Elde Edilmeyen Faiz Gelirinin Vergilendirilemeyeceği

İİK.m. 100’e Göre Bilgi İsteme Talebi

Elde Edilmeyen Faiz Gelirinin Vergilendirilemeyeceği

T.C.

D A N I Ş T A Y

Üçüncü Daire

Esas No : 2008/2667

Karar No : 2010/332

Özeti : Elde edilmeyen faiz gelirinin vergilendirilemeyeceği hakkında.

Temyiz Eden : Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü

Karşı Taraf : …

İstemin Özeti : Davacı adına 2004 yılı için salınan vergi ziyaı cezalı gelir vergisine karşı açılan davada; davacının 2004 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu düzenlenen vergi inceleme raporundan; yükümlünün … İzmir Şubesinde bulunan banka hesabına ait dökümde, 8.3.2003 tarihinde banka hesabına nakit olarak yatırılan 5.000.000 TL, Malta’da mukim olan … Malta Limited adlı bankaya (off shore) havale yoluyla gönderilip 3 ay vadeli mevduat hesabı açıldığı, vadenin bitim tarihinde mevduat faiziyle birlikte yükümlünün hesabına döndüğü, yine aynı gün aynı bankaya 5.000.000 TL gönderilerek vadeli mevduat hesabı açıldığı ve vade bitimi tarihinde mevduat faiziyle birlikte yükümlünün hesabına döndüğü, söz konusu işlemlerde banka Malta’da mukim olduğundan tevkifat yapılmadığı, Gelir Vergisi Kanununun 75/7 maddesine göre mevduat faizleri menkul sermaye iradı sayıldığından aynı Kanunun 85 ve 86’ncı maddeleri uyarınca tevkifata tabi tutulmamış menkul sermaye iratlarının 600 YTL’yı aşması durumunda beyan edilmesi gerektiği,yükümlü tarafından 2004 yılında elde edilen mevduat faizinin menkul sermaye iradı olarak beyan edilmesi gerekirken bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi nedeniyle belirlenen matrah üzerinden tarhiyat yapıldığının anlaşıldığı, dava dosyasında yer alan ve davacı ile … Factoring A.Ş.’ne ait olan … vadesiz hesap ekstrelerinin incelenmesinden, 8.3.2003 tarihinde davacının bir dönem genel müdürlüğünü yaptığı … Factoring A.Ş. adına 5.000.000 TL kredi açıldığı, aynı gün söz konusu tutarın nakden çekilip aynı bankadaki davacı hesabına yatırılıp, … Malta Limited Şirketine 3 ay vadeli gönderildiği, vade sonunda 30.6.2004 tarihi itibarıyla tahakkuk eden faiz ile anapara toplamının davacının …’taki hesabına yatırıldığı, bu işlemin iki kez tekrarlandığı ve sonunda aynı tarih itibarıyla paranın parçalar halinde nakit olarak çekildiği, … Factoring A.Ş. hesabına geçirildiği, söz konusu hesap hareketlerinin değerlendirilmesi neticesi gerek kredinin adı geçen şirket adına çekilmesi gerek faiz elde edilmesiyle geri dönen paranın yurda girdiği gün itibarıyla yine bahsi geçen şirket hesabına aktarılmış olması nedeniyle söz konusu para hareketleri ile davacının ilişkisinin olmadığı, paranın gerçek sahibinin nihai olarak hesabına para yatan ve bu şekilde para üzerinde tasarruf hakkı olan … Factoring A.Ş olduğu sonucuna ulaşıldığından, elde etmediği faizi geliri nedeniyle davacı adına yapılan tarhiyatta yasal isabet görülmediği gerekçesiyle kaldıran İzmir 3.Vergi Mahkemesinin 13.12.2007 gün ve E:2007/873, K:2007/1237 sayılı kararının; tarhiyatın hukuka uygun olduğu ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

Savunmanın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmuştur.

Tetkik Hakimi : Eslem AYAZ

Düşüncesi : Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

Savcı : Nurten KARAÇAY

Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, 4.2.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat