Gayrimenkul ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Gayrimenkul ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Örneği

DÜZENLEME ŞEKLİNDE GAYRİMENKUL VE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ

MAL SAHİPLERİ

MÜTEAHHİT

ARSANIN TOPLAM DEĞERİ

Düzenleme şeklinde bir gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmesini istediler.

Kendilerini yukarıda yazılı kimliklerinden tanıdığım gibi ve yasal yeteneklerinin bulunduğunu, okuryazar olduklarını anladım.

Bunun üzerine birlikte söze başladılar ve dediler ki:

TARAFLAR

İşbu sözleşmede kullanılan aşağıdaki deyimler, aşağıdaki şekilde anlaşılacaktır.

GAYRİMENKUL MALİKLERİ :

…………………….olup aşağıda kısaca “Arsa Sahibi” diye anılacaktır.

MÜTEAHHİT :

……………………. Olup aşağıda “Müteahhit” diye anılacaktır.

1- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Sözleşmenin konusu ARSA SAHİPLERİ’nin İzmir İli, ………………………………………………………………….. parselden oluşan arsası üzerinde kat karşılığı inşaatı işidir.

Sözleşme konusu arsa, sözleşmenin imzalanması anında imar düzenlemesi yapılmamış olup, müteahhit öncelikle sözleşme konusu taşınmazın imar düzenlemesini yaptıracaktır. İmar Yasasına uygun düzenlemelerin yapılmasına dair tüm masraflar müteahhite aittir.

Taşınmazdaki intikal ve emlak vergisi borçları ve işlemleri de 15.000 TL ile sınırlı olmak kaydıyla müteahhite aittir. Bu rakamın üzerindeki borçlardan ilgili hisse sahibi sorumlu olup, müteahhitce fazla yapılan ödemelerden ilgili arsa sahipleri hisseleri karşılığı sorumludurlar. Arsa sahipleri bu işlemler için gerekli tüm vekâlet, bilgi ve belgeleri vermeye mecburdur.

Arsa sahipleri kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği yapılacak inşaatlara mukabil arsanın %73’ini………………….TL karşılığında müteahhit firmaya takririni verecektir.Buna mukabil Müteahhit firma arsa sahibine sözleşme konusu arsaya verilecek imar durumuna göre toplam inşaat alanının % 27 i karşılık daireleri TEKNİK ŞARTNAME’DE belirtildiği şekilde anahtar teslimi şeklinde tamamlayıp teslim edecektir.

İşbu vaat ve taahhüt ve devir ve ferağ şekli ileriki maddelerde de açıklandığı gibidir.taraflardan MÜTEAHHİT yapılan işin değerinin kendisine bırakılacak arsa payları değerinden fazla olduğunu iddia edemeyeceği gibi ARSA SAHİPLERİ’ DE arsa payına karşı sahip olacağı bağımsız bölümlerin daha düşük olduğunu iddia edemezler.

2- AVAN PROJE VE TEVHİT İŞLEMLERİ

a- MÜTEAHHİT yapılacak inşaatın imar durumuna göre tarafların bu sözleşmenin 4. maddesinde anlaştığı m2 ve daire adetlerine göre düzenlenecek avan projeleri işbu sözleşmenin imzalanmasını müteakip alınacak imar durumunun kesinleşmesinden sonra muhik bir süre içinde hazırlayarak …………………………………. onayına sunacaktır.

b- MÜTEAHHİT sözleşme konusu parsellerdeki imara açılma başvuru ve işlemlerine işbu sözleşmenin imzasını müteakip derhal başlayacaktır.

c- MÜTEAHHİT imar işlemlerini her halükarda 24 ayda tamamlamak zorundadır. Bu süre tüm hissedarların iş bu sözleşmeye imza koyduğu tarihten başlar.24ay içinde taşınmazın tevhit ve ifraz işlemleri bitirilemez ve taşınmazın imar durumu alınamaz ise iş bu sözleşme kendiliğinden münfesih olur, tarafların gecikmeden doğan zararları ile faydalı giderlere ilişkin dava hakları saklıdır.

3-ARSA SAHİPLERİNE VE MÜTEAHHİT’E KALACAK BAĞIMSIZ BÖLÜMLER

Belediyenin vereceği imar durumuna göre taraflar oranları nispetinde daire alacaklardır. ARSA SAHİPLERİ’NE kalan dairelerin paylaşımı ise hisseleri oranında eşit şekilde daireler paylaşıldıktan sonra şerefiye durumuna göre geriye kalan daireler kur’a ile teslim edilecektir. Şerefiye oranları ARSA SAHİPLERİ’NE yardımcı olmak maksadıyla MÜTEAHHİT tarafından belirlenecektir. Taraflar bunu şimdiden kabul eder.

Arsa sahiplerinin hisseleri tam bir daireye denk gelmez ise aradaki fark her iki tarafın alım satımına uygun bir bedel olacaktır. İlk alım hakkı arsa sahiplerinindir.

4-KAT İRTİFAKI KURULMASI VE MÜTEAHHİT’E DEVİR

Belediye’den inşaat ruhsatı alınması sırasında tasdikli projelere uygun olarak Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre ve 4. maddedeki paylar oranında kat irtifakı site adına tesis olacaktır.

Kat irtifakı kurulması ile ilgili olarak hazırlanacak yönetim planı taraflarca müşterek bir çalışma ile hazırlanacaktır.

Sitenin adı MÜTEAHHİT tarafından konulacaktır.

MÜTEAHHİT’E inşaat karşılığı devredilecek arsa payına karşılık gelen daireler, inşaatın aşağıda belirtilen aşamalarında, belirtilen adetlerde arsa payı için tapudan ferağ verilmek suretiyle peyderpey devredilecektir. MÜTEAHHİT’E ait dairelerin devir koşulları:

a- Tüm imar işleri bitip, sözleşme uygun projelerin çizilmesi ve inşaat ruhsatının alınması ile birlikte müteahhit payının % 20 ‘i;

b- Betonarme işleri bitirilip, duvar ve çatı tamamlandığında %20’si

c- Blokların dış cephe kaplama ve boyaları bitirilip doğrama ve camlar takıldıktan sonra %20’si

d- Blokların iç dekorasyon ve ince işleri ile bahçe tanzimi, peyzaj işleri, bahçe duvarları ve kalan tüm işler bittikten sonra %10’i

e- İskan alındıktan sonra % 3 i

Olmak üzere tapudan devredilir. Ferağ sırasında devredilecek irtifaklı arsa payları karşılığı olacak bağımsız bölümlerin seçimi MÜTEAHHİT’E ait olacaktır. Bu devir ve ferağlar sırasında alıcı ve satıcı tarafından ödenmesi gereken tapu harcı ve giderlerin tümü MÜTEAHHİT tarafından karşılanacaktır.

MÜTEAHHİT arsa payı devralma hakkını doğrudan kendi üzerine alabildiği gibi, birer adetlik parçalar halinde daire sattığı müşterilere de doğrudan ARSA SAHİPLERİ tarafından verilmesini isteyebilir. ARSA SAHİPLERİ vekilleri aracılığı ile veya bizzat tapu verme yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludurlar. Arsanın tamamı üzerinde kat ittifakı ARSA SAHİPLERİ adına kurulmuş olması nedeniyle MÜTEAHHİT’İN talep ettiği tapu hangi hissedarın üzerinde ise o hissedar bu mükellefiyeti yerine getirmek zorundadır. MÜTEAHHİT’E ait olup ta ARSA SAHİPLERİ üzerinde bulunan daireler, üzerinde bulunan ARSA SAHİPLERİ’NİN değil, tüm ARSA SAHİPLERİ’NİN teminatı hükmündedir. ARSA SAHİPLERİ MÜTEAHHİT’İN tapusunu verme yükümlülüklerini, MÜTEAHHİT’İN talebinden en geç üç gün içinde yerine getirmelidirler.Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen ARSA SAHİPLERİ’NE MÜTEAHHİT bir ihtar çeker ve yedi günden az olmamak üzere süre tanır.Bu süre içinde de haklı nedenlerle yükümlülüğünü yerine getirmeyen arsa hissedarı MÜTEAHHİT’E MÜTEAHHİT’İN uğrayacağı kar kaybını ödemekle yükümlüdür.

5-TESCİL ŞERHİ

Müteahhit iş bu sözleşmeyi imzalandıktan hemen sonra karşı tarafın rızasına gerek olmaksızın işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak tapuya şerh ettirebilir.

6-MÜTEAHHİT’E AİT MASRAFLAR

a- Sözleşme, imar uygulama harçları, intikal, ödenmeyen emlak vergileri( 15.000TL ile sınırlıdır), tevhit ve projelendirme sırasında doğacak her türlü harç, vergi, teknik eleman ücretleri, tüm proje tasarım ücretleri ve masraflar

b- Projelendirme ve proje tasdiki sırasında gerekli evrakın tanzimi, masrafları, proje tasdik harcı, teknik eleman tasdik harcı, proje vize harçları ve inşaat ruhsatı alınması ile ilgili masraflar, inşaat ve işgaliye harçları

c- Binanın kat irtifakı sırasında doğacak harç ve masraflar

d- İşin idaresi, kullanılacak her türlü alet, edevat, makine, taşıt vesairenin alınması ve muhafazasının masrafları

e- İşin yapılması için gerekli inşaat masrafları ile inşaatı devamı süresince bütün yollarda trafik akışının temini için gerekli tedbirlerin alınması ve bunlara ait masraflar

f- MÜTEAHHİT adına çalışan personel ve işçinin her türlü ücretleri ile iş kazası olması halinde bunlara ait tedavi ve tazminat gibi masraflar

g- İş yerinde alınacak koruma ve emniyet tedbirlerinin gerektirdiği masraflar MÜTEAHHİT’E ait olacaktır.

h- Bağımsız bölümlere yapı kullanma izni alınması sırasında Belediye’ye, Odalara teknik sorumlulara özetle işin ifası ile ilgili tüm vergi ve harçlar MÜTEAHHİT’E aittir.

i- İnşaat sırasında komşu parsellere, yola, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, vs. tesislere verilecek zararlardan MÜTEAHHİT sorumludur.

j- MÜTEAHHİT’İN sorumluluğuna giren konularda üçüncü şahıs, gerçek ve tüzel kişiler tarafından ARSA SAHİPLERİ aleyhine açılabilecek davalarda; dava sonucunda arsa sahiplerine yüklenebilecek her türlü tazminat, tüm dava masrafları ile ARSA SAHİPLERİ’NCE tutulacak avukatların vekâlet ücretleri MÜTEAHHİT’E aittir.

7-ARSA SAHİPLERİNE AİT MASRAFLAR

a- İşbu sözleşmenin imzalanmasından öncesine tapunun üzerinde ipotek veya şerh varsa bunların kaldırılmasıyla ilgili masraflar

b- ARSA SAHİPLERİ’NİN kendilerine ait bağımsız bölümlerde üçüncü şahıslara yapacağı devirlerden doğacak her türlü harç ve masraflar ile vergiler ARSA SAHİPLERİ’NE aittir.

c- Kat mülkiyeti işlemleri MÜTEAHHİT tarafından yürütülecektir. Anahtar tesliminden sonra oturma ruhsat harcı alınması için gerekli elektrik, su, doğalgaz, telefon abonmanlık bedelleri ve her bir daire iskân harcı arsa sahiplerine aittir

d- İnşaatın başlangıcından anahtar teslimi bitimine kadar ARSA SAHİPLERİ’NİN yukarıda belirtilenlerden başka hiçbir harç, vergi veya gider yükümlülüğü yoktur. ARSA SAHİPLERİ’NE ait özel istekler hariç.

8-İŞİN SÜRESİ

Sözleşme konusu taşınmazın imar işlemlerinin tamamlanması ve imar durumunun alınmasından sonra inşaat ruhsatı alınacak olup inşaat süresi inşaat ruhsatının alınmasından sonra 48 aydır.

.Dekorasyon ve ince işleri ile bahçe tanzimi, peyzaj işleri, bahçe duvarları ve kalan tüm işler tamamlanacak ve daireler anahtar teslimi olarak ARSA SAHİPLERİ’NE teslim edilecektir

Sonuç olarak inşaat ruhsatı tarihinden itibaren 48( kırk sekiz)ay içerisinde sözleşme konusu tüm inşaat eksiksiz ve kusursuz olarak ARSA SAHİPLERİ’NE teslim edilecektir. ARSA SAHİPLERİ ile MÜTEAHHİT aralarında yazılı mutabakat sağlayarak mevcut projede bir değişiklik yaparlarsa bu değişiklik için ek bir süre MÜTEAHHİT’E verilecektir.

9-TAZMİNAT VE ŞARTI CEZA

MÜTEAHHİT sözleşmede belirtilen süreler içinde belirtilen işleri tamamlamakla yükümlüdür.(İskân alımı hariç) işleri belirtilen sürede tamamlayamadığı takdirde; geçen her ay için ARSA SAHİPLERİ’NE her bir daire için bölge rayiç kira bedeli karşılığında gecikme tazminatı ödeyecektir.

İskân alımı ile ilgili bir gecikme olduğu takdirde ilk bir (1) yıl tazminat ve şartı cezaya girmeyecek, yukarıdaki tazminat ve şartı cezalar 1 (bir) yıldan sonra başlayacaktır.

ARSA SAHİPLERİ kendilerine düşen daireleri üçüncü şahıslara sattıkları veya herhangi bir şekilde devrettikleri takdirde bu dairelerin yeni malikleri işbu sözleşme hükümlerinden aynen yararlanırlar. Bu daireler için alıcıya teslim taahhüdünü MÜTEAHHİT verecektir. Eğer doğarsa gecikme tazminatlarını ödeme sorumluluğu da MÜTEAHHİT’E aittir.

Sözleşmenin ilgili maddesinde tarif edilen mücbir sebeplerin oluşması halinde, mücbir sebeplerin başladığı tarihten sonra oluşabilecek gecikmeler için cezai şartları uygulanmayacak ve tazminat ödenmeyecektir.

10- ARSA SAHİPLERİNİN VEFATI

ARSA SAHİPLERİ ‘ede vefat eden olduğu takdirde bütün hak ve vecibeleri varislerine intikal eder. Veraset ilamlarını süratle almak, gereken vekâletleri en acil biçimde vermek ve MÜTEAHHİT ‘ in işini aksatmamakla yükümlüdürler. Aksi takdirde MÜTEAHHİT ‘ in zararlarını tüm varisler müşterek borçlu olarak karşılarlar.

11- İMAR DEĞİŞİKLİĞİ HALİ

Bir imar değişikliği halinde yapılabilecek inşaat metrekaresinden herhangi bir değişiklik olduğu takdirde daire taksimleri bu değişikliğe göre yeniden düzenlenecektir. Buna göre, ARSA SAHİPLERİ ve MÜTEAHHİT paylarına düşen daire adet ve metrekareleri, aradaki oran korumak ve yeni imar oranları sözleşmedeki oranda paylara yansıtılmak suretiyle artırılacak veya azaltılacaktır.

12- DEVİR VE CİRO YASAĞI

MÜTEAHHİT iş bu sözleşmedeki yükümlülüklerini üçüncü bir kişiye veya şirkete devir veya ciro edemez, ortak alamaz.

MÜTEAHHİT hissedarları ile hisse miktarları a belirtilmiş olup bu hisselerle devir yapılacağı zaman, MÜTEAHHİT keyfiyeti ARSA SAHİPLERİ ‘ ne yazılı olarak bildirilecek ve muvafakatini alacaktır.

13-VEKÂLETNAME VERİLMESİ

İş bu sözleşmenin ortak amacına ulaşmak için ve MÜTEAHHİT ‘ in üstlendiği işleri zamanında yerine getirilmesi amacıyla (plan, proje tasdiki, imar durumu, çap, röperli kroki vb. Belgelerin temini, tevhit işlemleri ve iş takibi işleri için) ARSA SAHİPLERİ MÜTEAHHİT ‘ e, iş bu sözleşmenin ve yapılacak işlerin gerektirdiği yetkileri içeren sınırlı bir vekâletname tanzim edip verir.

14-İŞÇİ SİGORTA PRİMLERİ VE VERGİLERİ

MÜTEAHHİT iş bu sözleşmenin imzalanması ile birlikte işin devamı süresince anlaşmada yazılı hisseler devir edilmemiş olsa dahi çalışacak işçilerin sigorta primleri ve vergilerini ödeyecek, SSK müdürlüğüne ve maliyeye karşı sorumluluk MÜTEAHHİT ‘ e ait olacaktır. Bu konuda ARSA SAHİPLERİ ‘nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

15- İŞİN DEVAMI SIRASINDA KAZA OLMASI

İşin yapılması sırasında meydana gelecek kazalardan ve bunların sebep olacağı tazminat ve zararlardan doğrudan doğruya MÜTEAHHİT sorumlu olacaktır. Yürürlükteki Yapı işlerini ilgilendiren Kanun ve Yönetmeliklerin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği hükümlerine uyacaktır.

16- HASAR VE ZARAR ZİYAN

İşin yapılması sırasında MÜTEAHHİT ‘in ve çalıştırdığı kişilerin sebep olacağı veya gerekli tedbirleri almamasından doğacak zararların hukuki ve cezai sorumluluğu MÜTEAHHİT ‘ e aittir. İnşaattan dolayı Arsa sahipleri aleyhine açılabilecek davaların masrafları, vekâlet ücretleri ve ARSA SAHİPLERİ ‘ nin uğrayabilecekleri her türlü zararın maddi ve manevi açıdan tazmini MÜTEAHHİT ‘ e aittir. MÜTEAHHİT Projeye ve ruhsata aykırı inşaat yapmamayı kabul eder ve taahhüt eder. Yaptığı taktirde projeye uygun hale getirme masrafları, hukuki ve cezai sorumluluğu MÜTEAHHİT ‘ e aittir. MÜTEAHHİT ‘ in üçüncü kişilere sattığı, satış vaadi yaptığı veya herhangi bir şekilde devrettiği kişiler ARSA SAHİPLERİ ‘ ne karşı dava açamazlar. Açtıkları takdirde ARSA SAHİPLERİ ‘nin yapacakları tüm masraflar ve tutacakları avukatların ücretleri MÜTEAHHİT ‘ e aittir.

17- İŞYERİNİN MUHAFAZASI

İşyerindeki her türlü alet, edevat, malzeme, makine, vasıta ve sair malzemelerin muhafazası MÜTEAHHİT ‘ e aittir.

18- EMNİYET TEDBİRLERİ

MÜTEAHHİT işin devamı süresince işyerinde işçilerin ve üçüncü şahıs gerçek ve tüzel kişilerin kazaya uğramalarını, zarar görmelerini önleyici emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür.

19- İŞİN KONTROLÜ

MÜTEAHHİT işin ifası sırasında işin başında sürekli olarak uzman bir teknik eleman bulunduracaktır. ARSA SAHİPLERİ projelerin ve inşaatın kontrolünü istediği an aralarından seçecekleri bir temsilci veya temsilcinin tayin edeceği teknik eleman tarafından kontrol edip denetleyebilirler. Tespit edecekleri eksik ve kusurlu işleri MÜTEAHHİT düzeltmek zorundadır. Bu teknik kişinin masrafları arsa sahiplerine aittir.

20- MÜCBİR SEBEP

Aşağıdaki belirtilen haller gecikmeler için mücbir sebep olarak kabul edilmiştir:

a- Sözleşme konusu taşınmazın bulunduğu bölgede hissedebilecek büyük deprem.

b- Genel salgın hastalık

c- Kısmi veya genel seferberlik ilanı

d- Hükümet ve resmi makamlarca çalışma, istihsal ve alım-satım imkânını kısmen veya tamamen kaldıracak nitelikte alınacak kararlar ile resmi makamların müsaade, müdahale veya iradelerine bağlı sebeplerden dolayı gecikmeler.

e- Müşterek maliklerden kaynaklanacak sorunların halli için geçen zaman mücbir sebep kabul edilecektir.

Yukarıdaki maddelerin dışındaki haller mücbir sebep olarak kabul edilmeyeceklerdir. MÜTEAHHİT, mücbir sebeplerden herhangi birinin meydana gelmesi halinde, meydana geldiği tarihi müteakip en geç 30 (otuz) takvim günü içinde ARSA SAHİPLERİ ‘ ne bir dilekçe ile başvurarak süre uzatımı talebinde bulunmak ve ARSA SAHİPLERİ ‘ nin gerekli gördüğü hallerde, meydana gelen olay hakkında resmi makamlardan alacağı kanıtlayıcı belge, ARSA SAHİPLERİ ‘ ne vermek zorundadır. Süre geçirildikten sonra yapılacak başvuru dikkate alınmayacaktır.

Süresi içinde yapılan talep üzerine ARSA SAHİPLERİ, mücbir sebepleri, başlangıç ve bitiş tarihlerini tahkik ve tespit edecek ve neticeyi MÜTEAHHİT ‘ e bildirecektir.

21- MÜŞTEREK MÜTESELSİL BORÇLULAR

İş bu sözleşme hükümlerinin uygulanması, gerçekleşmesi ve sonuçlarından, zarar, ziyan ve Tanzimatlarından ve her türlü hukuki, maddi ve cezai mükellefiyetlerinden ARSA SAHİPLERİ ‘ ne karşı MÜTEAHHİT firmaya karşı yetkili temsilcisi şahsen ve müteselsilen sorumludur.

22- İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu sözleşmenin aslından veya uygulamasından doğacak sorunların çözümü için İzmir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

23- TAPU VE NOTER HARÇLARININ MATRAHI

İşbu sözleşmenin mahiyeti icabı, arsa hisselerinin devir ve temliklerinde ARSA SAHİBİ ile MÜTEAHHİT arasında bedel olarak para ödenmesi söz konusu olmayacaktır.

Ancak tapu ve noter harçlarının matrahı için arsanın son emlak vergisi değerinden, MÜTEAHHİT’e devri vaat edilen %73 arsa payı hissesine tekabül edilerek kararlaştırılmış olup işbu rakamın taraflar için munzam bir borç-alacak vasfı olamayacak, bu rakam sadece bahse konu olan harcamaların yasal hallerde ödenmesine matrah teşkil edecektir.

24- SÖZLEŞMENİN ARSA SAHİPLERİ İÇİN BAĞLAYICILIĞI

ARSA SAHİPLERİ bu sözleşmeyi imzalayarak, sözleşmede ARSA SAHİPLERİ için düzenlenen tüm sorumlulukları şahsen kabul ettiklerini, sözleşme süresince aralarında çıkabilecek ihtilafların çözümünde bu sözleşme hükümlerinin geçerli olacağını, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmedikleri durumda MÜTEAHHİT tarafından talep edilecek tüm tazminatlardan ve diğer zarar ve cezalardan bu yükümlülükleri yerine getirmeyen ARSA SAHİBİ yada ARSA SAHİPLERİ’NİN doğrudan veya şahsen sorumlu olacaklarını kabul ve beyan etmişlerdir.

25-SÖZLEŞME KONUSU ARSADAKİ HUKUKİ İHTİLAFLARIN HALLİ

İş bu sözleşmenin imzalanması esnasında tapu kaydında bir kısım hissedara ait hacizler olduğu tespit olunmuş olmakla; iş bu hissedarlara ait hisselerin icra satışı veya başka bir yolla 3. Şahısların eline geçmemesi için açılması gerekli tüm davalara ilişkin sözleşmeye imza koyan tüm arsa sahipleri Avukat ……………………… e dava vekâleti vereceklerdir.

Bu hisselerin sözleşme konusu işe dahil edilmesi için; üzerindeki hacizlerin kaldırılması ve/veya icra yolu ile satın alınması ve/veya şufa hakkının kullanılması ve/veya izale i şuyuu yolu ile satın alınması için gerekli tüm işlemler ve masrafları müteahhit tarafından yapılacak olup, görülecek dava gereği bu hisselerin arsa sahiplerinin üzerine tescil edilmesi söz konusu olursa, arsa sahipleri bu hisseleri müteahhide hiçbir bedel talep etmeden devir etmeyi kabul ve taahhüt ederler. Hacizli bu hisselere ilişkin yapılacak işlemler ve davalar konusunda müteahhidin istekleri ve kararları yeterli olup arsa sahiplerinin hissedarlıktan kaynaklanan tüm hakları bu sözleşmenin imzalanması ile birlikte müteahhide devir ve temlik edilmiştir. Bu hak devri ve temlikten feragat söz konusu değildir. Bu konu ile ilgili olarak verilen vekâletlerin azli ve/veya vazgeçme sonucu müteahhidin uğrayacağı zararlardan sebep olan arsa sahipleri müştereken ve müteselsilen sorumludur.

İş bu sözleşmenin imzalanması ile birlikte müteahhidin ödeyeceği noter masrafları, intikal ve emlak vergileri, imar işleri ve sözleşme hazırlanması için ödediği toplam 25.000 TL iş bu sözleşmenin sona erinceye kadar arsa sahiplerinin kefaleti altında olup, sözleşmenin karşılıklı ifa edilmesinden sonra bu ödeme ibra edilecek olup; sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi cihetine gidilirse müteahhit bu parayı arsa sahiplerinden hisseleri oranında talep edebilir.

İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİ VE MAHAL LİSTESİ

GENEL

Kullanılacak tüm malzeme Bayındırlık Bakanlığı Teknik şartnamelerine ve TSE normlarına uygun olacaktır. İmalatlar Bayındırlık Bakanlığı genel Teknik Şartnamesi hükümlerine uygun yöntem ve kalitede olacaktır.

İNŞAAT SİSTEMİ

En son deprem yönetmeliğine uygun şekilde radye temelli, betonarme karkas olarak inşa edilecektir.

BLOK ORTAK ALANLARI

Blok girişleri granit, merdivenler, sabanlıklar ve holler mermer (yangın merdivenleri hariç) kaplanacak, elektrostatik boyalı metal merdiven korkulukları yapılacaktır.

Apartman girişlerinde görüntülü/sesli güvenlik sistemi konulacak. Ayrıca merkezi uydu tv -telefon sistemi döşenecektir.

.

SİTE ORTAK ALANLARI

Alınacak İmar durumunun izin verdiği ölçüde tüm bloklara eşit düşecek şekilde ortak yeşil alan düzenlemesi yapılacak olup, bunun bir kısmı açık otopark ve spor alanı olarak düzenlenecek ve kalanında peyzaj düzenlemesi yeterince ağaçlandırma ve çimlendirme işlemleri yapılacaktır.

OTOPARKLAR

Projeye uygun olarak her dairenin her birine bir adet açık otopark

ISITMA SİSTEMİ

Her daire için bağımsız kalorifer tesisatı ( doğal gaza dönüşümlü) hazır ısıtma sistemi yapılacaktır.

DAİRE İÇİ GENEL KOŞULLAR

Ana taşınmaza uygulanacak projede arsa sahiplerine verilecek bloklardaki tüm daireler eşit kalite ve yüz ölçümlerde olacaktır.

Dairelerde duvarlarda saten boya ve kartonpiyer, kalorifer sistemi, ıslak zeminler 1. kalite seramik, odalarda 1. kalite laminant, mutfakta mobilya + granit mutfak, aspiratör ve çift gözlü eviye; banyolarda Hilton lavabo ve küvet kullanılacaktır.

Dairelerin dış kapısı çelik kapı, iç kapılar ise Amerikan panel kapı olacaktır.

Taraflar tekrar söz alarak “işbu sözleşmeye konu gayrimenkulün değerinin en son emlak vergisi beyannamesinde beyan edilen değerden az olmayacağı hususu noter tarafından tarafımıza bildirilmiş olup, işbu sözleşmedeki değerinin sözleşmeye konu gayrimenkulün en son emlak vergisi beyannamesinde beyan edilen değerden az olmayacağını beyan ederiz” dediler.

Yazılan bu tutanak okunması için kendilerine verildi. Okudular. Yazılanların hakiki arzuları olduğunun bildirilmesi üzerine işbu tutanak altı tarafımdan imzalandı ve mühürlendi.

İLGİLİLER

ARSA SAHİPLERİ

MÜTEAHHİT

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat