Diploma Denkliği İstemi

Diploma Denkliği İstemi

DANIŞTAY
8. Daire 2008/9268 E.N , 2009/2170 K.N.Özet
DİPLOMA DENKLİĞİ İSTEMİNİN, EĞİTİM-ÖĞRETİM HAKKI VE ÇALIŞMA HAKKINA İLİŞKİN OLMASI, BU KONUDA DAHA SONRAKİ TARİHLERDE İLGİLİ İLE BENZER HUKUKİ DURUMDA OLANLARIN LEHİNE VERİLMİŞ YARGI KARARLARI BULUNMASI DA GÖZ ÖNÜNE ALINARAK HER ZAMAN DENKLİK VERİLMESİ İÇİN 2577 SAYILI YASANIN 10. MADDESİ KAPSAMINDA DAVALI İDAREYE BAŞVURULABİLECEĞİ HAKKINDA.
İçtihat Metni
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi mezunu olan davacının, 2001 tarihli işlemin geri alınarak diploma denklik belgesi verilmesi istemiyle yaptığı 2.4.2007 günlü başvurunun reddine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 5.5.2008 gün ve 11539 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; dosyanın incelenmesinden, davacıya 4.12.1998 tarihinde lisans geçici denklik belgesi verildiği, 27.2.2001 günlü YÖK Yürütme Kurulu kararı ile anılan denklik belgesinin iptal edildiği, bu işlemin iptali istemiyle açılan davanın Ankara 10. İdare Mahkemesinin 18.4.2002 günlü E:2001/742, K:2002/554 sayılı kararıyla reddedildiği, anılan karara karşı yapılan temyiz ve karar düzeltme istemlerinin Danıştayca incelenerek reddedildiği ve kararın kesinleştiği, davacının davalı idareye yaptığı 2.4.2007 günlü başvurunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığının anlaşıldığı, bu durumda, davacı tarafından lisans denklik belgesinin iptali yolundaki 27.2.2001 günlü davalı idare işleminin bir kere yargısal denetime tabi tutulduğu gibi, 2.4.2007 tarihli dilekçe ile yapılan başvuru ile dava açma süresinin ihya edilemeyeceği, 2.4.2007 günlü başvuruya verilen 5.5.2008 günlü işlemle istemin reddi üzerine açılan davanın süre aşımı nedeniyle esasının incelenme olanağının bulunmadığı gerekçesiyle 2577 sayılı Yasanın 15/1-b maddesi uyarınca davayı süre aşımı nedeniyle reddeden Ankara 6. İdare Mahkemesinin 9.7.2008 gün ve E:2008/740, K:2008/1168 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı Yasanın 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.
Savunmanın Özeti : İstemin reddi gerektiği savunulmaktadır.
Danıştay Tetkik Hakimi Özdal ÖZEREN’in Düşüncesi : İstemin kabulü ile İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.
Danıştay Savcısı Radiye TİRYAKÎ’nin Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.
Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Uyuşmazlık, yükseköğrenimini yurt dışında yapan davacının 2001 tarihli işlemin geri alınarak diploma denklik belgesi verilmesine ilişkin başvurunun reddine yönelik işlemden doğmuştur.
Dosyasının incelenmesinden; davacının, öğrenimini tamamlaması üzerine Uluslararası Amerikan Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğünce 17.4.1998 gününde Mimarlık Bölümünden mezuniyete hak kazandığına ilişkin belge verildiği, bu belge üzerine Yükseköğretim Kurulunca davacının Mimarlık Programını başarıyla tamamlayarak bu alanda lisansa eşdeğer öğrenim gördüğüne ilişkin 4.12.1998 günlü 27991 sayılı Mezuniyet Geçici Denklik Belgesinin düzenlendiği, daha sonra anılan denklik belgesi iptal edilerek, denklik işlemlerinin yapılacak seviye tespit sınavı sonucuna göre değerlendirileceğinin bildirildiği, bu işlemin dava konusu edilmesi üzerine Ankara 10. İdare Mahkemesinin 18.4.2002 günlü E:2001/742, K:2002/554 sayılı kararıyla davanın reddedildiği, davacının temyiz isteminin de Dairemizin 10.12.2002 gün ve E:2002/3832, K:2002/5688 sayılı kararıyla reddedildiği, daha sonra davacı vekilinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yaptığı 2.4.2007 günlü başvuru ile davacı ile aynı durumda olan başka öğrencilerin yargı kararı üzerine denklik belgeleri aldıkları, davacının anılan okuldan Nisan 1998 de mezun olduğu, okuldaki sorunlu dönemin Temmuz 1998 tarihinden sonra başladığı, okul tarafından diplomanın geç hazırlanmasından davacının sorumlu tutulamayacağı öne sürülerek, konuyla ilgili yeni emsal yargı kararları ve belgeler sunularak, idarenin hatalı yapılan işlemleri her zaman için geri alabileceği ilkesi hatırlatılarak, davacının denklik belgesinin iptali işleminin geri alınarak denkliğinin kabulü isteminde bulundukları, davalı idarenin ise, YÖK Yürütme Kurulunun 27.2.2001 günlü kararı uyarınca davacının denklik belgesinin iptal edildiği, Kurulun anılan kararının iptali istemiyle açılan davanın Ankara 10. İdare Mahkemesince reddedildiği belirtilerek istemin reddedilmesi üzerine E:2008/740 sayılı davanın açıldığı, bu davaya konu edilen talebin aynı iddia ve istemlerle Ankara 10. İdare Mahkemesinin E:2001/742 sayılı dava dosyasında dava konusu edildiği ve davanın reddine karar verildiği, böylelikle işlemin bir kere yargısal denetime tabi tutulduğu, 2.4.2007 günlü dilekçe ile yapılan başvuruyla dava açma süresinin de ihya edilemeyeceği, dolayısıyla davanın süre aşımı nedeniyle esasının incelenemeyeceği gerekçesiyle davanın süre aşımı nedeniyle reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
Davacının isteminin eğitim-öğretim hakkı ve çalışma hakkına ilişkin olması bu konuda daha sonraki tarihlerde ilgili ile benzer hukuki durumda olanların lehine verilmiş yargı kararları bulunması da göz önüne alınarak her zaman denklik verilmesi için 2577 sayılı Yasanın 10. maddesi kapsamında davalı idareye başvurabileceği açıktır.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 26.2.2009 gün ve E:2007/735, K:2009/146 sayılı kararı da bu yöndedir.
Ancak, temyiz istemine konu karara ilişkin uyuşmazlıkta 2001 tarihli işlemin geri alınması isteminin reddi yönündeki işlemin iptali talep edildiğinden, davayı süre aşımı nedeniyle reddeden Mahkeme kararında hukuka aykırılık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, İdare Mahkemesi kararının onanmasına, yargılama giderlerinin temyiz isteminde bulunan üzerinde bırakılmasına 30.3.2009 gününde oybirliği ile karar verildi.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat