Dosya ön incelemede yazıyor bu ne demek?

Mahkeme Kararı Nasıl İcraya Konulur?

Dosya ön incelemede yazıyor bu ne demek?

Bölge adliye mahkemesinde dosya üzerinden ön  inceleme

Bölge Adliye Mahkemesi, ön  incelemesini yetki  (CMK 279/1-a) ve diğer kabul edilebilirlik şartları olan süre, konu ve sıfat açılarından (CMK 279/1-b) yapar ve kabul edilebilirlik şartlarını taşımayan istinaf başvurusunun reddine karar verir.

Ceza dairesi görevli veya yetkili olmadığını görürse dosyayı görevli ve yetkili Bölge Adliye Mahkemesine gönderir (CMK 279/l-a).

İstinafta yargılama yapan BAM ceza dairelerinin sadece belli suçları incelemesi uygulaması başlamış ve her mahkeme suç dağılımı yaparak görevli daireleri belirlemişti. Görev konusunun kanunla düzenlenmesi  gereği  açık  olduğu  için,  2017-7035  sayılı  Kanunun  26  ncı maddesi ile, 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar (Yüksek) Kurulu Kanununun 9 ncu maddesine (c) fıkrası eklenerek, bölge adliye mahkemeleri ceza daireleri arasındaki iş bölümü ile ilk derece mahkemeleri arasındaki iş dağılımını Hakimler ve Savcılar Kurulunun yapması hüküm altına alınmıştır.

Bölge Adliye Mahkemesinin ön inceleme sonunda verdiği istinaf başvurusunun reddi kararı itiraza tabidir (CMK 279/1-b, cü.2). Bu itiraz usulü Kanuna 2014-6545 sayılı Kanunla eklenmiştir.

İtiraz, karar veren mercie bir dilekçe verilmek veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve  tutanağa geçirtilmek suretiyle yapılır. Tutanak, mahkeme başkanına veya hakime onaylatılır.

İtiraz kararın yerine getirilmesinin geri bırakılması sonucunu doğurmaz, ancak kararına itiraz edilen daire veya kararı inceleyecek daire infazın geri bırakılmasına karar verebilir.

Kararına itiraz edilen daire itirazı yerinde görürse, kararını düzeltir; yerinde görmezse, en çok üç gün  içinde  itirazı  incelemeye yetkili daireye gönderir.

İtiraz  incelemesi,  istinaf  başvurusunu  reddeden  daireyi  numara itibariyle izleyen dairece yapılır ve karara bağlanır. İtirazı incelemeye yetkili merci kararını mümkün olan  en kısa  sürede verir  (CMK 268, 271).

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat