Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Elbirliği (İştirak) Mülkiyetinin Paylı (Müşterek) Mülkiyete Dönüştürülmesi Davası Nedir?

TÜRK MEDENİ YASASI MADDE 644.- Bir mirasçı, terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmi üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülki­yete dönüştürülmesi isteminde bulunduğu takdirde sulh hakimi, diğer miras­çılara çağrıda bulunarak belirleyeceği süre içinde varsa itirazlarını bildirmeye davet eder.

Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği veya mirasçılardan biri belirlenen süre içinde paylaşma davası açmadığı tak­dirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilir.

Terekeye dahil diğer hakların ve alacakların paylar oranında bölünmesi hususunda da yukarıdaki hükümler uygulanır.

MADDE 645.- Mirasbırakanın ölümünde onunla birlikte yaşayan ve onun tarafından bakılan kimseler, ölüm tarihinden başlayarak üç aylık bakım ve geçim giderlerinin terekeden sağlanmasını isteyebilirler.

Açıklama

Mirasçılardan biri tereke mallarının tamamı yahut bir kısmı üzerindeki el­birliği (iştirak) mülkiyetinin paylı (müşterek) mülkiyete dönüştürülmesini Sulh Hukuk Hakiminden isteyebilecektir. Bu istek üzerine Hakim, diğer tereke miras­çılarına davetiye çıkararak belirleyeceği uygun bir süre (örneğin; 15 gün gibi) içinde itirazlannı bildirmelerini tebliğ eder. Elbirliği (müşterek) mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmediği takdirde, istem konusu mal üzerindeki elbirliği (iştirak) mülkiyetinin paylı (müşterek) mülkiyete dönüştü­rülmesine karar verir. Bunun gibi Hakimlikçe; verilen süre içinde paylaştırma (taksim) davası açılmadığı takdirde de yukarıda açıklanan kurallar uygulanacak elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülecektir.

Mirasbırakanın ölümünde onunla birlikte yaşayan ve onun tarafından ba­kılan kişi veya kişiler, mirasbırakanın ölüm gününden itibaren (3) aylık bakım ve geçim giderlerinin terekeden sağlanmasını da talep edebilecektir.

Görevli Mahkeme

Sulh Hukuk Mahkemesi ‘dir.

Yetkili Mahkeme

 1. Mirasbırakanın yerleşim yeri mahkemesi,
 2. Elbirliği mülkiyetine konu tereke mallarının bulunduğu yer mahkemesi, yetkili mahkemedir.

Davacı

Mirasçılardan biri veya birkaçı

Davalı

Terekenin davacı olmayan diğer mirasçıları

Dava Açma Koşulları
 1. Terekeye dahil malların tamamı veya bir kısmı üzerinde elbirliği mülki­yeti bulunmalı,
 2. Tereke mirasçılarından biri (en az) başvuruda bulunmalı,
 3. Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir itiraz ileri sürülmemeli,
 4. Ya da mirasçılardan biri, belirlenen süre içinde paylaşma davası açmamalı’dır.
Gözönünde Tutulacak Hususlar
 1. Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi, tereke mirasçıla­rından biri tarafından istenmelidir.
 2. Açılacak davada, mahkemece; terekenin diğer mirasçılarına dilekçenin bir örneği ile davetiye tebliğ edilecektir.
 1. Çıkarılacak davetiyede, belirlenecek (örneğin; 15 gün gibi) bir süre içinde itirazlarını bildirmeleri ya da paylaşma davası açmaları istenecektir.
 2. Mirasçılar tebligat üzerine itiraz etmezlerse, dava haklı bulunacak, el­birliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülecektir.Bunun gibi yine davetiyeye yazılacak belirlenen (örneğin; 15 gün gibi) süre içinde mirasçılardan biri paylaşma davası açmadığı takdirde de yine elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine karar verilebilecektir.
 3. Mahkemece tapu kayıtları getirtilecek, elbirliği mülkiyetinin mevcudi­yeti saptanacaktır.
 4. Mahkemece, duruşma açılıp gün verilerek tüm mirasçılar davetiye ile çağrılacak, itirazlarını bildirmeleri ya da paylaşma davası açmaları yolunda be­lirlenecek bir süre verildiği bildirilecektir. Mirasçılar duruşmaya gelmedikleri ya da itirazda bulunmadıkları, paylaşma davasını da belirlenen süre içinde açma­dıkları takdirde dava haklı bulunacaktır.
 5. Elbirliği mülkiyetinin devamında haklı kılacak bir itiraz ileri sürüldüğü takdirde dava haklı bulunmayıp reddolunacaktır.
 6. Bundan başka, mirasçılardan biri paylaştırma davası açtığını bildirirse, yine dava dinlenmiyecek ve reddolunacaktır.
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat