Cevap Süresinin Uzatılması Dilekçesi

Eklentinin Tapuya Tescili Dava Dilekçesi

Cevap Süresinin Uzatılması Dilekçesi

….. MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

İSTEMDE BULUNAN

DAVALI                        :

VEKİLİ                          :(Ad, Soyad, TC, Adres)     

DAVALI                        : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                           : Cevap süresinin uzatılması talebimizi içerir dilekçedir.

AÇIKLAMALAR          :

1-Sayın Mahkemeniz nezdinde davacı tarafından açılan …/… E. No.lu davaya ilişkin dilekçe, duruşmanın yapılacağı tarihten iki gün öncesine rastlayan  …/…/…. tarihinde Müvekkilimize tebliğ edilmiştir.

2-Müvekkilimiz tarafından bize ulaştırılan dilekçeye konu olan dava ve ilgili olayların araştırılması için yeterli zamanımız olmamıştır.

3-Müvekkilimiz kendisini temsil etmemiz için gerekli vekaletnameyi tarafımıza henüz ulaştırmış olup, davaya karşı savunmalarımızı hazırlayabilmemiz için Hukuk  Muhakemeleri Kanunu’nun 127. maddesi gereğince bir kereye mahsusu olmak üzere tarafımıza makul sürenin verilmesini talep ederiz.

HUKUKİ SEBEPLER  : HMK m. 127 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM    :  Yukarda açıklanan nedenlerle, Müvekkilimiz aleyhine açılan davada cevap süresinin …/…/… tarihine kadar uzatılmasına karar verilmesi yönünde karar ittihazını bilvekale saygıyla arz ve talep ederiz.

Saygılarımızla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat