Emlak Vergisinin İptali İstemi

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Emlak Vergisinin İptali İstemi

İstanbul BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
5. Vergi Dava Dairesi
Esas: 2016 / 1292
Karar: 2017 / 222
Karar Tarihi: 27.01.2017
(2577 S. K. m. 49)
 
İSTEMİN ÖZETİ: Davacı adına 2015 yılında tahakkuk ettirilen emlak vergisinin iptali istemiyle açılan davanın; söz konusu arazinin arsa niteliğini taşıdığına ve zirai faaliyette kullanılmadığına dair herhangi bir tespit mevcut olmadığından, 2015 yılına ilişkin emlak vergisinde yasal isabet görülmediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar veren Bursa 2. Vergi Mahkemesi Hakimliği’nin 17/09/2015 tarih ve E:2015/632, K:2015/1134 sayılı kararına davalı idarece itiraz edilerek; kararın hukuka uygun olmadığı, Tesis edilen dava konusu vergide hukuka aykırılık bulunmadığı iddialarıyla bozulması istenilmektedir.
 
SAVUNMANIN ÖZETİ: İtirazın reddi ile kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

Hükmün Onanması

TÜRK MİLLETİ ADINA
 
Karar veren İstanbul Beşinci Vergi Dava Dairesince dosyadaki belgeler incelenip davalı idare tarafından yapılan itiraz hakkında gereği görüşüldü:
 
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde; “Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, hukuka aykırı karar verilmesi ve usul hükümlerine uyulmamış olması” bozma nedenleri olarak belirlenmiştir.
 
Açıklanan nedenlerle, itirazın reddine, itiraza konu kararın onanmasına, itiraz aşamasında yapılan 76,30-TL yargılama giderinin itiraz eden üzerinde bırakılmasına, tebligat gideri için alınan avanstan kullanılmayan kısmın hükmün kesinleşmesinden sonra itiraz edene iadesine, davalıdan 31,40-TL karar harcı alınması için Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı’na harç tahsil müzekkeresi yazılmasına, kararın taraflara tebliği için dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Beşinci Vergi Dava Dairesi’ne karar düzeltme yolu açık olmak üzere 27.01.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat