Fark Kıdem Tazminatı İsteminin Reddi Gereği

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Fark Kıdem Tazminatı İsteminin Reddi Gereği

T.C YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 20087

Karar: 2000 / 541

Karar Tarihi: 26.01.2000

ÖZET: Raporda işçinin yedi günde tedavisinin süreceği belirtilmiş ise de bunun sonuca etkili olduğu düşünülemez burada önemli olan çalışma gücünün ne kadar süreyle ortadan kalktığı sorunudur. Somut olayda 3 gün olduğuna göre bu nokta dikkate alınarak tavan artışından yararlanamayacağı sonucuna varılmalı ve böylece fark kıdem tazminatı isteği reddedilmelidir.

(1475 S. K. m. 14)

İşçi Alacakları Davası

Dava: Davacı, kıdem tazminatı,  farkı ile ikramiye alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm, süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre,  davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

Raporda Yazan Sürenin Değil Çalışma Gücünün Ne Kadar Süreyle Ortadan Kalktığı

2- Davacı işçi davalı kooperatife ait işyerinde çalışırken kendisine hak etmiş olduğu izinleri kullandırılmış ve çalışma süresine göre önel verilerek sözleşmesinin 26.06.1998 tarihinde son bulacağı bildirilmiştir. Ne var ki davacı işçi önel içinde 24.06.1998 tarihinde hastalanmış olup üç gün iş ve güçten kalacak şekilde kendisine rapor verilmiştir. İş ve güçten kalma süresi üç gün olduğuna göre anılan tarihten itibaren üç gün daha ilave edildiği takdirde Temmuz 1998 ayının ilk günü yükselen tavan artışından faydalanması olanağı yoktur. Zira anılan süre 01.07.1998 tarihini kapsamamaktadır.

İş Gücünün Üç Gün Ortadan Kalktığı Düşünüldüğünde İşçinin Tavan Artışından Yararlanamayacağı

Raporda ayrıca yedi günde tedavisinin süreceği belirtilmiş ise de bunun sonuca etkili olduğu düşünülemez burada önemli olan çalışma gücünün ne kadar süreyle ortadan kalktığı sorunudur. Somut olayda 3 gün olduğuna göre bu nokta dikkate alınarak tavan artışından yararlanamayacağı sonucuna varılmalı ve böylece fark kıdem tazminatı isteği reddedilmelidir. Yazılı şekilde bu isteğin de kabulü hatalıdır.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine 26.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat