Faturaya 8 Günlük Süre İçerisinde İtiraz Yapılmalıdır

Suçtan Gönüllü Vazgeçme Nedir?

Faturaya 8 Günlük Süre İçerisinde İtiraz Yapılmalıdır

T.C
YARGITAY
15. HUKUK DAİRESİ
ESAS NO.2017/1139
KARAR NO.2018/3856
KARAR TARİHİ.16.10.2018
Mahkemesi :Asliye Hukuk Mahkemesi

>> 8 GÜNLÜK SÜRE İÇERİSİNDE FATURAYA İTİRAZ NETİCESİNDE FATURA İÇERİĞİ KESİNLEŞMEYECEĞİNDEN, DAVACI DEFTERLERİNİN TEK BAŞINA DAVACI YARARINA KESİN DELİL TEŞKİL ETMESİNİN MÜMKÜN OLMADIĞI.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR

Dava, eser sözleşmesinden kaynaklanan bakiye iş bedeli alacağının tahsili için yapılan ilamsız icra takibine itirazın iptâli ve takibin devamı istemine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş, reddi
gerekmiştir.

2-Taraflar arasında yazılı sözleşme bulunmamakla birlikte eser sözleşmesi ilişkisinin kurulduğu, yapılan keşif sonrası alınan bilirkişi raporuna göre davacının teknik bilirkişi raporunda belirtilen işleri yaptığı anlaşılmaktadır. Davacı tarafça takip dayanağı olarak
gösterilen 17.09.2012 tarih 12197 yevmiye nolu fatura davalıya 26.09.2012 tarihinde tebliğ edilmiş ise de; vekili tarafından … 5. Noterliği’nden keşide edilen 02.10.2012 tarih ve 8096 yevmiye nolu cevabı ihtarnamesiyle faturaya itiraz edilerek iade edilmiştir.

26.09.2012 tebliğ tarihine göre 02.10.2012 tarihli itiraz 6101 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 21/2. maddesindeki 8 günlük süre içerisinde yapıldığından fatura içeriği kesinleşmemiştir. 6100 sayılı HMK’nın 222/3. maddesindeki koşullar da gerçekleşmediğinden davacı defterlerinin tek başına davacı yararına kesin delil teşkil etmesi mümkün değildir.

Bu durumda mahkemece birlikte keşfe gidilen teknik bilirkişi …’den keşif mahallinde davacı tarafından yapıldığı tespit edilen iş ve imalâtların 6098 sayılı TKB’nın 481. maddesi hükmünce işin yapıldığı ileri sürülen 2012 yılı Eylül ayı mahalli piyasa rayiçlerine göre
bedeli konusunda gerekçeli ve denetime elverişli ek rapor alınıp bulunacak miktardan kabul edilen 15.340,00 TL ödeme düşülerek sonucuna uygun bir karar verilmesi ve bu halde alacağın varlığı ile miktarı yapılan yargılama ile alınacak bilirkişi raporuyla saptanmış olacağı ve alacak likid olmayacağından koşulları oluşmayan İİK’nın 67/II. maddesindeki icra inkâr tazminatı isteminin reddine karar verilmesi yerine eksik inceleme ve yanlış değerlendirme sonucu davanın aynen kabulü ve davalının icra inkâr tazminatı ile sorumlu tutulması doğru olmamış, kararın bozulması uygun görülmüştür.

SONUÇ: Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca kabulüyle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere 16.10.2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat