Davacının Naklen Atanmasına İlişkin İşlemin İptali

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Davacının Naklen Atanmasına İlişkin İşlemin İptali

DANIŞTAY
5. Daire 2008/6159 E.N , 2010/7859 K.N.

Özet
DAVACININ NAKLEN ATANMASINA İLİŞKİN İŞLEMİN İPTALİ YOLUNDA VERİLEN KARARIN DANIŞTAY’CA BOZULMASI VE MAHKEMENİN BOZMA KARARINA UYARAK DAVAYI REDDETMESİ ÜZERİNE, İPTAL KARARININ YARATTIĞI HUKUKİ SONUCUN ORTADAN KALKTIĞI; BU NEDENLE, DAVACIYA YAPILAN ÖDEMENİN GERİ İSTENMESİNE İLİŞKİN DAVA KONUSU İŞLEMDE HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI HAKKINDA.

İçtihat Metni

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : …

Karşı Taraf : T.C. Z…… B…… A.Ş. Genel Müdürlüğü

Vekilleri: Av., Av.,

İsteğin Özeti : T.C. Z…… B…….’nda çalışmakta iken 2002 yılında istihdam fazlası personel statüsüne alınarak Karayolları 9. Bölge Müdürlüğü’ne atanan davacının, bu atama işleminin iptali istemiyle Mahkemelerinde açtığı davada işlemin iptaline karar verilmesi sonucunda eski görevine iade edildiği ve talep etmiş olmamasına rağmen davacıya 9.255,46.-TL maaş farkı ödendiği, sözü edilen kararın davalı idarece temyiz edilmesi sonucunda Danıştayca kararın bozularak Mahkemelerine gönderilmesi üzerine Mahkemelerince bozma kararına uyularak davanın reddedildiği, bu kararın uygulanması neticesinde davacıya ödenen 9.255,46.-Tl tutarındaki maaş farkının geri ödenmesinin istenilmesine ilişkin 23.1.2007 gün ve 335 sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; 2577 sayılı Yasanın 52. maddesinde, kararın bozulmasının kararın yürütülmesini kendiliğinden durduracağının hüküm altına alındığı; davacının naklen atanmasına ilişkin işlemin iptaline dair Mahkemelerince verilen kararın Danıştay’ca bozulması ve Mahkemelerinin bozma kararına uyarak davayı reddetmesi üzerine iptal kararının yarattığı hukuki netice ortadan kalktığından, davacıya yapılan ödemenin geri istenmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi’nce verilen 6.5.2008 günlü, E:2007/140, K:2008/687 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti: Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: M…… E……

Düşüncesi: İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı: M…. G…..

Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Beşinci Dairesi’nce işin gereği düşünüldü:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin varlığına bağlıdır. Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi’nce verilen 6.5.2008 günlü, E:2007/140, K:2008/687 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, 30.12.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat