Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçunun Cezası Nedir?

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçunun Cezası Nedir?

MADDE 181- (1) İlgili kanunlarla belirlenen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi, altı avdan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  • Atık veya artıkları izinsiz olarak ülkeye sokan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis :ezası ile cezalandırılır.
  • Atık veya artıkların toprakta, suda veya havada kalıcı özellik göstermesi hâlinde, ukandaki fıkralara göre verilecek ceza iki katı kadar artırılır.

(4)  Bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan fiillerin, insan veya hayvanlar açısından teda­visi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya ıraklarla ilgili olarak işlenmesi hâlinde, beş yıldan az olmamak üzere hapis cezasına ve i in güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

(5)  Bu maddenin iki, üç ve dördüncü fıkrasındaki fiillerden dolayı tüzel kişiler hak­anda bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Çevrenin Kasten Kirletilmesi ıklama

Madde metninde çevrenin kasten kirletilmesi fiilleri suç olarak tanımlanmıştır. Böylece, kişilerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakları korunmuş olmaktadır.

Maddenin 1. fıkrasına göre, bu suç, atık veya artıklann toprağa, suya veya hava­ya kasten verilmesiyle oluşur. Ancak, atık ve artıklann ilgili kanunlarla belirlenen tek­nik usullere uygun olarak doğal ortama bırakılması hâlinde, hukuka aykırı bir davranı­şın varlığından ve dolayısıyla bu suçun oluştuğundan söz edilemez. Bu teknik usuller, çevreyi korumaya yönelik kanunlarla belirlenmelidir. Aynca, kirletme dolayısıyla ceza yaptınmı uygulanabilmesi için, bunun çevreye zarar verecek boyutta olması gerekir.

2872 sayılı Çevre Kanununun 2. maddesindeki tanıma göre çevre, canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları biyo­lojik, fiziksel, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamı; atık ise, herhangi bir faaliyet sonu­cunda oluşan, çevreye atılan veya bırakılan her türlü maddeyi ifade eder. Atık ve artık­ların doğal ortama bırakılmasına ilişkin teknik usuller Çevre Kanununa dayanılarak çıkanlan yönetmelik ve tebliğlerle belirlenmiştir. Bu düzenlemelere aykırı olarak çevre­ye zarar verecek şekilde, atık veya artıkları toprağa, suya veya havaya kasten veren kişi l. fıkra uyarınca cezalandın lir. Teşebbüse elverişli bir suçtur.

4. fıkrada ise, bir ve ikinci fıkralarda tanımlanan suçların konusunu oluşturan atık veya artıkların diğer bir takım özellikleri, bu suçlar açısından daha ağır cezayı gerektiren ayrı bir nitelikli hâl olarak kabul edilmiştir. Bu hükmün uygulanabilmesi için, suç konusu atık ve artıkların insan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hasta­lıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olması gerekir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat