T.C YARGITAY

4.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 9283

Karar: 2000 / 450

Karar Tarihi: 25.01.2000

ÖZET: Ceza mahkemesinin mahkumiyet kararı hukuk hakimini bağlar. Bu itibarla cezalandırılmalarına karar verilen davalılar hakkında davanın reddine karar verilmiş olması yasaya aykırıdır.(818 S. K. m. 41, 53)

Dava: Davacı Et ve Balık Ürünleri A.Ş. vekili Avukat K. İbrahim Ekentok tarafından, davalılar Mehmet Yontar ve diğerleri aleyhine 13/1/1998 gününde verilen dilekçe ile tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın reddine dair verilen 14/6/1999 günlü kararın Yargıtay’da duruşmalı olarak incelenmesi davacı vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 25/1/2000 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davacı vekili Avukat Maviye Çiftçi Gökçe geldi. Karşı taraftan davalılar vekili gelmedi. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanın sözlü açıklaması dinlendikten sonra tarafa duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Tazminat Davası

Karar: 1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalılardan Zafer Topuz’a yönelen temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Öteki davalılara yönelen temyiz itirazlarına gelince; dava, davacı kurumda atama tasarrufu ile çalışan davalıların kurumu zarara uğratmaları nedeniyle tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece dava reddedilmiş olup, kararı davacı temyiz etmiştir.

Ceza Mahkemesi Kararlarının Bağlayıcılığı

Dosya içeriğinden; dava dışı bulunan Ali Olgun’a davacı tarafından ipotek karşılığı vadeli satış yapıldığı, adı geçenin borcunun kalmadığının belirtilmesi üzerine ipoteğin çözüldüğü, sonradan yapılan müfettiş soruşturmasında borcun vadesinden sonra ödenmiş olması nedeniyle vade farkı alınması gerekirken adı geçenden vade farkı tahsil edilmeksizin ipoteğin çözüldüğünün belirlenmesi üzerine kurum çalışanları hakkında ceza davası, Ali Olgun aleyhine de alacak davası açıldığı, hukuk davasında ipoteğin çözülmüş olmasının ibra anlamında olduğu kabul edilerek davanın reddine ve davacı kurumun zararını olayda kusuru bulunan kendi görevlilerinden istemekte muhtariyetine ilişkin mahkeme kararının kesinleşmesi üzerine eldeki bu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Ceza yargılaması sonucunda davalılardan Naci İnan ve Niyazi Tuncer’in görevi ihmal suçu nedeniyle cezalandırılmalarına, diğer davalılar Mehmet Yontar ve Özer Sadıkoğlu’nun ise delil yetersizliği nedeniyle beraatlarına karar verilmiştir.

Davalıların Eylemleri İle Zarar Arasında Uygun İlliyet Bağı Bulunduğu

Borçlar Kanunu’nun 53. maddesine göre, ceza mahkemesinin mahkumiyet kararı hukuk hakimi bağlar. Bu itibarla cezalandırılmalarına karar verilen Naci İnan ve Niyazi Tuncer Hakkındaki davanın reddine karar verilmiş olması yasaya aykırıdır.

Öte yandan yine aynı yasa maddesine göre, delil yetersizliği nedeniyle verilen beraat kararı hukuk hakimini bağlamaz. Bu itibarla hakkında beraat kararı verilen davalılar Mehmet Yontar ve Özer Sadıkoğlu yönünden yapılan incelemede; adı geçenlerin muhasebe bölümünde görevli olup Ali Olgun’un borcunu vadesinden sonra ödemesine rağmen tahsilat aşamasında kusurlu davranarak vade farkı almadıkları, kurum zararı ve eylemleri ile zarar arasında uygun illiyet bağı bulunduğu dosyadaki bilgi, belge ve açıklamalar ile gerek ceza dosyasında gerekse bu dava dosyasında alınan bilirkişi raporlarından anlaşılmaktadır.

Hüküm Verilen Davalılar Açısından Tazminat Talebinin Kabulü Gereği

Şu durum karşısında zarar kapsamı belirlenerek davalılar Naci İnan, Niyazi Tuncer, Mehmet Yontar ve Özer Sadıkoğlu’nun sorumluluklarına karar verilmesi gerekirken mahkemece bu kişiler hakkında da davanın reddedilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın (2) sayılı bentte gösterilen nedenle BOZULMASINA, davalılardan Zafer Topuz’a yönelen temyiz itirazlarının reddiyle bu davalıya ilişkin karar bölümünün ONANMASINA ve temyiz eden davacı yararına takdir edilen 65.000.000 lira duruşma avukatlık parasının davalılar Naci İnan, Niyazi Tuncer, Mehmet Yontar ve Özer Sadıkoğlu’na yükletilmesine 25.01.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat