E – Hacizden Kurtulma Yolu Nedir?

AVUKATLIK RUHSATI DÜZENLENMESİ SÜRECİ

E – Hacizden Kurtulma Yolu Nedir?

Kesinleşen ve ödenebilir safhaya gelen bir kamu borcu, hakkında ödeme emri tebliğ edilmeden, mükellefin banka hesaplarına elektronik haciz uygulanamaz.

 1. Kendisine ödeme emri tebliğ edilen amme borçlusu, bu borcuna karşılık 7 gün içinde ödeme yapabilir.
 2. Hata veya yanılma var ise, düzeltilmesini talep edebilir.
 3. Bu durumda yine mükellef yürütmeyi durdurma kararı aldırarak, e haczi kaldırabilir.
 4. Taksitlendirme yaptırabilir. Yalnız, taksitlendirmede gayrimenkul ve araç­lardaki hacizler kalkmaz. Ancak banka hesabındakiler kalkar.
 5. Ödeme emrinin tebliği üzerine, amme borçlusu bu ödeme emrine karşı ver­gi davası açabilir.(6183 sayılı yasa md.58) Dava açma süresi cevabın size tebliğinden itibaren 30 gündür.

E-Haciz Uygulanan Alacaklarda da Haciz Masrafları, Faiz Oranları vs. Nor­mal Haciz İşlemleri İle Aynı mı?

e-Haciz uygulamasında oluşan tüm masraflar, havale gideri gibi, mükellefin hesa­bından tahsil edilir.

E-Haciz İle Dondurulan Hesabımdaki Paraya Devlet Kontrolünde Olduğu Süre İçin Faiz Ödeniyor Mu?

E-Haciz uygulamasındaki işlem uzun süren bir işlem değildir. Hesabınızda kamu borcu kadar para var ise, borcunuz karşılığı tahsili yapılacaktır. Blokaj kaldırılma­mışsa, devlet hesabınızdaki paranın kaybı, faiz vs. ödemesini yapmayacaktır.

Vadeli Hesaptaki Paraya ve Yatırım Hesabındaki Nakit, Tahvil, Bono, Hisse Senedi ve Altın Gibi Varlıklara, Ya Da VOB Hesabındaki Emtia Yatırımlarına da E-Haciz Uygulanıyor mu?

E-Haciz uygulaması kullanılan aktif hesabınıza konulabileceği gibi, bankada bulunan diğer yatırım hesap ve işlemlerinize de konulabilir.

Borç Miktarından Fazlasına Da E-Haciz İşlemi Yapılıyor Mu?

 • Haciz banka hesabına konulmuş ise, hesabınızda borç miktarından fazla para olması durumunda, bu para da kullanılamayacaktır. Çünkü bankalar, uygulamada hesaba blokaj koydukları için hesap kullanılamaz. Bu durumda hesabınızda bulunan bu fazla parayı da blokaj kalkana kadar kullanamazsınız.

Öğrenim Kredisi Borcu Olanlar da Hacze Maruz Kalabilir Mi?

Öğrenim kredisi borcu bulunanlarda ise, süreç şu şekilde ilerliyor: Kredi Yurtlar Kurumundan çıkan borç alacak işlemi için, daha önce getirilen affa müracaat etme­yenlere uyarı yapılmıştır. Bir sonraki aşamada, Maliye Bakanlığı aracılığıyla Vergi Daireleri takip yapmıştır. Bunun neticesinde, öğrenim kredisi borçluların banka he­sapları elektronik yöntemle e-hacze uğrayabilir.

Neler Haczedilemez?

 1. Devlet malları ile hususi, kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mal­lar.
 2. Borçlunun şahsı ve mesleği için gerekli elbise ve eşyası ile, borçlu ve aile­sine gerekli olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası.
 3. Vazgeçilmesi kabil olmayan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası.
 4. Borçlu çiftçi ise, kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan arazi, çift hayvanları, taşıtları ve diğer teferruat ve tarım aletleri. Çiftçi değilse, sanat ve mesleği için gerekli olan alet, edevatı ve kitapları. Arabacı, kayıkçı, ha­mal gibi küçük taşıt sahiplerinin ancak geçimlerini sağlayan taşıt vasıtaları.
 5. Borçlu ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları.
 6. Borçlu çiftçi ise, ayrıca gelecek mahsul için gerekli olan tohumluğu.
 7. Borçlu bağ, bahçe veya meyve ve sebze yetiştiricisi ise, kendisinin ve aile­sinin geçimleri için zaruri olan bağ, bahçe ve bu işler için gerekli bulunan alet ve edevatı, malzemesi ve fide ve tohumluğu.
 8. Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun, kendisinin ve ailesi­nin geçimleri için zaruri olan miktarda hayvan ile, bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları.
 9. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emekli aylıkları ile, bu kabil kimselerin dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar ve ordunun hava ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış ikramiyeleri.
 10. Bir yardım sandığı veya derneği tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde bağlanan aylıklar.
 11. Vücut ve sağlık üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak zarar göre­nin kendisi veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi gereken paralar.
 12. Askerlik malullerine, şehit yetimlerine verilen harp malullüğü zammı ile,
 13. Borçlunun haline münasip evi, “ancak evin değeri fazla ise, bedelinden ha­line münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere hacze­dilerek satılabilir”.
 14. Harcırah Kanununa göre yapılan ödemeler,
 15. 2022 sayılı kanun uyarınca bağlanan aylıklar.
 16. 5754/56 Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümleri­nin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; kurumlar vergisi kanununun 88 inci maddesine göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile, nafaka borçları dışın­da haczedilemez.

e- Haciz Uygulamasının Sakıncaları Nedir?

E-haciz uygulaması, Gelir İdaresi açısından pratik bir haciz yöntemi olmakla bera­ber, mükellefler açısından ise, sürpriz ve olumsuz bir haciz uygulama işlemidir.

 1. e-haciz işlemi uygulamaları banka sistemini ve sermaye birikimini olumsuz yönde etkilemektedir.
 2. Uygulamada, Vergi Dairesinden alacaklı olan, mahsup talebi olan veya yaptığı serbest meslek işi dolayısıyla Vergi dairesinde iade alacağı olan kimseler de e-haciz uygulanması ile karşı karşıya kalabilmektedir.
 3. Kriz ortamının olumsuz koşulları ile mücadele eden ve yeterince bir öngö­rüde bulunamayan mükellefler için negatif bir parametre oluşturur ve belir­sizliği artırır.
 4. Hatalı tahakkuk veya terkini lazım gelen bir kalem dolayısıyla mükellefin sehven borçlular listesine alınmış olması durumunda, kontrol edilmeden mükellefin hacze maruz kalması gibi hatalar yapılmaktadır.
 5. VUK 116, 124 madde hükümlerine göre, durumu idare tarafından tetkik aşamasında olan kimselerin, borçlu gibi yer almaları sebebi ile sorunlar yaşanabilmektedir.

Doğru e-haciz için Ne Yapılmalıdır?

 1. Mükellefe ödeme emri tebliğ edilmeden, banka hesabına haciz işlemine başlanılmamalıdır.

Bu uygulamada mükellefler için büyük bir problem oluşmaktadır. Bu durumu önlemek için mükellefin dosyasındaki mevcut adreslerine veya mükelleflerin MERNİS’teki adresine ödeme emri tebliğ edilmelidir. Ama alacaklı Vergi İdareleri bazen bunu yapmayarak, direkt olarak o şahısları e-haciz listesine almaktadırlar. Vergi İdarelerinde bu kontrol için bir meka­nizma kurulmalıdır.

 1. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, e-haciz yaparken mükellefin borcunu dikkate alarak, bu borçla uyumlu ve sınırlı olarak sadece tek bir banka e-hesabına haciz koymalıdır. Mükellefin hem gayrimenkulüne, hem de farklı banka şubesindeki hesaplarına ayrı ayrı e-haciz konulması doğru bir uygulama değildir.
 2. e-Haciz uygulamasında bir alt limit olmadığı için, her borç rakamı için e- haciz konulabilmektedir. Bu ticari hayatın devamı için çok sakıncalı bir du­rumdur.
 3. Uygulamada bankalar, mükelleflerin bankada yer alan paraların tamamına haciz konulmuş gibi işlem yapmakta ve gelecekte hesaba yatacak paralar için de haciz işlemini uygulamaktadır. Bunun engellenmesi gerekir.
 4. Konulan elektronik hacizlerin geçerlilik süresi sadece o an (cari saatle sı­nırlı) içindir ve ertesi dakikadan sonra otomatik olarak kendiliğinden kalkmak zorundadır. Uygulamada ise, bankalar tarafından bu haciz kaldırılmamaktalar. Bu da banka hesaplarının ticari olarak kullanılmasına engel olmaktadır. Bankalardaki bu sorunun çözülmesi önemlidir.
 5. Mahsup talebi olan ve Vergi Dairesinden alacaklı görünen mükelleflerin banka hesaplarına blokaj konulmamalıdır.

e-Haczi Sadece Vergi Daireleri Mi Yapabiliyor?

Vergi İdaresi e-haciz’ i hemen uygulamaya başladı. Fakat diğer kamu kurumları da teknik alt yapılarını bu konuya hazır hale getirmeye başladı;

Örneğin, Sosyal güvenlik kurumu SGK

28445 sayılı mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan 2013 yılı programının “Sosyal Güvenlik Sisteminin etkinliğinin artırılması” başlıklı bölümünde, 2011 yılı sonu itibarıyla, sosyal sigorta programlarının kapsadığı nüfusun oranının, kayıt dışı istihdamla mücadele çalışmalarının da etkisiyle, bir ön çeki yıla göre 2,4 puan artışla yüzde 85,4’e yükseldiği belirtildi.

SGK’dan Yeni Tedbirler

Programda, sosyal güvenlik sisteminin etkinliğinin artırılması için 2013 yılında alınacak tedbirlerden bazıları şöyle:

 • Kurum alacaklarının takibi kapsamında bankalarla protokol yaparak, kurum alacaklarının e-haciz ile takip ve tahsil edilmesi sağlanacaktır Bankalarla gerçekleştirilen protokol çerçevesinde borçlunun banka mevduat hesabına elektronik ortamda haciz konulabilmesine yönelik bilgi işlem altyapısı oluşturulacaktır.
 • SGK denetim mekanizmaları güçlendirilerek, sosyal sigorta siste­mi gelirlerindeki kaçaklar asgari düzeye indirilecek. Denetim me­kanizmasının iyileştirilmesi için kurumlar arası veri paylaşımı artırılarak, veri kontrolleri doğrultusunda elde edilecek sonuçlar dene­tim faaliyetlerinde kullanılacaktır.
 • SGK, 3 Ağustos 2012 tarihinde yayınladığı genelgeyle şirketler ve iş yeri sahiplerinin, e-posta adresini SGK ’ya bildirme zorunluluğu getirdi. Bu yolla SGK “E-devlet uygulamaları yoğun bir şekilde geliştiği için kâğıt ortamında tebligatı ortadan kaldırmak, e-posta yoluyla bilgi vermek veya tebligat yapmayı” getiriyorlar.

Görüldüğü gibi E-haciz sisteminin hem vergide, hem de Sosyal Güvenlik Kurumunda (SGK) uygulanmaktadır.

Gelir İdaresi E-Haczi Nasıl İşletiyor?

Devlete ve kurumlara borcu olan herkese öncelikle uyarı mektubu gönderiliyor. Mektubun ardından verilen süre içinde yapılandırma, ya da taksitlendirme yapma­yan vatandaşların banka hesabı olup olmadığı Bankalar Arası Kurul’a soruluyor. Devlet veya özel bir bankada maaş, mevduat hesabı bulunanlar için online olarak elektronik tahsilat tebliği yapılıyor. Tebliğin ardından borçlu vatandaşın hesabının bulunduğu banka parayı bloke edip, alacaklı olan vergi dairesine EFT yapıyor.

e-Haciz Uygulamasının Başlıca Sıkıntılar Nelerdir?

Vergi İdaresinin e-Haciz uygulamasıyla ilgili sadece bir bölümünü aktardığımız ya­şanan bu sıkıntılar nedeniyle, tebligat yapılmadan, küçük rakamlı ödemeler yüzün­den sıkıntı çekilmektedir. Bize göre tüm bunlardan daha önemlisi; mükellefler para­larını bankalara yatırma konusunda tereddüde düşmekte ve kayıt dışına itilmektedir.  nedenle idare, e-haciz uygulamasını çok dikkatli bir şekilde uygulamalı, bu uygulama ile alacaklarını tahsil ederken, diğer taraftan da mükellefleri kayıt dışılığa sevk etmemelidir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat