Change Oto Satışı Nedeniyle Uğranılan Zararın İdareden Tazmini

Kat İrtifakı Borcu

Change Oto Satışı Nedeniyle Uğranılan Zararın İdareden Tazmini

Danıştay 15. Daire Başkanlığı
Esas No : 2015/7187
Karar No : 2016/17

İstemin Özeti :Davacının noter satış sözleşmesi ile satın aldığı ve ……. isimli kişiye sattığı ……..plakalı aracın (eski………….) çalıntı çıkmasından ötürü uğranıldığı ileri sürülen 91.855,00 TL zararın ödeme tarihi olan 05.08.2010 tarihinden işletilecek yasal faizi ile birlikte tazmini istemiyle açılan dava sonucunda, Ordu İdare Mahkemesi’nce; ………’ya ait ………. plakalı aracın çalındıktan sonra değiştirilerek (change) sahte belgelerle ……..plakaya ……… adına ……. Trafik Tescil Müdürlüğünce tescilinin yapıldığı, akabinde de davacıya satıldığı ve …….. plakaya tescil edildiği, davacı tarafından da aracın………isimli şahsa satıldığı, sonrasında ise, İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin E:2008/313 sayılı dosya kapsamında bahse konu araca çalıntı olması nedeniyle el konulduğu, bunun üzerine …… tarafından davacı aleyhine İstanbul 3. İcra Müdürlüğünün E:2008/5501 sayılı dosyasında ilamsız icra takibi başlatıldığı, davacı tarafından itiraz edilmesi üzerine söz konusu takibin durduğu, bunun üzerine ……… tarafından “itirazın iptali” istemiyle açılan davada İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.04.2010 gün ve E:2008/117, K:2010/135 sayılı kararıyla, “………in davasının kabulü ile borçlu itirazının iptaline karar verildiği, davacı tarafından 05/08/2010 tarihinde toplamda 91.855,00 TL ödemede bulunulduğu, anılan kararın temyiz incelemesi sonucunda Yargıtay 13. Hukuk Dairesince onandığı, karar düzeltme isteminin reddedildiği ve 21.06.2011 tarihinde kesinleştiği, söz konusu kararın 27.07.2011 tarihinde davacıya tebliğ edildiği, sonrasında ise, davacı tarafından 13.02.2012 tarihinde yapılan başvurunun 27.02.2012 günlü 284 sayılı …… İl Emniyet Müdürlüğü işlemiyle reddedilmesi üzerine, 09.03.2012 tarihinde kayda giren dilekçeyle bakılan davanın açıldığının anlaşıldığı, davacının, aracına el konulması nedeniyle uğradığını öne sürdüğü zararın, satışını yaptığı araca el konulması nedeniyle Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada aleyhine verilen kararın onanması ve karar düzeltme talebinin reddedilmesi üzerine anılan kararın tebliğ edildiği 27.07.2011 tarihinde somut olarak ortaya çıktığı, davacının kesin şekilde öğrendiği zararın tazmini istemiyle 2577 sayılı Yasanın 12. maddesi uyarınca 27.07.2011 gününden itibaren 60 gün içinde idareye başvurması ve yanıt verilmemesi halinde en geç izleyen 60 gün içinde dava açması gerekirken, bu süreler geçirildikten sonra 13.02.2012 tarihinde davalı idareye yaptığı başvuru üzerine tesis edilen işlemin tebliğinden sonra 09.03.2012 tarihinde açılan davanın süresinde açılmamış olması nedeniyle esasını inceleme olanağı bulunmadığından davanın süre aşımı nedeniyle reddi yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Tetkik Hakimi Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi’nce, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun “Kararın Bozulması” başlıklı 49. maddesinin 1. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerine uyulmamış olunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.

Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine,Ordu İdare Mahkemesi’nin 06/03/2015 tarih ve E:2012/1246, K:2015/373 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanun’un 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18/01/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat