Eş Çekilen Krediye Onay Vermezse Ne Olur?

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Eş Çekilen Krediye Onay Vermezse Ne Olur?

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi
ESAS: 2014/16722
KARAR: 2014/19682

Taraflar arasındaki sözleşmenin iptali davasında Konya 1.Asliye Hukuk ve Konya 5.Asliye Ticaret Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü:

– K A R A R –

Dava, 25.08.2011 tarihli Genel Ticari Kredi Sözleşmesinin iptali isteğine ilişkindir.

Asliye Hukuk Mahkemesi’nce; dava konusu uyuşmazlığın bankacılık işleminden kaynaklandığından, davanın ticari dava olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmiştir.

Asliye Ticaret Mahkemesi ise; davacı ile davalı arasında ticari ilişki bulunmadığı, 6098 Sayılı TBK.’nun 584. maddesi uyarınca eşin rızası olmadan yapılan sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlık olduğu gerekçesiyle, görevsizlik yönünde hüküm kurulmuştur.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunun 4.maddesinde, bu kanundan doğan hukuk davalarının ticari dava sayıldığı, aynı kanunun 5.maddesinin 2. fıkrasında, bir yerde ticaret mahkemesi varsa asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu kanunun 4.maddesi hükmünce ticari sayılan davalara ticaret mahkemesinde bakılacağı hususları düzenlenmiştir.

Dosya kapsamından davacı, davalı banka ile dava dışı Ahmet Kaldı’nın 25.08.2011 tarihli Genel Ticari Kredi Sözleşmesi imzalandığı, dava dışı eşi Ahmet Altıparmak’ın da kefil olduğu sözleşmede, eşinin kendi rızası ve muafakatı alınmaksızın müşterek borçlu ve müteselsil kefil yapıldığını belirterek, davalı bankanın Ahmet Kaldı lehine kullandırdığı 25.08.2011 tarih ve 547 sayılı kredi sözleşmesine ilişkin eşi Ahmet Altıparmak ile ilgili müşterek borçlu ve müteselsil kefil işleminin ve eşinin anılan sözleşmedeki kefaletinin tüm sonuçlarıyla birlikte yok sayılmasına ve iptal edilmesine karar verilmesini talep ettiği anlaşılmaktadır.

Somut olayda, uyuşmazlığın, davalı banka ile dava dışı Ahmet K…’nın imzalandığı ve dava dışı davacının eşi Ahmet A…’ın da kefil olduğu 25.08.2011 tarihli Genel Ticari Kredi sözleşmesinden kaynaklandığı anlaşılmaktadır.

Davalı banka olup, uyuşmazlık Bankacılık Hukukundan kaynaklanmaktadır. Bu durumda, TTK’nın 4/f maddesi kapsamına giren uyuşmazlığın Konya 5.Asliye Ticaret Mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.

SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle;6100 Sayılı HMK.’nun 21. ve 22. maddeleri gereğince Konya 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin YARGI YERİ OLARAK BELİRLENMESİNE, 25.12.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat