T.C YARGITAY

13.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 10149

Karar: 2000 / 150

Karar Tarihi: 25.01.2000

ÖZET: Davacının dava dilekçesinde istediği tazminat bedellerinden teminat senedinin mahsubunu istemiştir. Bu durumda davacının bu kabulünün gözetilmesi gerekir.

(818 S. K. m. 257)

Dava: Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabulüne ve kısmen reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı karşı davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi gereği düşünüldü.

Alacak Davası

Karar: Davacı, kiracısı olan davalının verdiği tahliye taahhütnamesi şartlarına uymayarak mecuru tahliye etmediğini taahhütnameye güvenerek mecuru üçüncü şahsa kiraladığını, Mecuru teslim edememesi nedeniyle üçüncü şahsa toplam 950.000.000 TL. ödediğini, mecuru daha sonra davalının hasarlı olarak tahliye ettiğini ve mecura kendisinin 50.000.000 TL. masraf yaptığını, taahhütname gereğince davalıdan ayrıca 125.000.000 TL. tazminat alacağının doğduğunu ileri sürerek toplam 1.125.000.000 TL. alacaktan davalının kendisine verdiği 300.000.000 TL. teminat senedi bedelinin mahsubundan sonra bakiye 825.000.000 TL. nın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Davalı, davanın reddini dilemiş; karşı davasında da davacıya teminat olarak verdiği 300.000.000 TL. meblağı senedi davalının üçüncü şahsa ciro etmesi bir şahsında takipte bulunması nedeni ile icra takip dosyasına 345.000.000 TL. ödediğini ileri sürerek 345.000.000 TL. nın tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece asıl davanın 40.000.000 TL. üzerinden kabulüne, teminat senedinin iade şartı gerçekleşmediğinden karşı davanın reddine karar verilmiş; hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacının Dava Dilekçesinde İstediği Tazminat Bedellerinden Teminat Senedinin Mahsubunu İstediği

Davalı kiracı tarafından tanzim edilerek davacı kiralayana verilen 26.7.1996 ödeme tarihli ve 300.000.000 TL. meblağlı senedin teminat senedi olduğunu davacı dava dilekçesinde açıkça kabul etmiştir Ayrıca davacının makbuz başlıklı belgede sözü edilen çek bedellerinin teminatı olarak davaya konu senedin verildiğine ilişkin bir savunması yoktur. Aksine dava dilekçesinde istediği tazminat bedellerinden teminat senedinin mahsubunu istemiştir. Davacının bu kabulüne rağmen mahkemenin davalının karşı davasının reddetmiş bulunması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin harcın istek halinde iadesine 25.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat