Fazla Çalışma Alacağında Zamanaşımı

Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Fazla Çalışma Alacağında Zamanaşımı

Normali aşan çalışma ücreti de teknik-hukuki anlamda bir “ücret” niteliğiyle, ücrete ait zamanaşımına tabidir. Buna göre fazla çalışma üc­reti İş K.32/son ve BK. 126/3 uyarınca 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre ücret alacağının doğduğu tarihten itibaren işlemeye başlar. Her bir ücret alacağı için zamanaşımı ayrı ayrı hesaplanır. Örneğin işçinin 2009 yılının Mayıs ayma ilişkin ücretinin ödenmesinde zamanaşımı bu tarih­ten itibaren başlarken, işçinin Haziran ayma ilişkin ücreti için zamana­şımı Haziran ayından başlatılarak beş yıl olarak hesaplanır. Ayrıca iş sözleşmesinin devamı zamanaşımının işlemesini durdurmaz. Bu konuda asıl problem zamanaşımının başlangıcı, daha doğrusu hizmet akdi de­vam ederken zamanaşımının işleyip işlemeyeceği noktasıdır.

Yargıtay zamanaşımını dava tarihinden geriye doğru 5 yıllık süre olarak kabul etmekte ve bunun doğal sonucu ise; hizmet akdi henüz devam ederken bile fazla çalışma ücreti hakkında zamanaşımının işleye­ceği olmaktadır. Oysa bu tür çözüm tarzı isabetli gözükmemektedir.

Her ne kadar hizmetçilerin alacakları için öngörülse de aynı manevi imkansızlık/riziko durumunun İş Kanununa tabi işçiler için de mevcudi­yetinden hareketle BK. 132/4 kuralının burada da uygulanacağı benim­senmelidir. Böylece, işçinin normali aşan çalışma ücreti hakkında (ara­dan yıllar da geçse) hizmet akdi devam ederken zamanaşımının işleme­yeceği, başlamışsa duracağı, ancak hizmet akdi (nasıl olursa olsun) son bulduğu tarihten itibaren işlemeye başlayacağı söylenebilecektir. O halde 5 yıllık zamanaşımı, her bir normali aşan çalışma ücretine hak kazanıldığı tarihten değil, akdin sona erdiği tarihten itibaren 5 yıllık süreyi anlatacaktır. Eğer bu 5 yıllık süre dolmadan işçi aynı işveren yanında yeniden çalışmaya başlarsa, zamanaşımı da duracak, bu hizmet akdi nihayet bulduğunda yeniden işlemeye başlayacaktır. Ancak, 5 yıllık za­manaşımı süresi hizmet akdi sona erdikten itibaren işlemiş ve dolmuş, işveren de zamanaşımı defi ileri sürmüşse; bu durumda işçinin normali aşan çalışma ücreti alacağı reddedilecektir. Buna karşın, zamanaşımı süresi dolsa bile borçlu zamanaşımı savunmasında bulunmamışsa, yar­gıç alacağın ödenmesine hükmedecektir. Zira zamanaşımı savunması bir itiraz değil “defi” olup, hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınmaz (BK.140).

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat