Doktorun Bıçak Parası Alması

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Doktorun Bıçak Parası Alması

T.C.

D A N I Ş T A Y

Birinci Daire

Esas No : 2010/466

Karar No : 2010/528

Özeti : Daha önce kovuşturmaya konu olan eylemler hakkında yeniden karar verilemeyeceği hakkında.

KARAR

Şüpheli : …-… Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Suçları :

1- 1994 doğumlu şikayetçi hasta …’ın ameliyatın riskleri ve sonuçları hakkında bilgilendirilmesini yapmadan gerçekleştirdiği kifoskolyoz (kamburluk) ameliyatları sırasında hekim hatası sonucu felç kalmasına neden olmak

2- …’ın ameliyatlarından bıçak parası adı altında para almak suretiyle menfaat temin etmek

3- 1992 doğumlu şikayetçi hasta …’ın ameliyatın riskleri ve sonuçları hakkında bilgilendirilmesini yapmadan gerçekleştirdiği kifoskolyoz (kamburluk) ameliyatları sırasında hekim hatası sonucu felç kalmasına neden olmak

4- …’ın ameliyatlarından bıçak parası adı altında para almak suretiyle menfaat temin etmek

Suç Tarihi : 2005-2006 Yılları

İncelenen Karar : … Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan kurulun 2.2.2010 tarih ve 53 sayılı lüzum-u mahakeme kararı

Karara İtiraz Eden : Şüpheli … vekilleri Av. … ve Av. …

İnceleme Nedeni : İtiraz üzerine

… Üniversitesi Rektörlüğünün 9.3.2010 tarih ve 4031 sayılı yazısı ile gönderilen dosya, yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara yapılan itiraz,Tetkik Hakimi Sebahattin Ünal’ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

Dosyanın incelenmesinden, 2 nci maddede isnat edilen 1994 doğumlu şikayetçi hasta …’ın ameliyatlarından bıçak parası adı altında para almak suretiyle menfaat temin etmek eylemi nedeniyle … hakkında Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davada, anılan Mahkemenin 14.4.2009 tarih ve E: 2007/151, K: 2009/97 sayılı kararıyla adı geçenin 2 Yıl 1 Ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, kararın Yargıtay’da temyiz edildiği, bu eylemle ilgili olarak yargılama yapılıp hüküm verilmesi nedeniyle … Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 2.2.2010 tarih ve 53 sayılı lüzum-u mahakeme kararının 2 nci maddede isnat edilen suça ilişkin kısmının bozulmasına, bu suç nedeniyle şüpheli hakkında karar verilmesine yer olmadığına,

1, 3 ve 4 üncü maddelerde isnat edilen suçlarla ilgili olarak delillerin takdiri ceza mahkemesine ait olmak üzere dosyadaki delillerin şüphelinin atılı suçları işlediği ve hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu anlaşıldığından, … Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun 2.2.2010 tarih ve 53 sayılı lüzum-u mahakeme kararının 1, 3 ve 4 üncü maddelerde belirtilen eylemler yönünden onanmasına, şüphelinin 1 inci ve 3 üncü maddelerden eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 89 uncu maddesi gereğince, 4 üncü maddede belirtilen eylemine uyan Türk Ceza Kanununun 257 nci maddesi gereğince yargılanmasına, yargılamanın Erzurum Asliye Ceza Mahkemesinde yapılmasına, dosyanın Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin … Üniversitesi Rektörlüğü ile itiraz eden vekiline gönderilmesine 30.3.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat