Şirketler Adli Yardımdan Yararlanabilir mi?

Gecikmiş İtiraz


Gecikmiş itiraz talebi kabul edilmiş olmasına rağmen mercice duruşmaya son verip nihai kararı oluşturmadan önce alacaklıdan diyeceği sorulmadan itiraz nedenleri incelenmeksizin karar verilmesi yerinde görülmemiştir.
(2004 S. K. m. 65)

Gecikm İtiraz Nedenlerinin Kabulü Halinde Takibin Şekline Bakılmaksızın Borçlunun İtiraz Nedenlerini Merciye Bildirebileceği

Dava: Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye 21.12.1999 tarihinde gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

Karar: Borçlunun merciye başvurusu, tebligatın usulsüzlüğüne ilişkin olmayıp, tebliğ tarihinde Çorum’da bulunması sebebi ile takibe süresinde itiraz edemediği mazeretine dayalı ve İİK. nun 65. maddesi doğrultusunda gecikmiş itiraz istemine ilişkindir. Merciin anılan madde koşullarında yaptığı araştırma ve inceleme sonucunda gecikmiş itiraz isteminin kabulüne ve takibin bu nedenle durmasına karar vermesinde yasaya uymayan bir cihet yoktur.

Ne var ki; gecikmiş itiraz nedenlerinin kabulü halinde, takibin şekline bakılmaksızın borçlu itiraz nedenlerini merciye bildirebileceğinden (İİK. nun 65/2-3) alacaklıya aynı celse İİK. nun 65/4. madde hükmü hatırlatılarak, itirazın kaldırılması talep edilmesi halinde itirazın esasının da incelenip hasıl olacak duruma göre bir karar verilmek gerekir.

Alacaklıdan Diyeceği Sorulmadan İtiraz Nedenleri İncelenmeksizin Karar Verilemeyeceği

Somut olayda icraya itiraz edilmeksizin, itiraz nedenleri mercide ileri sürülmüş olmasına gecikmiş itiraz talebi kabul edilmiş olmasına rağmen mercice duruşmaya son verip nihai kararı oluşturmadan önce alacaklıdan İİK. nun 65/4. maddesi gereği diyeceği sorulmadan itiraz nedenleri incelenmeksizin karar verilmesi yerinde görülmemiştir.

Sonuç: Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenle İİK. nun 366. ve HUMK. nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA 17.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat