Eksik Yapılan Konut Edindirme Yardımı

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Eksik Yapılan Konut Edindirme Yardımı

Adana BÖLGE İDARE MAHKEMESİ
İdari Dava Dairesi
Esas: 2012 / 1289
Karar: 2012 / 1234
Karar Tarihi: 19.04.2012

 

ÖZET: 1987-1995 tarihleri arasında davalı idare bünyesinde görev yapan davacının, tarafına eksik yapılan konut edindirme yardımı ödenmesine ilişkin işlemin iptali ve tazmini istemiyle açılan davada; davacının yoksun kaldığı tutarın, hesaplanacak yasal faiziyle birlikte mükerrer ödemeye neden olmayacak bir biçimde davalı idarece davacıya ödenmesi gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, yoksun kaldığı tutarın .. tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte mükerrer ödemeye neden olmayacak bir biçimde davalı idarece davacıya ödenmesine karar veren A.. İdare Mahkemesi’nin kararının; usule ve hukuka aykırı olduğu, Kanunla verilen yükümlülüklerin yerine getirildiği, kanunla idareye ek süre tanındığı, işlemde hukuka ve mevzuata aykırı bir husus bulunmadığı iddia edilerek bozulması istenilmektedir.İtiraz dilekçesinde öne sürülen iddialar, bozulması istenilen A. İdare Mahkemesi’nin kararının dayandığı gerekçeler karşısında yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak nitelikte görülmediğinden itirazın reddine, itiraz konusu kararın onanmasına karar verilmiştir.

(2709 S. K. m. 125)

Kanunla İdareye Ek Süre Tanındığı İşlemde Hukuka Ve Mevzuata Aykırı Bir Husus Bulunmadığı İddiası

İSTEMİN ÖZETİ: 1987-1995 tarihleri arasında davalı idare bünyesinde görevyapan davacının, tarafına eksik yapılan konut edindirme yardımı ödenmesine ilişkin işlemin iptali ve tazmini istemiyle açılan davada; davacının, 1987-1995 tarihleri arasında davalı idarede görev yaptığı halde 28.02.2011 günlü ve 27860 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan hak sahipleri listesine göre ilgili döneme ilişkin konut edindirme yardımından eksik faydalandırıldığından bahisle27.04.2011tarihinde açılan davada, Mahkemenin 30.11.2011 ve 29.12.2011 günlü ara kararı üzerine gönderilen bilgi ve belgelere göre; davacı adına eksik bildirim yapıldığı, 5664 sayılı Kanun uyarınca “hak sahibi” olduğu ihtilafsız olan davacının; gerekli bilgilerinin, kurumu tarafından, Kanun ve Yönetmelikte öngörülen süre içinde ve belirlenen biçimde bildirilmemesi nedeniyle hak sahiplerine ilişkin listede adına eksik konut edindirme yardımı ödemesinin yer aldığı ve bu durumdan kaynaklanan sorumluluğun görev yaptığı kurumuna ait olduğunun anlaşılması karşısında dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, Anayasanın 125. maddesinde yer verilen, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğuna dair hüküm uyarınca da, davacının yoksun kaldığı tutarın, hesaplanacak yasal faiziyle birlikte mükerrer ödemeye neden olmayacak bir biçimde davalı idarece davacıya ödenmesi gerektiği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, yoksun kaldığı tutarın 27.04.2011 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte mükerrer ödemeye neden olmayacak bir biçimde davalı idarece davacıya ödenmesine karar veren Adana 2. İdare Mahkemesi’nin 25/01/2012 gün ve E:2011/947, K:2012/95 sayılı kararının; usule ve hukuka aykırı olduğu, Kanunla verilen yükümlülüklerin yerine getirildiği, kanunla idareye ek süre tanındığı, işlemde hukuka ve mevzuata aykırı bir husus bulunmadığı iddia edilerek bozulması istenilmektedir.

SAVUNMANIN ÖZETİ: İtirazakonumahkemekararının usule ve hukuka uygunolduğu, itiraz isteminde ileri sürülen nedenlerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı ve itirazın reddi ile mahkeme kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

Hükmün Onanması Gereği

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Adana Bölge İdare Mahkemesi’nce; dava dosyası ve itiraz dilekçesi incelenerek gereği görüşüldü:

İtiraz dilekçesinde öne sürülen iddialar, bozulması istenilen Adana 2. İdare Mahkemesi’nin 25/01/2012 günlü ve E:2011/947, K: 2012/95 sayılı kararının dayandığı gerekçeler karşısında yerinde ve kararın bozulmasını sağlayacak nitelikte görülmediğinden itirazın reddine, itiraz konusukararın onanmasına, yargılama giderlerinin itiraz eden üzerinde bırakılmasına, bu karara karşı tebliğini izleyen günden itibaren 15 gün içerisinde Adana Bölge İdare Mahkemesine karar düzeltme talebinde bulunma yolu açık olmak üzere, 19.04.2012 tarihinde kısmen oybirliğiyle, kısmen oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY YAZISI

İptal, kabul kararına itirazın reddine ilişkin çoğunluk kararına esas bakımından katılmakla birlikte, itiraz konusu Mahkeme kararında davacı lehine belirlenen 600-TL avukatlık ücretinin, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 220-TL olarak belirlenmesi, dolayısıyla kısmen itiraz kabul, kısmen ret, kısmen onama, kısmen bozma kararı verilmesi gerektiğini düşündüğümden, itiraz ret-onama yolundaki çoğunluk kararma kısmen katılmıyorum.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat