Ceza Hukukunda İstinabe Nasıl Yapılır?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Ceza Hukukunda İstinabe Nasıl Yapılır?

Uygulamada talimat yazma olarak adlandı­rılmaktadır. Burada, hâkim kendi yetkisini, yargı çevresi dışındaki bir başka hâkime devreder. An­cak bu devir tümden yargılamanın nakli şeklinde olmayıp, sadece belirli bazı işlemlerin yapılma­sıyla ilgilidir. Bu suretle, örneğin Ankara’daki bir mahkeme, Bursa’daki bir tanığı dinlemek için oradaki hâkimi yetkili kılar ve tanığı o mahke­menin dinlemesini talep eder. İstinabe, delillerin doğrudan doğruyalığı ve sözlülük ilkelerinin bir istisnasını oluşturur ve daha çok usul ekonomisi ilkesiyle alakalıdır.

Mahkemelerin istinabeye başvururken, hu­kuki yardım talep ettiği mahkemenin kendisiyle eş seviyede olmasına dikkat etmesi ve zorunlu olmadıkça bu kuraldan sapmaması gerekir. Do­layısıyla örneğin Ankara Asliye Ceza Mahkemesi istinabaye başvururken Bursa Asliye Ceza Mah­kemesinden bunu talep edebilecek, Bursa Ağır Ceza Mahkemesinden hukuki yardım talep ede­meyecektir.

İstinabe, müstakil bir kurum olarak Ka- nun’da düzenlenmemekle beraber, Kanun’un çeşitli maddelerinde dolaylı olarak buna yer ve­rilmiştir (CMK m. 60, 83, 180, 196/2, 209, 244, 251, 268/3, 320).

Ayrıca savcıların da uygulamada istinabeye başvurdukları görülmektedir. Hatta uluslararası nitelikte de istinabe mümkündür.

Öte taraftan, niyabet de istinabe gibi görevsel yetkide bir istisnadır. Niyabet, kurul olarak yetkili mahkemenin bir üyesinin (naip üye) bir muhakeme işleminin yerine getirilmesi hususun­da görevlendirilmesidir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat