Boşanma Davasında Maddi Manevi Tazminat Davası Hakkında Önemli Bilgiler

Bedensel Zarar Maddi Manevi Tazminat Dava Dilekçesi

Boşanma Davasında Maddi Manevi Tazminat Davası Hakkında Önemli Bilgiler

MEDENİ YASA MADDE 143 – Mevcut ve hatta muntazar bir menfaati boşanma yüzünden haleldar olan kabahatsiz karı veya kocanın, kabahatli olan taraftan münasip maddi bir tazminat talebine hakkı vardır.

Bundan başka boşanmaya sebebiyet vermiş olan hadiseler kabahatsiz karı veya kocanın şahsi menfaatlerini ağır bir surette haleldar etmiş ise, hakim manevi tazminat namiyle muayyen bir meblağ dahi hükmedebilir.

Boşanma Davasında Maddi Manevi Tazminat Davası Açıklama

boşanma yüzünden, mevcut veya gelecek bir yararı zarara uğrayan karı veya koca, kusurlu olan taraftan uygun bir maddi ödence (tazminat) isteğinde bulunabilir. Bu takdirde ödence isteyebilmek için ödence isteyenin kusursuz olması gerekir. Bundan başka, kusursuz karı veya kocanın kişisel yararları boşanma sebepleri yüzünden ağır zarara uğramışsa hakim; bunlar lehine manevi ödenceye de hükmedebilir. Medeni Yasamızın 143 .ncü maddesinde maddi ve manevi ödence talebi hüküm altına alınmıştır. Maddeden de anlaşılacağı üzere boşanma halinde talep edilecek ödence, maddi ve manevi ödence olarak iki biçimde görülmektedir.

Boşanma Davasında Maddi Manevi Tazminat Davası Görevli Mahkeme

Boşanma davası ile istendiğinden Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Boşanma Davasında Maddi Manevi Tazminat Davası Yetkili Mahkeme

Davacının konutu mahkemesi yetkili mahkemedir.

Boşanma Davasında Maddi Manevi Tazminat Davası Davacı

Kusursuz karı veya koca.

Boşanma Davasında Maddi Manevi Tazminat Davası Davalı

Davacı karı ise, kusurlu koca,

Davacı koca ise, kusurlu karı.

Boşanma Davasında Maddi Manevi Tazminat Davası Dava Türleri

Maddi ödence davası,

Manevi ödence davası

olarak iki türlüdür.

Maddi Tazminat Davası

Bu ödence, Medeni Yasanın 143.ncü maddesinin birinci fıkrasında hüküm altına alınır. Maddi yararların zarara uğraması halinde istenir.

Boşanma Davasında Maddi Tazminat Davası Açma Koşulu

Mevcut veya doğacak bir yarar boşanma yüzünden zarara uğramalı.

Davacı kusurlu olmamalı.

Davalı kusurlu bulunmalı.

eğin: Karının öğretmen olması ve öğretmenlikten elde ettiği yararın boşanma en haleldar olması gibi.)

Manevi Tazminat Davası

ödence,    Medeni    Yasanın    143.ncü    maddesinin    ikinci    fıkrasında aktadır.   Manevi  yararların  zarara  uğraması  halinde  istenir.   Boşanma nın kesinleşmesi gününden itibaren de 1 yıl içinde bu tür dava açılabilir.

Manevi Tazminat Davası Açma Koşulu

Boşanma sebepleri, kişisel yararları ağır zarara uğratmak.

Davacı kusurlu olmamalı.

Davalı kusurlu bulunmalı.

Dava ya boşanma davasıyla birlikte açılmalı,

Yahut da boşanma kararının kesinleşmesi gününden itibaren  1 yıl içinde

Gözönünde Tutulacak Hususlar

Maddi ödence davası boşanmayla ilgili olduğundan boşanma davasıyla birlikte açılır. Davacı maddi (Tazminat) ödenceyi boşanma davasiyle beraber istemelidir.

Tazminat isteği  boşanma davası   sırasında  da ileri  sürülebilir.   Manevi tazminat davası boşanma kararının kesinleştiği günden itibaren 1 yıl içinde dava olarak da açılabilir.

Hakim, tarafların mali ve sosyal durumlarını araştırır, aylık ve yıllık kazançlarını tespit eder. Yani ne kadar gelirleri vardır, bunları belirler.

Davacının boşanma sebepleri yüzünden maddi ve manevi menfaatlerinde ağır bir zarar bulunup bulunmadığını tespit eder. Davadan ispat etmesini ister.

Davalı eşin kusurlu olup olmadığım inceler. Davacı, davalının kusurlu olduğunu tanık ve diğer delillerle kanıtlayacaktır.

Hakim, bilirkişi dinlemek suretiyle maddi yararlardaki zararın miktarını saptayacaktır.

Maddi ödence para, irat, taşınmaz olarak tayin olunabilir. Davacının boşanma davası ile birlikte istediği maddi ödenceyi dilekçesinde göstermesi gerekir.

Manevi ödence, zarara uğrayan kişisel yararların niteliğine göre hakim tarafından takdir olunur. Bu takdirde; hak ve nesafet kuralları, tarafların sosyal yaşantıları, durumları gelir ve giderleri gözönünde tutulacaktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat