BOŞANMA-HÜKÜMDEN SONRA DAVADAN FERAGAT

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

BOŞANMA-HÜKÜMDEN SONRA DAVADAN FERAGAT

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2016/25872
K. 2017/398
T. 16.1.2017

• BOŞANMA (Karar Kesinleşmeden Davacının Davadan Feragat Ettiği Mahkemece Ek Karar İle Davanın Feragat Nedeni İle Reddedildiği/İlk Derece Mahkemelerinin Kararlarını Bozup Kaldırma Yetkisi Münhasıran Yargıtay’a Ait Olup Mahkemenin Kendi Kararını Kendisinin Kaldırması İsabetsiz Olup Ek Kararın Bozularak Kaldırılmasına Karar Vermek Gerektiği – Karardan Sonra Mahkemenin Yargı Çevresinde Aile Mahkemesi Kurulduğundan Davanın Görevli ve Yetkili Aile Mahkemesine Devredilmek Üzere Hükmün Bozulacağı)

• HÜKÜMDEN SONRA DAVADAN FERAGAT (Boşanma – Karar Kesinleşmeden Davacı Davadan Feragat Ettiği Mahkemece Ek Karar İle Davanın Feragat Nedeni İle Reddine Karar Verildiği/İlk Derece Mahkemelerinin Kararlarını Bozup Kaldırma Yetkisi Münhasıran Yargıtay’a Ait Olduğundan Mahkemenin Davacının Davadan Feragat Dilekçesi Üzerine Kendi Kararını Kendisinin Kaldırması İsabetsiz Olup Ek Kararın Bozularak Kaldırılmasına Karar Vermek Gerektiği)

• BOŞANMA DAVASINDA KARARDAN SONRA YARGI ÇEVRESİNDE AİLE MAHKEMESİ KURULMASI (Aile Mahkemesi Kurulmayan Yerlerde Aile Mahkemeleri Sıfatıyla Davaya Bakmak Görevinin 4787 S.K. 2. Maddesiyle O Yerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerine Verildiği/Karardan Sonra Mahkemenin Yargı Çevresinde Aile Mahkemesi Kurulduğundan Davanın Görevli ve Yetkili Aile Mahkemesine Devredilmek Üzere Hükmün Bozulacağı)
4787/m.2,4/1

ÖZET : 1-Kadının açtığı dava sonucunda tarafların anlaşmalı boşanmalarına karar verilmiş, karar kesinleşmeden davacı davadan feragat etmiş, mahkemece ek karar ile davanın feragat nedeni ile reddine karar verilmiştir. İlk derece mahkemelerinin kararlarını bozup kaldırma yetkisi münhasıran Yargıtay’a aittir. Bu sebeple mahkemenin davacının davadan feragat dilekçesi üzerine kendi kararını kendisinin kaldırması isabetsiz olup, ek kararın bozularak kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.

2-Aile mahkemesi kurulmayan yerlerde, Aile Mahkemeleri sıfatıyla davaya bakmak görevi 4787 S.K. 2. maddesiyle o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerine verilmiştir. Karardan sonra mahkemenin yargı çevresinde aile mahkemesi kurulmuştur. Bu açıklama karşısında davanın görevli ve yetkili aile mahkemesine devredilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-)Kadının açtığı dava sonucunda tarafların anlaşmalı boşanmalarına karar verilmiş, karar kesinleşmeden davacı 04.11.2016 tarihli dilekçeyle davadan feragat etmiş, mahkemece 07.11.2016 tarihli ek karar ile davanın feragat nedeni ile reddine karar verilmiştir. İlk derece mahkemelerinin kararlarını bozup kaldırma yetkisi münhasıran Yargıtay’a aittir (HUMK m.428 ve YK m.1). Bu sebeple mahkemenin davacının davadan feragat dilekçesi üzerine kendi kararını kendisinin kaldırması isabetsiz olup, 07.11.2016 tarihli ek kararın bozularak kaldırılmasına karar vermek gerekmiştir.

2-)4787 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunun, 5133 Sayılı Kanunla değişik 4/1 maddesi; 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun; üçüncü kısmı (TMK m. 396-494) hariç olmak üzere ikinci kısmından (TMK m. 118-395) kaynaklanan bütün davaların Aile Mahkemesinde bakılacağını, geçici l. maddesi de; sonuçlanmamış davaların yetkili ve görevli aile mahkemesine devredileceğini hükme bağlamıştır. Dava Türk Medeni Kanunun ikinci kitabında yer almaktadır. Aile mahkemesi kurulmayan yerlerde, Aile Mahkemeleri sıfatıyla davaya bakmak görevi 4787 Sayılı Kanunun 2. maddesiyle o yerdeki Asliye Hukuk Mahkemelerine verilmiştir. Karardan sonra mahkemenin yargı çevresinde aile mahkemesi kurulmuştur. Bu açıklama karşısında davanın görevli ve yetkili aile mahkemesine devredilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple 07.11.2016 tarihli ek kararın kaldırılmasına ve hükmün yukarda 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, bozma sebebine göre de diğer yönlerin incelenmesine yer olmadığına, istenmesi halinde temyiz peşin harcının yatırana iadesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16.01.2017 günüde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat