ECRİMİSİL VE KİRA GELİRİ ALACAK DAVA DİLEKÇESİ

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

ECRİMİSİL VE KİRA GELİRİ ALACAK DAVA DİLEKÇESİ

            ………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                    : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                      : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                    : ……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                        : Davalıların kiraya vermiş olduğu ….. Cad. No: …. de bulunan

dairenin kira gelirinden vekaletsiz iş görme hükümleri uyarınca

alacağımız belirsiz olduğundan fazlaya ilişkin talep ve dava

haklarımız saklı kalmak kaydıyla ………..-…………  tarihleri ile

………..-………… tarihleri arasındaki dönemlere ilişkin şimdilik

…….. TL.

AÇIKLAMALAR     :

Davacı müvekkilin murisleri; babası ……… tarihinde, annesi ise ………….. tarihinde vefat ederek geride mirasçıları olarak, müvekkilimiz ve davalıları bırakmışlardır. Murislerinden kalan ……..Cad. No: ….. İstanbul adresinde bulunan daire ve dükkan muris babanın vefat tarihi olan tarihinden itibaren kiraya verilmek suretiyle, daire ise muris annenin vefat tarihi tarihinden itibaren kullanılmak suretiyle davalılar tarafından istifade edilmektedir.

İlgili bulunan daire ……………… tarihinden itibaren davalıların haksız işgalinde bulunmaktadır. Daire ve dükkanların davalılar tarafından kiraya verilmesi sebebiyle, müvekkilimizin miras payı oranında kendi muvafakati olmadan paydaşı olduğu taşınmazdan elde edilen kira gelirinin davalının vekaletsiz iş görme hükümlerine göre, ayrıca davalının kullanımında bulunan diğer dairenin getireceği kira geliri üzerinden davacı müvekkile karşı miras payı oranında ecrimisilden de sorumlu olması gerekmektedir.

 

DELİLLER                       : Veraset ilamları, tapu tahsis belgesi, Emsal kira sözleşmeleri, keşif ve bilirkişi incelemesi, tanık, yemin ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER     : HMK., TBK., TMK. ve ilgili tüm mevzuat.

TALEP SONUCU             : Yukarıda açıklanan nedenlerle,

  • Davamızın kabulü ile,
  • Davalıların kiraya vermiş olduğu dükkanların kira gelirinden vekaletsiz iş görme hükümleri uyarınca alacağımız belirsiz olduğundan fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla belirtilen dönemlere ilişkin şimdilik …………. TL ,
  • Davalıların haksız olarak işgalinde bulunan dairenin ecrimisil bedelinin davacı müvekkilin miras payına tekabül eden kısmından alacağımız belirsiz olduğundan fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla dava tarihinden geriye doğru şimdilik ……. TL,olmak üzere toplamda ………. TL’nin her ayın kira ve ecrimisil bedelinin ait olduğu dönemden itibaren yasal faizi ile birlikte müşterek ve müteselsilen davalılardan alınarak müvekkilimize ödenmesine,
  • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz.Saygılarımızla.

 

DAVACI VEKİLİ

 

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat