Davaya Cevap Süresinin Kaçırılmasının Sonuçları

AVUKATLIK RUHSATI DÜZENLENMESİ SÜRECİ

Davaya Cevap Süresinin Kaçırılmasının Sonuçları

YARGITAY 17. Hukuk Dairesi
2016/7289 E.
2016/9682 K.

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

-K A R A R-

Davacı vekili, davalı borçlu …… …. İtr. İhr. Dahili Ticaret Ltd. Şti.’nin alacaklılarından mal kaçırmak amacıyla adına kayıtlı … plakalı aracı 27.2.2015 tarihinde davalı …’e, onun da 4.5.2015 tarihinde dahili davalı …’ya sattığını belirterek davalılar arasındaki tasarrufların iptaline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı borçlu şirket vekili, tebligatın usule aykırı yapıldığını,… Mahkemelerinin yetkili olduğunu, tasarrufun borçtan önce yapıldığını aciz belgesi sunulmadığını, aracın 45.000 TL bedelle satıldığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı …,… Mahkemelerinin yetkili olduğunu, aracı 45.000 TL bedelle aldığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Dahili davalı … savunma yapmamıştır.

Mahkemece, iddia, savunma toplanan delillere göre, her iki davalıya da yapılan tebligatın usulsüz olduğu, tebligatın davayı öğrenme tarihleri olduğu, dolayısıyla yetki itirazlarının süresinde olduğu davalıların ikametgahının… olması nedeniyle mahkemenin yetkisizliğine davanın usulden reddine, süresi içinde talep edilmesi halinde dosyanın tüm davalılar için ortak yetkili yer olan…
Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava İİK’nun 277 ve devamı maddeleri gereğince açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir.

İİK’nin 281. maddesinde Tasarrufun iptali davalarının basit yargılama usulü ile görülüp hükme bağlayacağı belirtilmiştir.

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 317/2. maddesine göre basit yargılama usulüne tâbi davalarda davaya cevap süresi, dava dilekçesinin davalıya tebliğinden itibaren iki haftadır. Ancak mahkeme durum ve koşullara göre cevap dilekçesinin bu süre içinde hazırlanmasının çok zor yahut imkânsız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye başvuran davalıya, bir defaya mahsus ve iki haftayı geçmemek üzere ek bir süre verebilir. Ek cevap süresi talebi hakkında verilen karar taraflara derhâl bildirilir.
Aynı Kanun’un 92/2. maddesinde Süre; hafta, ay veya yıl olarak belirlenmiş ise başladığı güne son hafta, ay veya yıl içindeki karşılık gelen günün tatil saatinde biteceği açıklanmıştır.

Somut dava dilekçesi davalı borçlu şirkete 1.10.2015, davalı …’e 29.9.2015 tarihinde Tebligat Kanununun 10.ve 21 maddeleri gereğince usulüne uygun olarak tebliğ edilmiş adı geçen davalılar tarafından yukarıda belirtilen iki haftalık süre geçirdikten sonra 24.11.2015 tarihinde yetki itirazını içeren dilekçe verilmiştir. Hal böyle olunca davalının yetki itirazının süresinde olmadığı cevap dilekçesinin uzatılması için ek bir süre de verilmediği nazara alınarak yetki itirazının reddi ile yargılamaya devam edilmesi yerine yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir.Ayrıca ihtiyari dava arkadaşı olan dahili davalı 4.kişi …’nın yetki itirazı bulunmadığından onun yönünden verilen yetkisizlik kararı da doğru değildir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davacıya geri verilmesine 1.11.2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat