Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Eski hale getirme nedir?

CMK  274‟de;  sanığın  yokluğunda  aleyhine  verilen  hükümlere karşı eski hale getirme isteminde bulunabileceği, eski hale getirme süresi içinde de istinaf süresinin işleyeceği, sanığın eski hale getirme isteminde bulunduğu hallerde, ayrıca istinaf isteminde bulunması gerektiği, bu durumda istinaf istemiyle ilgili işlerin, eski hale getirme istemi hakkında karar verilinceye kadar erteleneceği belirtilmiştir.

Bu düzenlemenin sadece “sanık yokluğunda aleyhine verilen hükümler”  için geçerli olduğu, katılan bakımından uygulanamayacağına dikkat edilmelidir.

Bu  hükmün, CMK  40  ila  42‟de  düzenlenen  eski  hale  getirmeye ilişkin  hükümlerden  farklı  olduğu  görülmektedir:  sadece mücbir  sebeple  süreye  riayet  etmeme halinde değil,  ayrıca  yokluğunda verilen hükme karşı sanığa eski hale getirme ve aynı zamanda istinaf başvurusunda bulunma imkanı sağlanmıştır.

Yoklukta  verilen  hükümlere  karşı  eski  hale  getirme  istemi,  aynı zamanda geniş anlamda bir hukuki çare özelliği de taşır.

Yokluğunda  karar  verilen  sanık  için  müdafii,  eski  hale  getirme başvurusunda ve aynı zamanda istinaf başvurusunda da bulunması gerekir. Sanık hakkındaki hükmün infazının ertelenmesi için ayrıca karar alınmasına  gerek  olup  olmadığı  sorun  olarak  karşımıza  çıkmaktadır (CMK 274, 42/3).

Başvuru Usulü

istinaf başvurusu, hükmü veren mahkemeye dilekçeyle veya zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle yapılır. Beyan tutanağa geçirilir ve tutanak hakime onaylatılır.

Tutuklu  sanıklar  istinaf  başvurusunda  CMK  263  hükmüne  göre bulunabilir. Buna  göre  tutuklu  sanık,  zabıt  katibine  veya  bulunduğu ceza  infaz kurumu veya  tutukevi müdürüne beyanda bulunmak  suretiyle veya bu hususta dilekçe vererek başvurusunu yapabilir. Başvuru ilgili deftere kaydedildikten sonra başvuruya ait bir tutanak tutulur ve örneği  tutukluya  verilir.  Kurum müdürüne  başvuruda  da  aynı  işlem yapılarak tutanak ve dilekçe mahkemeye gönderilir. Deftere kaydetme ve tutanak düzenlenmesi ile başvuru süresi kesilmiş olur.

Bu hükümler karşısında müdafi dilekçe veya  zabıt katibine  tutanak  düzenletmek  ve  hakime  onaylatmak  suretiyle  geçerli  bir  istinaf başvurusu yapabilecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat