DOSYANIN GÖREVLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ TALEBİ DİLEKÇESİ

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

DOSYANIN GÖREVLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ TALEBİ DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE  DOSYA ESAS NO :  DAVACI : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..) Adres: ……………………………………. VEKİLİ : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………) Adres: ………………………………………….. Tel:…………………… Fax:…………………… DAVALI : ……………………. ………………………… Adres: …………………………………….. KONU :  Dosyanın Görevli Mahkemeye Gönderilmesi Talebimizden İbarettir AÇIKLAMALAR :  1. Davalı aleyhine açmış olduğumuz alacak davasında, mahkemenizce davalı tarafın görevsizlik iddiası kabul edilerek, mahkemenizce görevsizlik kararı verilmiştir. Mahkemenizce verilen görevsizlik kararı taraflara tebliğ edilerek kesinleşmiştir. 2. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 20. maddesi gereğince, görevsizlik kararının kesinleşmesinden sonra iki haftalık süre içinde dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesi için müracaat etmek gerektiğinden, dosyanın yetkili olan ………. Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesini talep ediyorum. Gerekli olan masraflar tarafımızdan karşılanacaktır. DELİLLER : Her tür delil. HUKUKİ SEBEPLER : HMK. md. 20 ve İlgili mevzuat. TALEP SONUCU : Yukarıda açıklanan nedenlerle, dosyamın görevli mahkemeye gönderilmesini, görevli mahkeme tarafından duruşma günü belirlenmesini ve dilekçe ekinde bulunan posta pulları kullanılarak taraflara çağrı kağıdı gönderilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.  Davacı Vekili Av.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat