Davacı feragat ederse, idare lehine vekalet ücreti takdir edilir mi?

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

Davacı feragat ederse, idare lehine vekalet ücreti takdir edilir mi?

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2015/3560
Karar No : 2017/2711
 

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : Milli Eğitim Bakanlığı / ANKARA
Vekili : Hukuk Müşaviri Serap Koç – Aynı yerde
Karşı Taraf (Davacı) : …

İsteğin Özeti : .. İdare Mahkemesi’nce verilen 26/02/2015 günlü, E:2015/99, K:2015/203 sayılı feragat nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına ilişkin kararın, davalı idarece vekalet ücreti yönünden dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi’nce işin gereği düşünüldü:

Dava; .. ili, … .. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, İlköğretim öğretmeni olarak görev yapan davacı tarafından; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2015 yılı Özür grubu atamalarında, … ili … ilçesine atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

.. İdare Mahkemesi’nin 26/02/2015 günlü, E:2015/99, K:2015/203 sayılı kararıyla; davacı tarafça davadan feragat edildiğinden, 6100 sayılı Yasa hükümleri uyarınca dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle feragat nedeniyle dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmedilmiştir.

Davalı idare, İdare Mahkemesi kararının vekalet ücretine hükmedilmemesine ilişkin kısmının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

02/11/2011 günlü, 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin “Davalardaki temsilin niteliği ve vekalet ücretine hükmedilmesi ve dağıtımı” başlıklı 14. maddesi, 1. fıkrasında, “Tahkim usulüne tabi olanlar dahil adli ve idari davalar ile icra dairelerinde idarelerin vekili sıfatıyla hukuk birimi amirleri, muhakemat müdürleri, hukuk müşavirleri ve avukatlar tarafından yapılan takip ve duruşmalar için, bu davaların idareler lehine neticelenmesi halinde, bunlar tarafından temsil ve takip edilen dava ve işlerde ilgili mevzuata göre hükmedilmesi gereken tutar üzerinden idareler lehine vekalet ücreti takdir edilir.” hükmüne yer verilmiş olup, anılan kuralda bahsi geçen “ilgili mevzuat” ibaresinden, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile söz konusu Kanun’un 168. maddesinde değinilen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin anlaşılması gerektiği açıktır.

Öte yandan, 2577 sayılı Yasa’nın 31. maddesinin gönderme yaptığı, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 326. maddesinde, yargılama giderlerinin, davayı kaybeden tarafa yükleneceği; 330. maddesinde, vekil ile takip edilen davalarda mahkemece, kanuna göre takdir olunacak vekalet ücretinin, taraf lehine hükmedileceği; 323. maddesinde de, vekille takip edilen davalarda kanun gereğince takdir olunacak vekalet ücretinin yargılama giderlerinden olduğu hükme bağlanmıştır.
28/12/2013 günlü, 28865 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve bu günden itibaren karar verilen davalarda uygulanacak olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 2. maddesinde, tarifede yazılı avukatlık ücretinin, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemlerin karşılığı olduğu; 3. maddesinde de, yargı yerlerince karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücretinin, tarifede yazılı miktardan az ve üç katından çok olamayacağı, bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi niteliği ve davanın süresinin göz önünde tutulacağı kuralına yer verilmiştir.

Dava dosyasındaki belgelerin incelenmesinden, davacı tarafından verilen ve 23/02/2015 tarihinde Kahramanmaraş İdare Mahkemesi, E:2015/99 sayılı dosya kayıtlarına giren dilekçede davadan feragat edildiğinin belirtildiği görülmüştür.
.. ili, … Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde İlköğretim öğretmen olarak görev yapan davacının; Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2015 yılı Özür grubu atamalarında … İli … İlçesine atamasının yapılmamasına ilişkin işlemin; eşinin … Adliyesi’nde hakim olarak görev yaptığı, eş durumu özründen yer değiştirme talebinin Anayasal bir hak olduğu, Anayasamızın 41. maddesinde ailenin Türk toplumunun temeli olduğunun, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme’nin 1. Bölümü, 8. maddesi, 1. bendinde de herkesin aile hayatına saygı gösterilmesi hakkına sahip olduğunun düzenlendiği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72. maddesi, 2. fıkrasında da benzer düzenlemelere yer verildiği ileri sürülerek iptali istemiyle 30/01/2015 tarihinde dava açtığı, 23/02/2015 tarihinde de davasından feragat ettiği, dava dilekçesinin 16/02/2015 tarihinde davalı idareye tebliğ edildiği, davalı idare tarafından 24/02/2015 tarihinde, yasal savunma süresi içerisinde savunma dilekçesinin verildiği, 26/02/2015 tarihinde, mahkemece, feragat nedeniyle konusu kalmayan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm kurulduğu, kararda, yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakıldığı ancak vekalet ücreti konusunda herhangi bir hükme yer verilmediği anlaşılmaktadır.

Bu durumda, davalı idare vekilince yasal savunma süresi içerisinde cevap verildiği dikkate alındığında, İdare Mahkemesi’nce, feragat edilen dava dosyası ile ilgili olarak, kararın verildiği tarihte yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca davalı idare lehine vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinden, vekalet ücreti hususunda eksik hüküm kuran mahkeme kararında bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile … İdare Mahkemesi’nce verilen 26/02/2015 günlü, E:2015/99, K:2015/203 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun temyize konu kararın verildiği tarih itibariyle yürürlükte olan haliyle 49. maddesi, 1/c fıkrası uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun’la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme’ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen (15) onbeş gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat