DAVANIN İHBARI DİLEKÇESİ

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

DAVANIN İHBARI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA ESAS NO          :
DAVANIN İHBAR
EDİLMESİNİ
 

İSTEYEN (DAVACI)          :

………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

KENDİSİNE İHBARDA

BULUNMASI İSTENİLEN

DAVALI                          :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Müvekkilin Adi ortaklık şeklinde yürüttüğü ticari faaliyetten dolayı adına… dönemi için …/…/… Gün ve Cilt No: … Sıra No: … sayılı vergi ihbarnamesiyle re’sen tarh edilen katma değer vergisine ait işlemin iptali (veya, uygulamada yapıldığı gibi, katma değer vergisinin terkini) istemiyle açmış bulunduğumuz esas numarası yukarıda belirtilen davanın, müvekkilin yanında davaya katılmak üzere …’e ihbar olunması isteminden ibarettir.
AÇIKLAMALAR                :

 

  1. Yukarıda açıklandığı üzere müvekkil ticari faaliyeti, … ile birlikte, adi ortaklık şeklinde yürütmektedir.
  2. Katma Değer Vergisi Kanununun 44’üncü maddesinin ikinci fıkrasının “a” bendine göre de; adi ortaklıklarda, tarhiyat, verginin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olmak üzere, ortaklardan herhangi biri adına yapılabilmektedir.
  3. Bu nedenle; müvekkil adına yapılan tarhiyatın iptali (terkini) talebiyle açmış olduğumuz davanın Mahkemenizce reddi ve dolayısıyla, söz konusu verginin tamamının malvarlığımdan tahsili halinde, payı oranında adı geçene rücu hakkımı kullanmamız kaçınılmaz olacaktır.
  4. Bu nedenle, adı geçenin, söz konusu davaya müvekkilin yanında katılması gerekmektedir.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda açıklanan nedenlerle, yukarıda esas numarası yazılı davamızın, müvekkilin yanında davaya katılması amacıyla …’e ihbar olunmasını saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

                                                                                                                                

                                                                                                                                    İhbar İsteminde Bulunan Vekili

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat