Fatura Bedelinin Ticari Faiziyle Birlikte Talep Edilmesi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Fatura Bedelinin Ticari Faiziyle Birlikte Talep Edilmesi

YARGITAY 23. Hukuk Dairesi
2016/8679 E.
2020/1025 K.

MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi

Taraflar arasındaki istirdat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne yönelik verilen hükmün süresi içinde davalı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

– K A R A R –

Davacı vekili, davacı ile sistem 31.03.2010 tarihinde kullanım sözleşmesi imzaladıklarını, müvekkilin bilgisi dışında davalı tarafından dava dışı … A.Ş’ye, davacı tarafından kullanılan trafonun yanına ikinci bir trafo tesis edildiğini ve devreye alındığını, dava dışı şirketin ulusal iletim sistemine doğrudan bağlandığını, ancak davalının bu şirket ile sözleşme imzalamadığını, ancak davalı tarafından davacı faturalandırmalarına dava dışı şirketin sayaç verilerinin de dahil edildiğini, ödedikleri fatura bedelini ticari faizi ile birlikte talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, dava dışı … A.Ş.nin davacı şirketin kendi kulanıcısı olduğunu müvekkilleri ile bir anlaşmalarının olmadığını, ikinci bir trafo koyulması sebebinin davacının kendi kullanıcısı olan … A.Ş.nin ilave güç ihtiyacını temin etmek için trafo talebinde yazılı olarak başvurmuş olmasından kaynaklandığını, düzenlediğimiz fatura bedelleri, davacı tarafından dava dışı şirkete faturalandırıldığını savunarak açılan davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, davadışı … A.Ş’nin taraflarla bir sistem anlaşması yapmadığı, davalının davacı faturalandırmasına ikinci olarak koyulan trafo bedelini de yansıttığı, anlaşmalar revize edilmediğinden davalının bu şekilde bir faturalandırma yapamayacağı, davacıdan dava bedeli olan 888.464,13 TL tahsil edildiği, davacının da bu tahsilattan 45.926,00 TL bedelin … A.Ş’ye kestiği fatura ile tahsil ettiği gerekçesiyle tahsil edilen miktarın düşülerek davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2) Dava, istirdat istemine ilişkindir. Davacı tarafından talep edilen alacak ile ilgili davalı temerrüde düşürülmediğinden alacağın tamamına dava tarihinden itibaren faize hükmedilmesi gerekirken, bu hususta yanılgıya düşülerek her bir ödeme tarihinden itibaren faize hükmedilmesi doğru görülmemiştir. Kararın bu gerekçe ile bozulması gerekmiş ise de;
yanlışlığın düzeltilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden; gerekçeli kararın hüküm kısmının ilk bendinde yer alan “…842.538,13 TL’nin” cümlesinden sonra gelen kısmının “… itibaren işleyen kısmına” kadar hüküm kısmından çıkarılarak yerine “dava tarihinden” kelimesinin yazılarak hükmün HUMK’nın 438/7. maddesi uyarınca düzeltilerek onanması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı vekilinin temyiz itirazının kabulü ile mahkemece verilen hükümden “…842.538,13 TL’nin” cümlesinden sonra gelen kısmının “… itibaren işleyen kısmına” kadar hüküm kısmından çıkarılarak yerine “dava tarihinden” kelimesinin eklenerek hükmün bu şekilde DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 17.02.2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat