işlenmesinde doğrudan kast gerekli ve yeterlidir.

Failin yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın teh­likesine neden olan eylemi, öngörülen tehlike sonuçlarının oluşacağını bilerek ve iradesi ile gerçekleştirmesi ile suç oluşur.

170. maddede öngörülen seçimlik eylemlerin taksirle de işlenmesi Öngörüldü­ğünden 171. maddede öngörülen, eylemin başkalarının hayatı, sağlığı veya malvar­lığı bakımından tehlikeli olması hâlinde ya da zarar sonucunun meydana gelmesi durumunda ölüm veya yaralanma vb. neticeden taksirle sorumluluk söz konusu olabilecektir. Ancak mala zarar verme suçunun taksirle işlenmesi Yeni TCK’da öngörülmemiştir. TCK’nın 22/1. maddesi uyarınca taksirle işlenen fiiller, ancak kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır.

Maddede öngörülen yangın, bina çökmesi, toprak kayması, çığ düşmesi, sel veya taşkın hallerinin oluşması halinde fail, meydana gelen zarar sonucundan so­rumlu tutulur. Bu durumda failin 44. maddede Öngörülen fikri içtima kuralı gere­ğince en ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılması gerekir.

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçunun Yaptırımı

Maddenin 2. fıkrasında öngörülen suçu işleyen fail, üç aydan bir yıla kadar ha­pis veya adli para cezası ile cezalandırılır.

Maddenin uygulanmasında hapis ve adli para cezası seçimlik olarak öngörül­müştür. TCK’nın 50/2. maddesi uyarınca suç tanımında hapis cezası ile adli para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü hallerde, hapis cezasına hükmedilmişse; bu ceza artık adli para cezasına çevrilemez. Bu nedenle hakim öncelikle hapis cezasına mı yoksa adli para cezasına mı hükmedeceğine karar verecektir. Hakimin hapsi tercih etmemesi ve adli para cezasına hükmetmeye karar vermesi olanaklıdır.

Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması Suçunda Kovuşturma Ve Görevli Mahkeme

Suçun kovuşturulması şikayet koşuluna bağlı değildir, soruşturma ve kovuş­turma işlemleri doğrudan C.Savcılığı tarafından yapılır.

Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 10. maddesi uyarınca sulh Ceza mahkemesi suçun yargılanması ile görevlidir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat